Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №49 от 20.09.2023г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 754

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Йорданка Димитрова Пърлева следният поземлен  имот:  

·        поземлен имот с проектен идентификатор 65365.42.120 в местността „Каса падина” с площ 2 400 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-889880-17.08.2023 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65365.42.27 в местността „Каса падина” –  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

1. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.;

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 755

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Костадин Стоичков Пискулийски следните поземлени  имоти:  

·  поземлен имот с проектен идентификатор 65365.1.100 в местността „Каса падина”/“Крайще“/“Криви дол“/ с площ 3 243 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-819366-31.07.2023 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65365.1.2 в местността „Крайще”/“Криви дол“/ –  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

·  поземлен имот с проектен идентификатор 65365.23.620 в местността „Крайнишка вада”/“Вадите“ с площ 1 034 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-830699-02.08.2023 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65365.23.491 в местността „Вадите” –  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

2.На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основаниечл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.;

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 756

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Зашо Стоичков Пискулийски следните поземлени  имоти:  

·  поземлен имот с проектен идентификатор 65365.1.101 в местността „Нишлимски дол“/“Крайще“/“Криви дол“/ с площ 3422 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-819384-31.07.2023 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65365.1.5 в местността „Крайще”/“Криви дол“/ –  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

·  поземлен имот с проектен идентификатор 65365.1.102 в местността „Нишлимски дол“/“Крайще“/“Криви дол“/ с площ 4515 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-819386-31.07.2023 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65365.1.5 в местността „Крайще”/“Криви дол“/ –  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

·  поземлен имот с проектен идентификатор 65365.23.621 в местността „Крайна вада“/“Вадите“/ с площ 900 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-830707-02.08.2023 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65365.23.491 в местността „Вадите” –  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост /ЗОбС/,  чл.45, ал.1, т.1 във връзка с чл.52, ал.1, чл.58, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 757

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде продаден без провеждане на търг или конкурс недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2869 / 11.09.2023 г./, представляващ Поземлен имот с идентификатор 65365.602.570 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 446 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана: Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: УПИ /парцел/ IІI-1653, кв.5, при съседи: 65365.602.572, 65365.602.569, 65365.602.568, 65365.602.567, 65365.602.1047,    65365.602.571

на Юлия Накева Христова с постоянен адрес: гр.Дупница, ул. „Княз Борис I“ №9, собственик на законно построена сграда с идентификатор 65365.602.570.1 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, построена по отстъпено право на строеж върху общинска земя, съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот №155, том II, дело №650/20.04.1994 г. по пазарна цена.

                     2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка от 22 940 лв. без ДДС за имота като цяло, изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя 22 940 лв. без ДДС за продажна  цена  на  недвижимия имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение

4.. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с Юлия Накева Христова с постоянен адрес: гр.Дупница, ул. „Княз Борис I“ №9.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост /ЗОбС/,  чл.45, ал.1, т.1 във връзка с чл.52, ал.1, чл.58, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 758

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. приета с Решение № 644 от Протокол № 42 / 23.02.2023 година, както следва:

В раздел Раздел I. Продажби се добавя № 166 

№ 166 - Поземлен имот с идентификатор 65379.502.86 по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня с площ 473 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана: Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 20019, при съседи: 65379.502.507, 65379.502.502, 65379.502.501;

          2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде продаден без провеждане на търг или конкурс недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2868 / 11.09.2023 г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65379.502.86 по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня с площ 473 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана: Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план:20019, при съседи: 65379.502.507, 65379.502.502, 65379.502.501 на „ВМ Трейдинг Груп“ ООД с ЕИК 204238563 със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул. „Димитър Чучуганов“ №1, представлявано от управителя Васил Кирилов Калдръмов, собственик на законно построена сграда с идентификатор 65379.502.86.1 по КК на с.Сапарево, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба №94, т.II,  рег.№3818, дело №270 от 30.06.2022 г.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка от 11 600 лв. без ДДС за имота като цяло, изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя 11 600 лв. без ДДС за продажна  цена  на  недвижимия имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

5.Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с „ВМ Трейдинг Груп“ ООД с ЕИК 204238563 със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул. „Димитър Чучуганов“ №1, представлявано от управителя Васил Кирилов Калдръмов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с  чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 759

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 г. приета с Решение № 644 от Протокол № 42 / 23.02.2023 година, както следва:  

В раздел І ПРОДАЖБИ  се добавят  № 167

-    № 167 – поземлен имот с идентификатор 62520.501.731 по КК на с.Ресилово, общ.Сапарева баня с площ 18 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: 62520.501.828, 62520.501.723, номер по предходен план: няма;

           II. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 62520.501.731 по КК на с.Ресилово, общ.Сапарева баня с площ 18 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: 62520.501.828, 62520.501.723, номер по предходен план: няма, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 62520.501.730, 62520.501.278, 62520.501.898, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

III. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 570 лв. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.II от настоящото решение.

IV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 570 лв. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.II.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 760

 

   1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 27 / 21.06.2019  година ,издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното – „БАЛКАН ТРАВЕЛ ГРУП“ ЕООД, с ЕИК 102880991 , със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. «Хан Крум» №29  с 11  /единадесет  години/,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.

            2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 761

 

1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 30 / 21.06.2019  година ,издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното – „КОНДОР 73“  ООД, с ЕИК 203857826 , със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул. «Йордан Михайлов» №3  с 11  /единадесет  години/,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.

           2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№ 401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 762

 

   1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № 53254.51.3 местност “Ридо”, по плана на новообразуваните имоти §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с.Овчарци, одобрен със Заповед № 101 от 10.03.2009 година на Областния управител на Област Кюстендил.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № 53254.51.3 местност “Ридо”, по плана на новообразуваните имоти §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с.Овчарци, одобрен със Заповед № 101 от 10.03.2009 година на Областния управител на Област Кюстендил, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

   Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

    - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

   Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

   - Минимална  озеленена  площ – 40%

     С цел изграждане на «Една жилищни сграда»

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане и да бъдат спазени разпоредбите на чл.108 от ЗУТ.

          4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на одобреното задание по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване, и разпоредбите на всички нормативни актове съотносими към устройство на територията в Република България и се представи в  общината за провеждане  на  процедури  по  чл.128  и  сл.  от  ЗУТ.

6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

   7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

   8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

   9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 763

 

            1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № 53254.50.128 местност “Света Богородица”, по плана на новообразуваните имоти §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с.Овчарци, одобрен със Заповед № 101 от 10.03.2009 година на Областния управител на Област Кюстендил.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № 53254.50.128 местност “Света Богородица”, по плана на новообразуваните имоти §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с.Овчарци, одобрен със Заповед № 101 от 10.03.2009 година на Областния управител на Област Кюстендил, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

     С цел изграждане на «Една жилищна сграда»

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане и да бъдат спазени разпоредбите на чл.108 от ЗУТ.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване, и разпоредбите на всички нормативни актове съотносими към устройство на територията в Република България и се представи в  общината за провеждане  на  процедури  по  чл.128  и  сл.  от  ЗУТ.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и  чл.124б от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 764

 

1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нуждив следния  териториален обхват - поземлен  имот с идентификатор №65365.31.64, местност “Горнио Герен”,  по  кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

            2. РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.31.64, местност “Горнио Герен“ по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

            - Височина /Етажност/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

            - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. – 1.2

              - Минимална  озеленена  площ – 40%

С цел застрояване на три редови малкоетажни жилищни сгради.

И да се определят ограничителните линии на застрояване в имота.

3. Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройственитепланове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5. Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6. Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21.ал.1,  т.11, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 765

 

ОДОБРЯВА Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  в обхват  на  поземлени  имоти с  идентификатори  №65365.35.55, №65365.35.80, №65365.35.95, №65365.35.75, №65365.35.74, №65365.35.190, №65365.35.180, №65365.35.79, №65365.35.96 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ  изграждане на  елемент на техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва:

 - „Частично изместване на част от трасе на електропоровод - ВЛ 20 KV „Паничище“ от съществуващо ЖР 149 – СБС 150 до ново ЖР с РОС 151“ по  кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с Възложител „„Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21.ал.1,  т.11, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 766

 

ОДОБРЯВА Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със   следния  териториален   обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори  №62520.100.4, №62520.9.59 и №62520.100.16 по кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  №РД-18-272/07.10.2020 г. на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва:

    - „Външно електрозахранване (въздушен елекропровод) на обект: „Цех за преработка на дървесина и водоплътна изгребна яма“, находящ се в поземлен  имот  с  идентификатор №62520.100.20, местност “Турските гробища” по  кадастралната  карта  на  с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  №РД-18-272/07.10.2020 г. на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с Възложител „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.4, ал.4 и чл.11, т.2 от Учредителния акт на „ВиК Паничище“ ЕООД, чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 767

 

 

1. Общински съвет Сапарева баня дава съгласие Управителя на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня да бракува, както и да извърши всички необходими действия по разкомплектоване, предаване на вторични суровини и отписване на регистрацията от КАТ на  ДМА – лекотоварен автомобил ЛАДА ВАЗ 21214 НИВА, собственост на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня

2. Общински съвет Сапарева баня дава съгласие Управителя на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня да закупи със собствени средства лекотоварен автомобил – втора употреба на стойност до 15 000.00 лв. /петнадесет хиляди лева/ без ДДС, както и да извърши всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.79, ал.1, т.1 и ал.3, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква «а» от Закона за водите,  § 133, ал.9, т.1, букви «б» и «в»  от ПЗР на ЗИД на  Закона за водите и чл. 21, ал.1, т.8,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 768

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде прекратено действието на  Разрешително за водовземане от минерална вода № 47/02.02.2022 г.  с титуляр   "ВИВИ -7" ООД, ЕИК 201792010,  представлявано от Управител  Радослав Евгениев Пишимаров   издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

2.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си  да бъде преиздадено разрешително за водовземане от минерална вода, с титуляр "ХОТЕЛ И СПА ЕМАР" ЕООД с ЕИК 206675095, със седалище и адрес на управление  гр. Сапарева баня, п.к. 2650,  ул. „Света Варвара“ № 11, представлявано от Управителя на дружеството Евгени Кирилов Пишимаров  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня" при същите параметри разрешени в Разрешително за водовземане от минерална вода № 47/02.02.2022 г. 

 3. За разрешеното ползване по т.2 от настоящото решение, след преиздаване на разрешителното  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение № 463   взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр. Сапарева баня Тарифа за таксите за  водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, област Кюстендил, изменена с Решение №401, взето по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправелине и местната администрация, чл. 34, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 769

 

1.    Общински съвет Сапарева баня дава съгласие Община Сапарева бана да приеме дарение от  "ЛЕЙК ХАУС 22" ЕООД с ЕИК 206859686, с адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина“ бул. „Шипченски проход“ №18, вх. А, ет. 1,  представлявано от управителя  Иван Борисов Борисов, а именно инвестиционен проект и изграждане на нова пътно-транспортна инфраструктура и нов уличен водопровод за питейно-битови нужди, подробно описани в Заявление № З-2072/11.09.2023г., при следните параметри:

           -Обща дължина на новият пътен участък, е 134.62м., с цел осъществяване на достъп до имоти УПИ XVI, кв.5 по регулационния план на с. Паничище, общ. Сапарева баня, област Кюстендил  УПИ XVII, кв.5 по регулационния план на с. Паничище, общ Сапарева баня, област Кюстендил.  Новоизграждащият водопровод е с дължина 110м.

           -Новата пътно-транспортна инфраструктура и нов уличен водопровод за питейно-битови нужди са в обхват – от о.т.127 до о.т.134 по регулационният план на с. Паничище, общ.Сапарева баня.

2.    Възлага на кмета да сключи договор за дарение с дарителя, както и да извърши всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл.110, ал.1, т.3, чл.124а, ал.1 и ал.7, чл.124б и чл.125 от Закона за устройство на територията и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ, както и чл.60, ал.2 от ЗУТ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 770

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нуждив следния  териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори ПИ 65365.24.233, ПИ 65365.43.1208 и ПИ 65365.43.1207 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, област Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, включващ обединение на горните имоти  в един ПИ с проектен идентификатор 65365.24.660.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в следния  териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори ПИ 65365.24.233, ПИ 65365.43.1208 и ПИ 65365.43.1207 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, област Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, включващ обединение на горните имоти  в един ПИ с проектен идентификатор 65365.24.660, третиращ установяване на Курортна зона – Ок, с цел строителство на „три броя къщи за гости“, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            Височина /Етажност/ - 12,00 м. /1 – 3/

Плътност  на  застрояване – Ппл – 30 %

            Интензивност на застрояване – Кинт. –0,9

            - Минимална  озеленена  площ – 50%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8/ 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и ал.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността, чл.52, ал.1, чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 771

 

           І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. приета с Решение №644 от Протокол №42/23.02.2023 година, както следва:

 

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 168   

№ 168 -  965/2592 идеални части от поземлен имот с идентификатор 59358.1.231 по кадастралната карта на с.Паничище, целия с площ 2592 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; Предишен идентификатор: 59358.1.218, 59358.1.216, 59358.1.213 и 59358.1.116; Номер по предходен план: квартал:12

 

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и О.П.Елос“ ЕООД гр.Дупница чрез продажба дела на Общината, представляващ общински имот - частна общинска собственост /АЧОС № 2873/19.09.2023 г./  - 965/2592 идеални части от поземлен имот с идентификатор 59358.1.231 по кадастралната карта на с.Паничище, целия с площ 2592 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; Предишен идентификатор: 59358.1.218, 59358.1.216, 59358.1.213 и 59358.1.116; Номер по предходен план: квартал:12, парцел I; при съседи: 59358.1.220, 59358.1.119, 59358.1.117, 59358.1.120, 59358.1.214, 59358.1.217, 59358.1.118, 59358.1.219, 59358.1.212, 59358.1.215.

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител – Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба дела на Общината в размер на  70 703 лв. без ДДС за имота като цяло.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 70 703 лв. без  ДДС за продажба на – 965/2592 идеални части от поземлен имот с идентификатор 59358.1.231 по кадастралната карта на с.Паничище,  общ.Сапарева баня, целия с площ 2592 кв.м.

 

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.II от настоящото решение

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

Протокола е достъпен в прикачения файл.