Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №4 от 25.01.2024г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите

                                                 Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

36 

 

        1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода № 19 / 05.03.2019 година ,издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр  на разрешителното – „ЕС БИ ТЕРМЕ“ ЕООД, с ЕИК 204214142 със седалище и адрес на управление: гр.София, Столична община, район Витоша,  ул. «Детски мир» №5Б  с  10  /десет/ години, като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.

            2. За разрешеното ползване, след издаване на решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня,  изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.3 от ЗМСМА;  чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК

                                                 Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 37

 

Общински съвет Сапарева баня изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация Сапарева баня, приет с Решение №13 от протокол №3/21.12.2007 г., изменен с Решение №32 от протокол №3/27.01.2012 г. на ОбС Сапарева баня; изм. с Решение 440 от протокол №37 от 30.05.2018г; изм. и доп. с Решение №74 от протокол №5/28.022020г.; доп. с Решение №113 от протокол №7/30.04.2020г., както следва:

1.В наименованието на правилника думите „и отношенията му“ се заличават, като на тяхно място се добавя запетая и думите „неговите комисии и взаимодействието му“.

След редакцията наименованието на правилника е: Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Сапарева баня.

2. В чл.16, ал.2, се изменя както следва:

 /1/.В т.1 1-ва комисия: Наименованието на комисията се изменя, като досегашното наименование „ТСУ (териториално селищно устройство) се изменя на „Териториално строителство и опазване паметниците на културата - ТСОПК“.

/2/. В т.7 7-та комисия: Наименованието на комисията се изменя, като досегашното наименование „Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/се изменя на „Комисия за противодействие на корупцията /КПК/“.

3. В чл.16, се създава нова ал.5: Общинският съвет при избора на постоянна комисия, може да определи и нейния председател. В случай, че общинския съвет не е определил председател на постоянната комисия, то той се избира от състава й чрез явно гласуване и с мнозинство повече от половината членове на комисията.

4. В чл.37, ал.4 се изменя както следва: Връчването на поканите за заседание на общински съвет, както и на докладните записки на общинските съветници се извършва по пощата или лично от деловодството на общински съвет. Приложенията към докладните записки се изпращат на електронен носител на общинските съветници на посочен от тях имейл  адрес. При искане от страна на общински съветник приложенията му се предоставят и на хартиен носител в деловодството на общински съвет.

5. В чл.8а се създава нова алинея 4 със следния текст: При отсъствие на председателят или трайна невъзможност за изпълнение на задълженията си, той се замества от заместник-председателя. При заместване, заместник-председателя получава възнаграждение в размер на среднодневното възнаграждение на председателя на общински съвет за периода на заместване. Периода на заместване не може да бъде по-дълъг от три месеца, като в случай, че е налице трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца се прилага чл.24, ал.3 т.2 от ЗМСМА. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинска администрация – Сапарева баня;

                                            

 

                                             Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

                                                                   РЕШЕНИЕ 38

      

 

  Общински съвет Сапарева баня приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сапарева баня и неговите комисии за периода от м. юли 2023г. до м. декември 2023г. включително.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА

                                            

 

                                             Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 39

 

1. Общински съвет Сапарева баня приема Програма за управление за мандат 2023-2027 г., неразделна част от настоящото решение.

Приложение: Програма за управление за мандат 2023-2027г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост

                                            

 

                                             Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 40

 

Общински съвет гр.Сапарева баня приема Стратегия за управление на общинската собственост в     Община Сапарева баня за мандата 2023 - 2027 година.

Приложение: Стратегия за управление на общинската собственост в Община Сапарева баня за мандата 2023 - 2027 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост

                                            

 

                                              Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

                                                                      РЕШЕНИЕ 41

   

 

Общински съвет гр.Сапарева баня приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сапарева баня за 2024 година.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост /ЗОбС/,  чл.45, ал.1, т.1 във връзка с чл.52, ал.1, чл.58, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество                                            

 

                                              Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 42

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде продаден без провеждане на търг или конкурс недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2853 / 10.03.2023 г./, представляващ Поземлен имот с идентификатор 53254.501.185 по кадастралната карта на с.Овчарци, общ.Сапарева баня с площ 583 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана: Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: УПИ /парцел/ ІI-185, кв.41, при съседи: 53254.501.186, 53254.501.576, 53254.501.187, 53254.501.188, 53254.501.190, 53254.501.191, 53254.501.184 на Николай Ангелов Халачев с постоянен адрес: гр.София, район „Красно село, ж.к. „Бъкстон“ №6, вх.А, ет.2, ап.4, собственик на законно построена сграда с идентификатор 53254.501.185.1 по кадастралната карта на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, построена по отстъпено право на строеж върху общинска земя, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №21, том II, рег.№2360, дело №205/14.07.2022 г. по пазарна цена.

                    

           2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка от 18 600 лв. без ДДС за имота като цяло, изготвена от лицензиран оценител – инж. Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

 

         3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя 18,600 лв. без ДДС за продажна  цена  на  недвижимия имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение

        4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с Николай Ангелов Халачев, постоянен адрес: гр.София, район „Красно село, ж.к. „Бъкстон“ №6, вх.А, ет.2, ап.4.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, предложение 1 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

                                              Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 43

1.       Общински съвет гр.Сапарева баня обявява за частна общинска собственост  следният поземлен имот:

-          Поземлен имот с идентификатор 62520.500.921 по кадастралната карта на с.Ресилово, общ.Сапарева баня с площ 253 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), Предишен идентификатор: 62520.500.886, Номер по предходен план: няма,  при граници на имота: ПИ с идентификатори 62520.501.929, 62520.500.886, 62520.500.462

 

 

  2.  Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал.1, т.1 и т.2, ал.4  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37и, ал.1, ал.3, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 98, ал.1, ал.4 и чл. 100, ал.9 от ППЗСПЗЗ

 

                                                 Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 44

 

 

            1.Списък с пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо ползване за стопанската 2024-2025 стопанска година - Приложение 1

           2.Списък с пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване за 2024/2025 стопанска година -  Приложение 2

           3. Правила за ползване на мери пасища и ливади от Общински поземлен фонд на територията на община Сапарева баня за 2024/2025 стопанска година – Приложение 3.

           4. Годишен план за паша  за 2024/2025 стопанска година на община Сапарева баня – Приложение 4.

           5. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години, считано от 01.10.2024 година.

          6. За останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд да се проведе търг за предоставянето им под наем за индивидуално ползване при спазване на изискванията на чл. 37и от ЗСПЗЗ и настоящите правила   за срок от една стопанска година на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред определен в ППЗСПЗЗ.

      7.Определя годишни наемни цени за ползване на мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване за землищата на Община Сапарева баня за стопанската 2024/2025 година в размер на  20,00 лева за мери и пасища и 26,00 лева за ливади на декар.

     8. Упълномощава кмета на общината да сключи договори от стопанската 2024 /2025г. за срок от 5 години с правоимащите животновъди след заплащане на наемната цена определена в настоящото решение.

 

      9.Списъците одобрени с Решение на общински съвет Сапарева баня да се обявят в сградата  на град Сапарева баня, кметствата в с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово и да се публикуват на интернет страницата на общината в срок до 01.03.2024 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във вр. с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

                                                 Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 45

 

І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, самостоятелен обект - публична общинска собственост, находящ се на 2-ри етаж в сграда с идентификатор 65365.601.941.10 /бившата градска поликлиника гр. Сапарева баня, /АПОС № 82/17.12.2012 г./, разположена в поземлен имот с идентификатор 65365.601.941 по КК на гр. Сапарева баня за срок от 5 /пет/ години, който да се ползва по предназначение, а именно:

самостоятелен обект с идентификатор 65365.601.941.10.10 по КККР на гр.Сапарева баня, одобрени със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на ИД на АГКК, с адрес: гр.Сапарева баня, ул.“Германея“ № 38, ет.2, който обект се намира на етаж 2, в сграда с идентификатор 65365.601.941.10, с предназначение: здравно заведение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 65365.601.941, с предназначение на самостоятелния обект: склад, брой нива на обекта: едно, с площ от 9,20 кв.м, ведно с 1,75% идеални части от общите чати на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65365.601.941.10.9; под обекта: 65365.601.941.10.3; над обекта: 65365.601.941.10.15.

II. Общински съвет гр. Сапарева баня определя начална тръжна цена на гореописаният самостоятелен обект, в размер на 75 лв. без ДДС на месец, описан в т. I на настоящото решение.

 

III. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване при ред и условия определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 4 от ЗОбС и чл. 14, ал. 1 ал. 2 и ал. 8 от ЗОбС, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

                                                 Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 46

           І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за срок от 5 години следният недвижим имот – частна общинска собственост:

- 30 000 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 65379.41.408, местност „Св. Илия“ по КК на с. Сапарево, общ. Сапарева баня /АЧОС № 2900/15.01.2024 г./ целият с площ 54 461 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 9, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000408;

    ІI. Общински съвет Сапарева баня на основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем за частта от имота 30лв./дка годишно.

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 4 от ЗОбС и чл. 14, ал.7 и ал.8 от ЗОбС, чл. 41, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, ал.1 и ал.5 от ЗГ, чл.11, ал.1 и ал. 2, чл. 27, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

                                                 Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 47

 

І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, част от  недвижим имот – публична общинска собственост, както следва:

-          Част от имот с площ 15 дка, попадаща в отдел 32, подотдел 15, индивидуализиран в приложенията към настоящата докладна, представляващи скици с отразената площ на наемане от поземлен  имот с идентификатор 65379.610.113 по КК на с. Сапарево, общ. Сапарева баня /АПОС № 2899 / 15.01.2024 г./ целия с площ 1 513 241 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000113, при съседи на целия поземлен имот, 65379.49.21; 65379.49.30; 65379.49.22; 65379.49.31; 65379.49.15; 65379.49.23; 65379.49.14; 65379.618.320; 65379.610.48; 65379.618.1; 65379.610.63; 65379.614.138; 65379.610.21; 65379.610.425; 65379.610.627; 65379.54.267; 65379.610.243; 65379.41.409; 65379.41.344; 65379.41.601;  

 

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на частта от имота в размер на 30лв./дка годишно.

 

               ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2  от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.34, ал.6 от ЗОС, чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/,  чл.64 и чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката, § 12, ал.1, т.5 от ЗР на ЗИД на ЗПЗП във връзка с §1, т.23 от ПР на ЗЕ.

 

                                                 Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 48

 

         1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява сервитут -  право на прокарване и /или преминаване през общински имоти- публична общинска собственост, с идентификатори №65365.35.180 и №65365.35.95 по КККР на гр.Сапарева баня за кабелна линия СрН с обща дължина 233.80 м', като учреденото сервитутно право за имотите – публична общинска собственост, упоменати по-горе е безвъзмездно на основание чл.67, ал.2 от ЗЕ, на „ЕРМ Запад“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София 1784, район „Младост”, бул.“Цариградско шосе” № 159, бл.Бенч Марк Бизнес Център, с ЕИК 130277958.

          2. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява сервитут -  право на прокарване и /или преминаване на „ЕРМ Запад“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София 1784, район „Младост”, бул.“Цариградско шосе” № 159, бл.Бенч Марк Бизнес Център, с ЕИК 130277958 през общински имот - частна общинска собственост, с идентификатор №65365.35.55 по КККР на гр.Сапарева баня и имот с идентификатор №65365.35.190 – земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, за кабелна линия СрН с обща дължина 233.80 м', като учреденото сервитутно право за имотите е възмездно, както за същите са изготвени оценки, а именно: за поземлен имот с  идентификатор  №65365.35.55 – частна общинска собственост, сервитутът е оценен на  86,09 лв. и за поземлен имот с идентификатор №65365.35.190 – земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, сервитутът е оценен на 270,03 лв., на основание чл.41, ал.2 от ЗОС.

 Общински съвет определя на основание чл.41, ал.2 от ЗОС, въз основа на изготвените пазарни оценки, пазарната цена на учреденото сервитутно право, както следва:

-За поземлен имот с идентификатор № 65365.35.55 – частна общинска собственост – в размер на 86,09лв.

-За поземлен имот с идентификатор № 65365.35.190 – земя по чл.19 от ЗСПЗЗ – в размер на 270,03лв.

 

          3. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

                                                 Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 49

 

1.       Общински съвет – Община Сапарева баня отменя решение №12 от Протокол №2/30.11.2023 г., влязло в сила от 19.12.2023 г., поради техническа грешка;

                                   

          2. Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2023 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 70 „у”, 70 „т“, 71 „т“, 71 „с“, 71 „п“  с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 70 „у” със стояща маса – черен бор 110 куб.м, , бял бор 150 куб.м;

подотдел 70 „т” със стояща маса – бял бор 80 куб.м, черен бор 520 куб.м, липа 10 куб.м, бреза 10 куб.м;

подотдел 71 „т” със стояща маса – бял бор 100 куб.м, черен бор10 куб.м;

подотдел 71 „с” със стояща маса – бял бор 60 куб.м, черен бор 10 куб.м;

подотдел 71 „п” със стояща маса – бял бор 10 куб.м, черен бор 130 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2024г.  2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

           3.   На основание чл. 60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение поради следните причини: На лице е особено важни обществени интереси, които засягат цялостната дейност на Община Сапарева баня: необходимо е осигуряване на условия относно изпълнението на бюджета на общината, организирането и провеждането на своевременни процедури за продажба на дървесината при спазване на законоустановените правила и срокове.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти.

 

                                                 Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 50

1.       Общински съвет – Община Сапарева баня отменя решение №15 от Протокол №2/30.11.2023 г., влязло в сила от 19.12.2023 г., поради техническа грешка в приложението;

                                   

2.       Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2023 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 165 „б”, 166 „а“, 167 „и“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 165 „б” със стояща маса - ела 10 куб.м, , бял бор 620 куб.м, смърч 10 куб.м;

подотдел 166 „а” със стояща маса – бял бор 130 куб.м, ела 20 куб.м, смърч 110 куб.м;

подотдел 167 „и” със стояща маса – бял бор 60 куб.м, смърч 30 куб.м, ела 30 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване - 2024г.  2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

           3.   На основание чл. 60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение поради следните причини: На лице е особено важни обществени интереси, които засягат цялостната дейност на Община Сапарева баня: необходимо е осигуряване на условия относно изпълнението на бюджета на общината, организирането и провеждането на своевременни процедури за продажба на дървесината при спазване на законоустановените правила и срокове.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти.

                                                 Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 51

1.       Общински съвет -  Община Сапарева баня отменя решение №13 от Протокол №2/30.11.2023 г., влязло в сила от 19.12.2023 г., поради техническа грешка в приложението;

                                   

2.       Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2023 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 73 „б”,“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 73 „б” със стояща маса - бял бор 800 куб.м, , черен бор 10 куб.м, бреза 10 куб.м,  бук 10 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване - 2024г.  2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

           3.   На основание чл. 60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение поради следните причини: На лице е особено важни обществени интереси, които засягат цялостната дейност на Община Сапарева баня: необходимо е осигуряване на условия относно изпълнението на бюджета на общината, организирането и провеждането на своевременни процедури за продажба на дървесината при спазване на законоустановените правила и срокове.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти.

                                                 Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 52

 

1.       Общински съвет – Община Сапарева баня отменя Решение №14 от Протокол №2/30.11.2023 г., влязло в сила от 19.12.2023 г., поради техническа грешка в приложението.

                                   

          2. Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2023 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 125 „б”,“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 125 „б” със стояща маса - ела 260 куб.м, , бял бор 260 куб.м, черен бор 10 куб.м, трепетлика 20 куб.м, смърч 130 куб.м, липа 90 куб.м, ива 20 куб.м, габър 10 куб.м, бреза 60 куб.м,  бук 10 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване - 2024г.  2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

           3.   На основание чл. 60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение поради следните причини: На лице е особено важни обществени интереси, които засягат цялостната дейност на Община Сапарева баня: необходимо е осигуряване на условия относно изпълнението на бюджета на общината, организирането и провеждането на своевременни процедури за продажба на дървесината при спазване на законоустановените правила и срокове.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 4/25.01.2024г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.5а, и чл.2, ал.1 т.5 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ                                                 

                                                   Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 53

 

 I. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде подпомогнати финансово както следва:

 1. Георги Николаев Джоргов - 2000 лв. състезател по "БИАТЛОН" от отбора на Сапарева баня.

 2. Веселин Атанасов Белчински - 1000 лв. състезател по "БИАТЛОН" от отбора на Сапарева баня

 3. Николай Емилов Николов - 1000 лв. състезател по "БИАТЛОН" от отбора на Сапарева баня.

 4.  Илиян Райков Пенев – 1000 лв. треньор по "БИАТЛОН" в Младежки национален отбор

 

 5.  Димчо Борисов Мицов – 1000 лв. треньор по "БИАТЛОН" в Младежки националаен отбор

 

              II. Общински съвет Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

Протокол №4 от 25.01.2024г. и приложениеята към решенията са достъпни в прикачените файлове.