Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №3 от 28.12.2023г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/28.12.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  §133 ал.9, т.1 букви „б” и „в”  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите 

 

Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 27

 

            1.Искането за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня” съответства  на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

              2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „НЮ БИЛД КОНСТРАКШЪН“ ЕООД със седалище и адрес на управление : гр. Кърджали 6600, бул. „България“№75, ет.4, ЕИК 204899625, представлявана от Управител Трифон Видински от  СОНДАЖ 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня” - изключителна държавна собственост, №67 от Приложение №2 на Закона за водите за срок от  10  десет години, като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Разрешителното за водовземане и  който срок не може да бъде по-дълъг от срока на действие на Решение №25/02.02.2011 година  на Министерство на околната среда и водите  за предоставяне на  Община Сапарева баня  за срок от 25 години  за управление и ползване находището на минерална вода, изключителна държавна собственост  - №67 от Приложение №2 на Закона за водите „Сапарева баня ” - /31.12.2035 година/,  при следните експлоатационни параметри  за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика,    -  пълнене и подмяна на водата  при прилив  и опресняване  на   един брой  басейн с кубатура 56 куб.м., представляващ част от обект:   „ Хотел „Виа Лакус““, находящ се в  поземлен имот с идентификатор  №65365.602.293  по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София,  както следва:

·         Проектен средногодишен дебит           -              до 0,07  л/сек. 

·         Проектен средноденонощен дебит      -              до 5,87   куб.м./дн.

·         Проектен годишен воден обем             -              до 2144,50    куб.м. / год

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39 / 31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №401 и №402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 3/28.12.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите 

 

Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 28

 

1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 15 / 30.01.2019  година ,издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното – ЕТ „Марио кирев - Фрей“, с ЕИК 202453535 , със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул. «Княз Борис» №12  с 10  /десет години/,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.

 

            2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня,  изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/28.12.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ , чл.16 т.6, чл.22 ал.3 от Закон за противодействие на тероризма

 

Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 29

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня отменя Решение № 381 от Протокол №31/29.12.2017 г. на ОбС Сапарева баня.

2. Общински съвет гр. Сапарева баня приема План за противодействие на тероризма в Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/28.12.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.34, ал.4, чл.36, ал.1, т.4,  ал.2 и ал.3, от Закона за общинската собственост, чл.3, т.4, чл.45, ал.1, т.2,  чл.60, ал.1, т.4, чл.63 и чл.72 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 30

 

           І. Общински съвет гр.Сапарева баня отменя Решение № 648 от Протокол №42/23.02.2023 г. на общински съвет гр.Сапарева баня;

II. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 г. приета с Решение № 644 от Протокол № 42 / 23.02.2023 година, както следва:  

В раздел VIIІ ЗАМЯНА се добавят  № 1

№ 179,36/9920 ид.ч от поземлен имот с идентификатор 59358.1.119 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с.Паничище, общ.Сапарева баня целия с площ 9920 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За курортен хотел, почивен дом, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 12, парцел IV, който да бъде заменен с 79,36/724 идеални части от ПИ с идентификатор 59358.1.118 по КККР на с.Паничище, общ.Сапарева баня, с номер по предходен план - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІII, кв.12 по плана на с.Паничище, целият с площ 724 кв.м.

III. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД, чрез замяна, както следва:

            -Община Сапарева баня да прехвърли на "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД, а дружеството да приеме в собственост 79,36/9920 идеални чести от ПИ с идентификатор 59358.1.119 по КККР на с.Паничище, общ.Сапарева баня, с номер по предходен план -  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV, кв.12 по плана на с.Паничище, целият с площ 9 920 кв.м.

            -"ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД да прехвърли на Община Сапарева баня, а Общината да приеме в собственост 79,36/724 идеални части от ПИ с идентификатор 59358.1.118 по КККР на с.Паничище, общ.Сапарева баня, с номер по предходен план -   урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІII, кв.12 по плана на с.Паничище, целият с площ 724 кв.м.

Изготвени са оценки на съответните идеални части от инж.Надя Йорданова Великова – сертифициран оценител, със сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 100101621/14.12.2009г., както следва:

За 79,36/9920 идеални чести от урегулиран поземлен имот, представляващ ПИ с идентификатор 59358.1.119 по КККР на с.Паничище, общ.Сапарева баня, целият с площ 9 920 кв.м, в размер на 7440.00 лева.

За 79,36/724 идеални части от урегулиран поземлен имот, представляващ ПИ с идентификатор 59358.1.118 по КККР на с.Паничище, общ.Сапарева баня, целият с площ 724 кв.м, в размер на 7440,00 лева, които Общинският съвет приема.

Общински съвет Сапарева баня приема, че не се налага уравняване на стойността на заменяните идеални части на двете юридически лица, тъй като имотите са съседни, съответно делът на собствеността, който ще размести своя собственик при делба, ще бъде еднакъв за Общината и дружеството, а от направените оценки на съответните идеални части е видно, че същите са равностойни.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия по финализиране на сделката, включително  да участва в пряко договаряне по реда на ППЗПП и да сключи договор за замяна на имотите, подробно описан в т.III  от настоящото решение, при условията на същото.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/28.12.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.34, ал.4, чл.40, ал.2, т.3,  ал.3 и ал.8, във връзка с чл.21, ал.1, ал.4 и ал.5, от Закона за общинската собственост, чл.3, т.4, чл.45, ал.1, т.2 и чл.72 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 31

 

           І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 г. приета с Решение № 644 от Протокол № 42 / 23.02.2023 година, както следва:  

В раздел VIIІ ЗАМЯНА се добавят  2

№ 3 – ПИ с идентификатор 65365.601.130, с площ от 203кв.м Поземлен имот с идентификатор 65365.601.130 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 203 кв.м. /Двеста и три кв.м./,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма.

II. Общински съвет гр.Сапарева баня одобрява постигнатото  предварителното съгласие,  постигнато със собственика на Поземлени имоти с идентификатори № 65365.601.1125, с площ от 60 кв.м, № 65365.601.1127 с площ от 132 кв.м и № 65365.601.1194 с площ от 127кв.м по КККР на гр.Сапарева баня - Калин Петков Русев, за сключване на сделка за придобиване на собствеността на горните имоти, чрез замяната им с Поземлен имот с идентификатор 65365.601.130 по КККР на гр.Сапарева баня, с площ от 203 кв.м, представляващ частна общинска собственост, съгласно Акт за ЧОС № 2870/2023г.

Общински съвет Сапарева баня приема, че не се налага уравняване на стойността на заменяните имоти, съобразно изразеното желание на Русев.

 

ІIІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия по финализиране на сделката и да сключи договор за замяна на имотите, подробно описан в т. 2 от настоящото решение, при условията на същото.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/28.12.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и ал.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността, чл.52, ал.1, чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 32

 

           І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. приета с Решение №644 от Протокол №42/23.02.2023 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 170   

- № 17029/724 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 62520.501.859 по кадастралната карта на с.Ресилово, общ.Сапарева баня целия с площ 724 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план:  квартал 53, парцел ХХХII

 

            ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и Мирослав Емануилов Йорданов от гр.София чрез продажба дела на Общината, представляващ общински имот - частна общинска собственост /АЧОС № 2888/06.12.2023 г./  - 29/724 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 62520.501.859 по кадастралната карта на с.Ресилово, общ.Сапарева баня целия с площ 724 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план:  квартал 53, парцел ХХХII; при съседи: 62520.501.895, 62520.501.858, 62520.501.836, 62520.501.835.

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител – Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба дела на Общината в размер на  1250 лв. без ДДС за имота като цяло.

 

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 1250 лв. без  ДДС за продажба на – 29/724 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 62520.501.859 по кадастралната карта на с.Ресилово,  общ.Сапарева баня, целия с площ 724 кв.м.

 

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.II от настоящото решение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/28.12.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА  и във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, т.19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества, чл.11, т.2 от Учредителния акт на „ВиК Паничище“ ЕООД, чл. 6, ал.7 и ал.12 от Концесионния договор и чл.198г, ал.3 от Закона за водите

Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 33

 

1.       Одобрява извършените от „ВиК Паничище“ ЕООД инвестиции в активи ВиК системи и съоръжения публична общинска собственост през 2023г.

2.       Приема Подробната инвестиционна програма на дружеството за 2024г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/28.12.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост /ЗОбС/,  чл.45, ал.1, т.1 във връзка с чл.52, ал.1, чл.58, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 34

 

           1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде продаден без провеждане на търг или конкурс недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2889 / 12.12.2023 г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 59358.1.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Паничище, общ.Сапарева баня с площ 5066 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За курортен хотел, почивен дом, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 10, парцел: V, при съседи: 59358.1.183, 59358.1.105, 59358.1.184, 59358.1.102, 59358.1.100. на  „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 131070485, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к. 1404, р-н „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, бл.22, вх.В, ап.1В, представлявано от Красимир Димитров Караиванов, собственик на  законно построена сграда с идентификатор 59358.1.101.1 със застроена площ 329 кв.м., брои етажи 3, предназначение: Курортна туристическа сграда, съгласно Договор №8/12.12.2012 г. за приватизационна продажба на общински нежилищен недвижим имот – „Триетажна масивна сграда – почивна станция „Здравец“ със застроена площ от 330 кв.м., находяща се в село Паничище, общ.Сапарева баня, област Кюстендил, построена в УПИ, представляващ парцел V в кв.10 по плана на село Паничище, община Сапарева баня.

 

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка от 309 350,00 лв. без ДДС за имота като цяло, изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

 

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя 309 350лв. без ДДС за продажна  цена  на  недвижимия имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

                     4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 131070485, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к. 1404, р-н „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, бл.22, вх.В, ап.1В, представлявано от Красимир Димитров Караиванов.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/28.12.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл. 21, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4, чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5 от Закона за администрацията

Общински съвет – гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 35

 

1. Общински съвет Сапарева баня отменя одобрената численост и структура на общинска администрация, съгл. Решение № 3 от Протокол № 2 от 28.11.2019 г., приета от Общински съвет Сапарева баня, изм. с Решение № 374 от Протокол № 24/30.09.2021 г., изм. с Решение № 509 от Протокол № 32/26.05.2022 г.

2.Общински съвет Сапарева баня одобрява предложената от Кмета на Община Сапарева баня структура на Общинска администрация в Община Сапарева баня, съобразно графичната част, представляваща неразделна част от настоящото решение (Приложение 1) и одобрява общата численост на персонала – 38.5 щ.бр.

3. Общински съвет Сапарева баня възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов

 

Протокола е достъпен в прикачения файл.

Приложение 1 към Решение №35 - Структура на общинска администрация