Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 29.02.2024г. от 10:15ч. /четвъртък/, в Заседателната зала на Общинска администрация, гр. Сапарева баня

 

ПОКАНА

 

       На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Сапарева баня на 29.02.2024г. от 10:15ч. / четвъртък /, в Заседателната зала на Общинска администрация - гр. Сапарева баня,

                                                                     

                                                                          СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на Общински съвет - гр. Сапарева баня, при следния

 

ПРОЕКТ!                                                            Дневен ред:

 

1.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-12/26.01.2024г.

 

ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №3 от Протокол №13 от 17.09.2008г. на Общински съвет Сапарева баня и приемане на нова Наредба реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

2.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-167-1/08.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня“.

 

3.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-106-1/14.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 62520.26.215 местност „Над селото“, по Кадастралната карта на с. Ресилово, одобрена със заповед № РД– 18 – 272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

4.       Докладна записка от инж. Петър Георгиев Василев Управител на „ВиК Паничище“ ЕООД с изх. № 37/15.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Доклад за дейността и годишен финансов отчет на „ВиК Паничище“ ЕООД за 2023 година.

5.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-292-1/19.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня“.

6.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-293-1/19.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня“.

7.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-294-1/19.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня“.

8.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-305-1/19.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня“.

9.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-17/21.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни възнаграждения на кметовете на кметства в община Сапарева баня в рамките на действащата нормативна уредба.

10.    Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-18/21.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение на Общински съвет - Сапарева баня № 20 от Протокол № 2 от 30.11.2023г. за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.

11.    Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-19/21.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост.

12.    Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-122-1/21.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена в него сграда.

13.    Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-274-1/21.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

14.    Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-314-1/21.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост.

15.    Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-20/21.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта 2024г.

16.    Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-21/21.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Приемане на Доклад за 2023г. относно изпълнението на Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива (ОДПНИВЕИБ) в община Сапарева баня за периода 2022-2032г.

17.    Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-175-1/21.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3“ ООД, относно инвестиционно намерение за изграждане на слънчева фотоволтаична централа за производство на електроенергия от ВЕИ, подстанция, индустриална система за съхранение на произведената ел. енергия и технически съоръжения с цел производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и прилежащата им инфраструктура.

18.    Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-304-2/21.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.33.28, местност „Болярица“, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.

19.    Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-333-1/21.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изготвяне на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр. Станке Димитров, в обхват урегулиран поземлен имот парцел Х-525, кв. 72 по плана на гр. Сапарева баня с идентификатор №65365.602.162 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот парцел IX-526, кв. 72 по плана на гр. Сапарева баня с идентификатор №65365.602.163 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот парцел VIII-527, кв. 72 по плана на гр. Сапарева баня с идентификатор №65365.602.164 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня и улица с осови точки 199-200 по плана на гр. Сапарева баня /ул. „Никола Вапцаров“/ с идентификатор №65365.602.1009 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

20.    Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-22/21.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Сапарева баня пред Фонд „Социална закрила“ за отпускане на финансови средства, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и осигуряване на 15% съфинансиране от общински бюджет.

21.   Други                                                                                           

                                                                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов