Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №6 от 29.02.2024г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 8, чл. 26  и чл. 28 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 76 и чл. 79 от Административнопроцесуален кодекс

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                          РЕШЕНИЕ 57

 

1. Общински съвет Сапарева баня отменя Наредба реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 3 от Протокол № 13 от 17.09.2008 г.  на Общински съвет Сапарева баня

 2. Общински съвет Сапарева баня приема Наредба реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

            3. Общински съвет Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня всички последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите  Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                          РЕШЕНИЕ 58

 

1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 29 / 21.06.2019  година ,издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното – „МЛАДОСТ ЕСТЕЙТС“ ЕООД, с ЕИК 175157645 със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул. «Германея» №33   с  10  /десет/ години ,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.

 

  2. За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня,  изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 59

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 62520.26.215 местност “Над селото”, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД- 18 – 272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 62520.26.215 местност “Над селото”, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД- 18 – 272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

     С цел изграждане на «Една малкоетажна жилищни сграда и ограда»

 

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане и да бъдат спазени разпоредбите на чл.108 от ЗУТ.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване, и разпоредбите на всички нормативни актове съотносими към устройство на територията в Република България  и  се представи  в  общината за провеждане  на  процедури  по  чл.128  и  сл.  от  ЗУТ.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и чл.18 от Учредителния акт на „ВиК Паничище“ ЕООД, чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 60

 

 

1. Приема Доклад за дейността и Годишен финансов отчет на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня за 2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 61

              1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610092/01.07.2008 година ,издадено от Министъра на околната среда и водите, продължено с Решение №01610092-001/24.08.2018 година от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното – „ЛУЧ 91“ ЕООД,  с ЕИК 030223831, със седалище и адрес на управление: гр.Софиябул. «Янко Сакъзов»  №60   с  10  /десет/ години ,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.  

 

            2. За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня,  изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 62

       1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 25 / 19.04.2019  година ,издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното – „РИЛА МЕГАТУР“ ООД, с ЕИК 200010555, със седалище и адрес на управление: гр.Софиябул. «Славище»  бл.1   с  10  /десет/ години ,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.  

 

            2. За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня,  изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 63

       1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 10 / 06.04.2015  година ,издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното – „РИЛА МЕГАТУР“ ООД, с ЕИК 200010555, със седалище и адрес на управление: гр.Софиябул. «Славище»  бл.1   с  10  /десет/ години ,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.  

 

            2. За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр. Сапарева баня Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 64

      1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 34 / 15.10.2019  година ,издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното – „ТЕРМА“ ООД, с ЕИК 131439701 със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул. «Перущица» №2   с  10  /десет/ години ,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.

 

            2. За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня,  изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5, и чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г., във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 65

 

 

 

              1. Определя заплатите на кметовете на кметства считано от 01.01.2024 г. в размер на 1600.00 лв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21 ал. 1 т. 8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 от ЗОбС и чл.14, ал.1 ал.2 и ал.8 от ЗОбС, чл.41, ал.1 и ал.2 и чл.43, ал.1 и ал.5 от ЗГ, чл.14, ал.1 и ал. 2, чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 66

    I. Общински съвет Сапарева баня изменя т. II, тире трето от Решение на Общински съвет Сапарева баня № 20 от Протокол № 2 от 30.11.2023 г. за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, като вместо:

- „поземлен  имот с идентификатор 65365.42.3, местност „Крайще“/„Криви дол“/ по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня /АЧОС № 1781/07.03.2017 г./ с площ  35 121 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), Категория на земята: 8, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма,    да се чете както следва:

-  поземлен  имот с идентификатор 65365.42.3, местност „Крайще“/„Криви дол“/ по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня /АЧОС № 1781/07.03.2017 г./ с площ  27 754 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), Категория на земята: 8, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма;

              ІI. Общински съвет Сапарева баня упълномощава и възлага на Кмета да предприеме всички правни и  фактически действия, произтичащи от настоящето решение.

 

            Настоящото решение е неразделна част от Решение на Общински съвет Сапарева баня № 20 от Протокол № 2 от 30.11.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 67

  І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, следният недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 62520.11.86 в местността „Манафица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2832 / 10.08.2022 г./, с площ от 16 817 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 0110086 съседи: ПИ с идентификатори 62520.11.106; 62520.11.25; 62520.11.7; 62520.11.6; 62520.11.109; 62520.11.5; 62520.11.4; 62520.11.3; 62520.11.2; 62520.11.1; 62520.11.121, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на 30 лв. / дка. годишно.

 

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

          ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост /ЗОбС/,  чл.45, ал.1, т.1 във връзка с чл.52, ал.1, чл.58, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 68

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде продаден без провеждане на търг или конкурс недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2922 / 16.02.2024 г./, представляващ Поземлен имот с идентификатор 65379.502.5 по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня с площ 799 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана: Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: УПИ /парцел/ XXVI, кв.20, при съседи: 65379.502.500, 65379.502.6, 65379.502.25, 65379.502.27, 65379.502.4 на Надежда Стоилова Пенева с постоянен адрес: гр.София, ж.к. „Младост 4“ бл.426А, вх.1, ет.8, ап.43, собственик на законно построена сграда с идентификатор 65379.502.5.1 по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, построена по отстъпено право на строеж върху общинска земя, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №103, том I, рег.№1616, дело №97/15.05.2017 г. по пазарна цена.

                    

           2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка от 32 430 лв. без ДДС за имота като цяло, изготвена от лицензиран оценител – инж. Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя 32 430 лв. без ДДС за продажна цена на недвижимия имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение

 

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с Надежда Стоилова Пенева с постоянен адрес: гр.София, ж.к. „Младост 4“ бл. 426А, вх.1, ет.8, ап.43

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

          ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС, във връзка с чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 69

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2024 г. приета с Решение № 41 от Протокол № 4 / 25.01.2024 година, както следва:  

 

В раздел І ПРОДАЖБИ  се добавят  № 147

№ 147поземлен имот с идентификатор 62520.500.921 по КК на с.Ресилово, общ. Сапарева баня с площ 253 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: 62520.500.886, номер по предходен план: няма;

-                           II. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за продажба чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 62520.500.921 по КК на с.Ресилово, общ.Сапарева баня с площ 253 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: 62520.500.886, номер по предходен план: няма, при съседи: ПИ с идентификатори 62520.501.929, 62520.500.886, 62520.500.462.

 

III. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 15 160 лв. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител – инж. Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна цена на недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

                     IV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 15 160 лв. без ДДС за продажбата на имота, подробно описан в т. II.

 

V. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОбС, чл. 56, ал. 1 и ал. 8 от Закона за устройство на територията и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 70

          І. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публично оповестен конкурс по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, недвижим имот - общинска собственост, както следва:

1.       част от имот публична общинска собственост  /АПОС №287/18.08.2016г./  с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване – Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І - За парк, кв. 92 по плана на гр. Сапарева баня, която част представлява, съгласно одобрената схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, обект под номер 2, с обслужваща дейност, вид: търговски обект - павилион, с площ - 8,00 кв. м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 месеца.

2.       част от имот публична общинска собственост  /АПОС №287/18.08.2016г./, с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр. Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв. м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване – Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І - За парк, кв. 92 по плана на гр. Сапарева баня, която част представлява, съгласно одобрената схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, обект под номер 3, с обслужваща дейност, вид: търговски обект - павилион, с площ - 8,00 кв. м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 месеца.

 

II. Общински съвет Сапарева баня на основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост определя начална конкурсна цена, както следва:

1.       За имота, посочен в т. 1 от т. I от настоящото решение в размер на 300 лв. без ДДС месечно.

2.       За имота, посочен в т. 2 от т. I от настоящото решение в размер на 300 лв. без ДДС месечно.

 

III. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публично оповестен конкурс и да сключи договори за наем на имота, подробно описан по-горе, при условията на настоящото решение.

IV.Общински съвет определя специфични условия относно начина на отдаване под наем, както следва:

- На частта от имота следва да бъдат разположени преместваеми обекти за търговия с хранителни стоки – сладолед и/или пакетирани изделия, сувенири и/или произведения на занаятите и изкуствата.

 

- На частта от имота следва да бъдат разположени преместваеми обекти, унифицирани като силует, вид: павилион, параметри: 8 кв.м. и материал: дърво за външно фасадно оформление, съгласно одобрена от гл. архитект проектна документация. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.12 и  чл.27, ал.3 от ЗМСМА; чл.16, aл.1 от Закона за младежта и в изпълнение на заложените мерки и оперативни цели в Националната стратегия за младежта 2021-2030година

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 71

 

 

1. Общински съвет – гр. Сапарева баня приема Oбщински годишен план за младежта на община Сапарева баня - 2024г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.24; чл.27, ал.3 от ЗМСМА; чл.10, ал.3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/,

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 72

 

 

1. Общински съвет – гр.Сапарева баня приема Доклад за 2023г. относно изпълнението на Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива (ОДПНИВЕИБ) в община Сапарева баня за периода 2022-2032г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.3, чл.124а от Закона за устройство на територията и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 73

1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен  имот с идентификатор №65365.33.28, местност “Болярица”,   по  кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

 

            2. РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с №65365.33.28, местност “Болярица”, по кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

     - Височина /Етажност/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

    - Интензивност на застрояване – Кинт. – 1.2

                                            - Минимална  озеленена  площ – 40%

С цел застрояване на три редови малкоетажни жилищни сгради.

И да се определят ограничителните линии на застрояване в имота..

 

3. Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройственитепланове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5. Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6. Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОбС, и чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.2 и чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 74

             1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие да бъде изготвен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват урегулиран поземлен имот парцел Х-525, кв.72 по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор №65365.602.162 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот парцел IХ-526, кв.72 по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор №65365.602.163 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот парцел VIII-527, кв.72 по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор №65365.602.164 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и улица с осови точки 199-200 по плана на гр.Сапарева баня /ул.“Никола Вапцаров“/ с идентификатор №65365.602.1009 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ както следва:

            - Изменение на уличната регулационна линия на урегулиран поземлен имот парцел Х-525, кв.72 по плана на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот парцел IХ-526, кв.72 по плана на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот парцел VIII-527, кв.72 по плана на гр.Сапарева баня към улица с осови точки 199-200 по плана на гр.Сапарева баня /ул.“Никола Вапцаров“/ по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.1009 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с промяна ширината на улицата от 10.00 м. на /от 7.59 до 8.45 м./;

             - Запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм.

 

           2. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение по реда на чл.124а, ал.2 във връзка с чл.134, ал.2 и т.6 от ЗУТ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и съгласно Заповед № РД-25-4/22.01.2024 година на Министерство на труда и социалната политика

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 75

1. Общински съвет – Сапарева баня дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с проектно предложение по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“, финансирана от Фонд „Социална закрила“

 

2. Общински съвет - Сапарева баня дава съгласие за осигуряване на 15 % съфинансиране от общия бюджет на проекта.

 

 

3. Общински съвет – Сапарева баня упълномощава Кмета на община Сапарева баня дапредприеме всички необходими действия за подготвяне и кандидатстване с проектното предложение по Целева програма“ „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“, финансирана от Фонд „Социална закрила“, както и да извърши всички последващи действия, във връзка с изпълнението на настоящето решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 24, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Сапарева баня.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 76

 

Общински съвет Сапарева баня избира за заместник-председател:

 

Любомир Иванов Георгиев

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 226 от Търговския закон

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 77

 

1. Общински съвет Сапарева баня изменя т. 2 от Решение № 3 от протокол № 4 от 28.12.2015 г. като на мястото на Иван Куйов определя Костадин Николов – председател на Общински съвет Сапарева баня за представител в Общото събрание на акционерите в Акционерно дружество „АКВА ТРИЙТМЪНТ”, с ЕИК 202381018, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к 1142, р-н Средец, ул.Патриарх Евтимий“ № 31, ет.1, представлявано от Олег Иванович Нинитчук.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Николов

 

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/29.02.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21.ал.1 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.103, ал.1, т.1 и ал.3, чл.124, чл.124б, чл.125, чл.127, ал.3 и ал.6 и чл.136 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Констативен протокол от 23.01.2024 г от обществено обсъждане и Решение № I – 2, взето по Протокол № 1 от 30.01.2024 година на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня.

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 78

 

                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. САПАРЕВА БАНЯ, РЕШИ:

 

                                                                                       О Д О Б Р Я В А:

 

ОДОБРЯВА Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІХ – 1016 „За обществено обслужване“, кв.31 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1273 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 130 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със  Заповед № РД – 08 – 460 от 11.07.2019 година и Заповед № РД – 08 – 73 от 19.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня, третиращ както следва:

        Промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, със пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                             - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

                             - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

                             - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

                             - Минимална  озеленена  площ – 40%

       В нова жилищна устройствена зона със средна височина и плътнос – Жс, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                               - Височина /Етажност/ - 3.0 м – 15.00 м /1-5/

                               - Плътност на застрояване – Ппл – 70 %

                               - Интензивност на застрояване – 2.0

                               - Минимална озеленена площ – 30%

С Възложител „ФРЕШ МАРКЕТ 2015“ ООД.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Николов

 

 

Прикачени файлове

протокол №6 от 29.02.2024г. (5.51 MB)