Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №7 от 28.03.2024г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.103, ал.1 и ал.4, чл.134, ал.1, т.2 и ал.3, чл.124, чл.124б, чл.125 и чл.136 от ЗУТ

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                          РЕШЕНИЕ 79

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, за поземлен имот с иденификатор №65365.26.6, местност „Ридо“, землище Сапарева баня, с площ 2468 кв.м, с трайно предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с цел да бъде уставната конкретна устройствена зона - Предимно производствена устройствена зона – Пп, с конкретни показатели за застрояване, както следва:

                                         - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

                             - Плътност  на  застрояване – Ппл – 80 %

                                         - Интензивност на застрояване – Кинт. – 2.4

                                         - Минимална озеленена площ – 20%

 

            2.Разрешава изработването на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в следния териториален обхват, поземлен имот с иденификатор №65365.26.6, местност „Ридо“, землище Сапарева баня, с площ 2468 кв.м, с трайно предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с цел да бъде уставната конкретна устройствена зона - Предимно производствена устройствена зона – Пп, с конкретни показатели за застрояване, както следва:

                                          - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

                                           - Плътност  на  застрояване – Ппл – 80 %

                                          - Интензивност на застрояване – Кинт. – 2.4

                                          - Минимална озеленена площ – 20%

 

3. Проекта за частично изменение ОУП на Община Сапарева баня следва да се изработи съгласно одобреното задание и да отговаря на изискванията на Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящето решение.

 

ПРЕДСЕДТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                          РЕШЕНИЕ 80

 

        1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 33 / 23.08.2019  година ,издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното – „ЛИЛ-2011“ ЕООД, с ЕИК 201647957 със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул. «Бригадирска» №16   с 10 /десет/ години, като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на Решението за удължаване на срока от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг от 31.12.2035 година.

            2. За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня,  изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.12, във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА във връзка с чл. 11, ал. 1 и чл.12, т.1 от Закона за туризма

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 81

 

1. Общински съвет гр. Сапарева баня приема Програма за развитие на туризма на територията на Община Сапарева баня за периода 2024-2027 година.

 

ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 и т.24 във връзка с 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, и чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.92, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 82

 

            1.Общински съвет гр.Сапарева баня приема изготвения Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управлението по видове и категории обекти за 2023 година, съгласно Приложение №1.

 

ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.7 и чл. 49, ал.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 83

           Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си физическите лица с постоянен адрес в   Община Сапарева баня, които не са търговци  за лична употреба, без право на продажба да закупуват остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване от Общинска горска територия по утвърден ценоразпис за физически лица по Решение № 75 от Протокол №9/28.04.2016 г. на Общинския съвет Сапарева баня, със следните количества в подотдел 99-г, както следва:

 

 

             подотдел 99 „г“ с лежаща маса: едра строителна дървесина: смърч-10 куб.м, ела – 19 куб.м, средна строителна дървесина: смърч – 13 куб.м, ела- 15 куб.м, дребна строителна дървесина: смърч – 1 куб.м, ела – 1 куб.м, дърва: смърч – 4 пл.куб.м, ела- 13 пл.куб.м, бук-58 пл.куб.м, трепетлика – 10 пл.куб.м, бреза – 6 пл.куб.м, бяла елша – 6 пл. куб.м, ива – 14 пл. куб.м ;

 

ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 84

 

           Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина  от физически лица, училища, детски заведения, религиозни институции, културни институции на бюджетна издръжка - без право на продажба по ценоразпис  утвърден с Решение № 75 от протокол № 9/28.04.2016 г. на общински съвет гр. Сапарева баня от подотдели с проектирани отгледни сечи /прореждане и пробирка/ във високостеблени гори с възраст до 60 год, съгласно Горскостопански план 2017 г. на горите собственост на община Сапарева баня,  както следва:

 

        отдел 124 „г” със стояща маса- бял бор 60 куб.м, ела 160 куб.м, смърч 50 куб.м, бреза 10 куб.м, ива 10 куб.м, бук 10 куб.м; 

 

ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти.

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 85

Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2023 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 83 „д”, 81 „г“ , 81 „в“, 117 „з“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 83 „д” със стояща маса - бял бор 350 куб.м, смърч 270 куб.м, бук 160 куб.м, ела 40 куб;

подотдел 81 „г” със стояща маса - бял бор 120 куб.м, смърч 680 куб.м,ела – 90 куб.м, бук 110 куб.м, ива 20 куб.м;

подотдел 81 „в” със стояща маса - бял бор 200 куб.м, смърч 340 куб.м, ела 50 куб.м, бук 100 куб.м,  бреза 10 куб.м;

 

подотдел 117 „з” със стояща маса - бял бор 100 куб.м, смърч 20 куб.м, ела 140 куб.м,  трепетлика 10 куб.м;

 


ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

 

Костадин Николов


 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 86

 

           Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2023 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 81 „д”, 81 „е“ , 82 „б“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 81 „д” със стояща маса - бял бор 190 куб.м, смърч 80 куб.м, ела 10 куб.м, бреза 10 куб.м, ива 10 куб;

подотдел 81 „е” със стояща маса - бял бор 60 куб.м, смърч 30 куб.м;

подотдел 82 „б” със стояща маса - бял бор 160 куб.м, смърч 30 куб.м, ела 10 куб.м, ива 10 куб.м;

 

 

1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2024 г.  на търговци, които осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на съответна община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии – общинска собственост.

 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 


ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

 

Костадин Николов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 87

1. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Първан Стоименов Ранчов следният поземлен имот:  

  • поземлен имот с проектен идентификатор 65365.1.501 в местността „Тантъно“/“Крайще“/“Криви дол“/ с площ 2972 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-172381-20.02.2024 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65365.1.2 в местността „Крайще”/“Криви дол“/  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 


ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

 

Костадин Николов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.2 и ал.3, предложение 2, чл.3, ал.2, т.3 и чл.8, ал.1  от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 88

  1. Общински съвет гр.Сапарева баня обявява за публична общинска собственост следният поземлен имот - Поземлен имот с идентификатор 65365.602.978 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 1688 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: ……….,  при граници на имота: ПИ с идентификатори 65365.602.1037, 65365.602.976, 65365.602.1044, 65365.602.977, 65365.602.1253, ведно с изграденият подземен „Резервоар 2000 куб.м“.

 

  1. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

 

Костадин Николов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.34, ал.6 от ЗОС, чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/,  чл.64 и чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 89

 

         1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява сервитут -  право на прокарване и /или преминаване през общински имоти - публична общинска собственост, с идентификатори №65365.44.51, №65365.44.69 и №65365.35.95 по КККР на гр.Сапарева баня за електропроводно отклонение  20 KV /кабелно/ с обща дължина 684.46 м', като учреденото сервитутно право за имотите – публична общинска собственост, упоменати по-горе е безвъзмездно на основание чл.67, ал.2 от ЗЕ, на „ЕРМ Запад“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София 1784, район „Младост”, бул.“Цариградско шосе” № 159, бл.Бенч Марк Бизнес Център, с ЕИК 130277958.

          2. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява сервитут -  право на прокарване и /или преминаване на „ЕРМ Запад“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София 1784, район „Младост”, бул.“Цариградско шосе” № 159, бл.Бенч Марк Бизнес Център, с ЕИК 130277958 през общински имот - частна общинска собственост, с идентификатор №65365.35.55 по КККР на гр.Сапарева баня и имот с идентификатор №65365.35.47, за електропроводно отклонение  20 KV /кабелно или въздушно/ с обща дължина 684.46 м', като учреденото сервитутно право за имотите е възмездно, както за същите са изготвени оценки, а именно: за поземлен имот с  идентификатор  №65365.35.55 – частна общинска собственост, сервитутът е оценен на  2 347,00 лв. и за поземлен имот с идентификатор №65365.35.47 – частна общинска собственост, сервитутът е оценен на 247,00 лв. на основание чл.41, ал.2 от ЗОС.

 Общински съвет определя на основание чл.41, ал.2 от ЗОС, въз основа на изготвените пазарни оценки, пазарната цена на учреденото сервитутно право, както следва:

-За поземлен имот с идентификатор №65365.35.55 – частна общинска собственост – в размер на 2 347,00 лева.

-За поземлен имот с идентификатор №65365.35.47 – частна общинска собственост – в размер на 247,00 лева.

 

          3. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 


ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

 

Костадин Николов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.34, ал.4, чл.40, ал.2, т.3,  ал.3 и ал.8, във връзка с чл.21, ал.1, ал.4 и ал.5, от Закона за общинската собственост, чл.3, т.4, чл.49, ал.1, т.2 и чл.50, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 90

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2024 г. приета с Решение № 41 от Протокол № 4 / 25.01.2024 година, както следва:  

В раздел VIIІ ЗАМЯНА се добавят  № 1 и № 2

№ 1Поземлен имот с идентификатор 65365.602.1259 с площ от 15 кв.м по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор:65365.601.989, Номер по предходен план: няма.

№ 2Поземлен имот с идентификатор 65365.602.1260 с площ от 9 кв.м по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор:65365.601.989, Номер по предходен план: няма.

II. Общински съвет гр.Сапарева баня одобрява постигнатото  предварителното съгласие,  постигнато със собственика на Поземлени имоти с идентификатори  65365.602.1258 с площ от 84 кв.м, и 65365.602.1261 с площ от 36 кв.м  по КККР на гр.Сапарева баня – Ивелина Стоянова Димитрова, за сключване на сделка за придобиване на собствеността на горните имоти, чрез замяната им с Поземлени имоти с идентификатори 65365.602.1259 с площ 15 кв.м. и 65365.602.1260 с площ 9 кв.м по КККР на гр.Сапарева баня, представляващи частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 2458/22.04.2020г. и АЧОС №2459/22.04.2020г.

Общински съвет Сапарева баня приема, че не се налага уравняване на стойността на заменяните имоти, съобразно изразеното желание на Ивелина Димитрова.

 

ІIІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия по финализиране на сделката и да сключи договор за замяна на имотите, подробно описан в т. II от настоящото решение, при условията на същото.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

 

 

Костадин Николов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 91

 

          1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 36 / 23.03.2020  година, издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното – „Д и С 2012“ ООД, с ЕИК 202169403 със седалище и адрес на управление: гр.  Дупница,  ул. «Цар Симеон Велики» №4, вх.В, ет.1, ап.25 с  10  /десет/ години ,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.

 

            2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня,  изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 


ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

 

 

Костадин Николов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34, ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 92

1. Общински съвет гр. Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на нова кабелна линия ниско напрежение НН с дължина на кабелната линия 209.1 м., съгласно Становище № 1204100478/29.04.2021 г. за захранване на обект: „Цех за преработка на дървесина и водоплътна изгребна яма“, находящ се ПИ с идентификатор 62520.100.20, местност „Турски гробища“ по КК на с. Ресилово, Община Сапарева баня, обл. Кюстендил на „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №159, ЕИК 130277958, съгласно приложената извадка за засегнатите площи от сервитута на кабел НН тип ВЛУП за въздушно окачване през поземлени имоти – публична общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор 62520.9.59 и 62520.100.16, представляващи селскостопански, горски, ведомствен път и местен път, собственост на Община Сапарева баня.

2. Учреденото право на прокарване и/или преминаване ще е безвъзмездно, съгласно чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката.

При наличие на пресичане с друга подземна инфраструктура Възложителя се задължава да представи проектно решение за пресичането съгласно действащите норми.

 

3. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото Решение.

 


ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

 

 

Костадин Николов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.34, ал.6 от ЗОС, чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/, чл.64 и чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 93

         1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява сервитут -  право на прокарване и /или преминаване през общински имот - публична общинска собственост,  улица с осови точки 262-284 по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор №65365.602.1054 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня за електропроводно отклонение - въздушна линия НН с дължина 42.2 м', като учреденото сервитутно право за имот – публична общинска собственост, упоменат по-горе е безвъзмездно на основание чл.67, ал.2 от ЗЕ, на „ЕРМ Запад“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София 1784, район „Младост”, бул.“Цариградско шосе” № 159, бл.Бенч Марк Бизнес Център, с ЕИК 130277958.

          2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 


ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

 

 

Костадин Николов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34, ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 94

1.Общински съвет гр. Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на нова кабелна линия ниско напрежение НН, наричани за краткост „съоръжения за присъединяване", съгласно Становище № 1205234516/13.10.2023 г. на обект: „Еднофамилна жилищна сграда", находящ се ПИ с идентификатор 65365.602.112, по КК на гр. Сапарева баня, Община Сапарева баня на „ЕРМ ЗАПАД" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цариградско шосе" №159, ЕИК 130277958, съгласно приложената извадка за засегнатите площи от сервитута на кабел НН тип САВАТ за подземно полагане през поземлени имоти - публична общинска собственост и общинска частна, както следва: поземлени имоти с идентификатор 65365.602.113 и 65365.602.1004, представляващи обект с ниско застрояване и второстепенна улица, собственост на Община Сапарева баня.

2. Учреденото право на прокарване и/или преминаване ще е безвъзмездно, съгласно чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката.

При наличие на пресичане с друга подземна инфраструктура Възложителя се задължава да представи проектно решение за пресичането съгласно действащите норми.

 

З.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящето Решение.

 


ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.12 и чл. 27, ал.3 от ЗМСМА; както и в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на Област Кюстендил и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 95

 

 

1. Общински съвет – гр. Сапарева баня приема   План за действие на община  Сапарева баня в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  за периода 2024-2030.

 


ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.5а, и чл.2, ал. 1 т.5 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 96

 

                         1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде подпомогнато финансово лицето ВАЛЕНТИНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА - 2000 лв. състезател по биатлон от отбора на Сапарева баня

 

2. Общински съвет Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДТЕЛ:

 

 

 

Костадин Николов

 

 

Протокола е достъпен в прикачения файл.