Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 30.11.2023г. от 10:15ч. /сряда/, в Заседателната зала на Общинска администрация, гр. Сапарева баня

ПОКАНА

 

                  На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.11.2023г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Общинска администрация, гр.   Сапарева баня

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                            Дневен ред:

1.       Докладна записка от г-н  Костадин Николов –  Председател на Общински съвет  Сапарева баня  с  изх. № Дз-1/17.11.2023г.

ОТНОСНО: Създаване на постоянни комисии към Общински съвет Сапарева баня и определяне на техните членове.

2.       Докладна записка от г-н  Костадин Николов –  Председател на Общински съвет  Сапарева баня  с  изх. № Дз-2/17.11.2023г.

ОТНОСНО:  Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

3.       Докладна записка от г-н  Светослав Андреев –  Общински съветник  с  изх. № Дз-3/17.11.2023г.

ОТНОСНО: Определяне на работното време и възнаграждението на Председателя на Общински съвет Сапарева баня

4.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-63/21.11.2023г.

ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева  баня.

5.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-62/21.11.2023г.

ОТНОСНО: Приемане на Предложения за осъществяване на дейността на Народните читалища на територията на   Община Сапарева баня за 2024г.

6.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-64/22.11.2023г.

ОТНОСНО: Бракуване на движими вещи общинска собственост – автомобили собственост на община Сапарева баня.

7.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-65/22.11.2023г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение №369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXIX – 1273,1239 „За обществено обслужване”, кв.31 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031 от 16.07.1982г. на Председателя на ОбНС гр. Станке Димитров, изменен със  Заповед №РД-08-460 от 11.07.2019г. и Заповед №РД – 08-73 от 19.02.2021г. на Кмета на община Сапарева     баня, с идентификатор №65365.602.1273 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

8.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-66/22.11.2023г.

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – „Подземен електропровод средно напрежение 20кV, за захранване на нов трафопост, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор  № 65365.32.358 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня”, с дължина на трасето 1010 м., с трасе през поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.27.111; 65365.60.1;65365.31.82;65365.32.311;65365.32.314;65365.32.215 и 65365.32.211 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-15-18 от 19.02.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София и учредяване право на сервитут върху поземлените имоти.

9.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-67/22.11.2023г.

Ползване на дървесина от Общинска горска територия в:

подотдел 70 „у” със стояща маса – черен бор 110 куб.м, , бял бор 150 куб.м;

подотдел 70 „т” със стояща маса – бял бор 80 куб.м, черен бор 520 куб.м, липа 10 куб.м, бреза 10 куб.м;

подотдел 71 „т” със стояща маса – бял бор 100 куб.м, черен бор10 куб.м;

подотдел 71 „с” със стояща маса – бял бор 60 куб.м, черен бор 10 куб.м;

подотдел 71 „п” със стояща маса – бял бор 10 куб.м, черен бор 130 куб.м;

            Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 70 „у”, 70 „т“, 71 „т“, 71 „с“, 71 „п“ е посочено в Приложението към съответната Докладна записка..

10.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-68/22.11.2023г.

ОТНОСНО: :  Ползване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 73 „б” със стояща маса - бял бор 800 куб.м, , черен бор 10 куб.м, бреза 10 куб.м,  бук 10 куб.м;

11.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-69/22.11.2023г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в:

подотдел 125 „б” със стояща маса - ела 260 куб.м, , бял бор 260 куб.м, черен бор 10 куб.м, трепетлика 20 куб.м, смърч 130 куб.м, липа 90 куб.м, ива 20 куб.м, габър 10 куб.м, бреза 60 куб.м,  бук 10 куб.м;

               Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 125 „б” е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

12.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-70/22.11.2023г.

ОТНОСНО: :  Ползване на дървесина от Общинска горска територия в:

подотдел 165 „б” със стояща маса - ела 10 куб.м, , бял бор 620 куб.м, смърч 10 куб.м;

         подотдел 166 „а” със стояща маса – бял бор 130 куб.м, ела 20 куб.м, смърч 110 куб.м;

             подотдел 167 „и” със стояща маса – бял бор 60 куб.м, смърч 30 куб.м, ела 30 куб.м;

               Количеството лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 165 „б”, 166 „а“, 167 „и“ е посочено в Приложението към съответната Докладна записка.

13.    Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № П-1445-1/22.11.2023г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

14.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-492-7/22.11.2023г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение №369, взето по Протокол №30 от 30.11.2017г. на Общински съвет Сапарева баня и изменение на ПУП-ПРЗ, одобрени със Заповед №107 от 11.03.2014г., Заповед №476 от 26.08.2014г. и Заповед №РД-01-10-318 от 09.05.2023г. на Кмета на община Сапарева баня, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№65365.31.92 и 65365.31.58, местност „Черемидарнико” по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, за които са проведени процедури по промяна предназначението на земеделски земи и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение №4, т. I.1, взето по Протокол  №4 от 16.05.2014г. на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ и Решение №6, т. II.5, взето по Протокол №6 от 17.07.2023г. на Комисията по чл.17,  ал.1, т.1 от ЗОЗЗ имат действащи подробни устройствени планове /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/, одобрени със Заповед №107 от 11.03.2014г., Заповед №476 от 26.08.2014г. и Заповед №РД-01-10-318 от 09.05.2023г. на Кмета на Община Сапарева баня.

15.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-2804-1/22.11.2023г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 62520.26.129, местност „ Над селото”, по Кадастралната карта на с. Ресилово, одобрена със Заповед №РД-18-272/07.10.2020г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

16.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-2719-1/22.11.2023г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим  имот – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.  

17.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-2253-1/22.11.2023г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост.

18.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № З-2805.1/23.11.2023г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65379.44.16, местност „ Крами дол”, по Кадастралната карта на с. Сапарево, одобрена със Заповед №РД-18-383/05.06.2019г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

19.   Други.

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов