Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 20.09.2023г. от 10:15ч. /сряда/, в малкия салон на Община Сапарева баня

ПОКАНА

 

                На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 20.09.2023г. от 10:15ч.  /сряда/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

  

1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-55/  29.08.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО:Приемане на бюджета на Община Сапарева баня за 2023 година

2.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№П-1313-1/ 13.09.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО:Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

3.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№П-1229-1/ 13.09.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО:Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

4.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№П-1242-1/ 13.09.2023г.                                                                                                             

    ОТНОСНО:Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

5.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-2044-1/ 13.09.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО:Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост на собственика на законно построена в него сграда

6.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-2084-1/ 13.09.2023г.                                                                                                             

    ОТНОСНО:Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост на собственика на законно построена в него сграда

7.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-2083-1/ 13.09.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на търг с тайно наддаване

8.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1940-1/  08.09.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на  Разрешително за водовземане  от минерална вода от сондаж 1ХГ  на находище на минерална вода „Сапарева баня“- „Балкан Травел Груп” ЕООД

9.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-2051-1/  12.09.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на  Разрешително за водовземане  от минерална вода от сондаж 1ХГ  на находище на минерална вода „Сапарева баня“- „Кондор 73” ООД

10.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-2006-1/ 12.09.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 53254.51.3, местност „Ридо”, по плана на новообразуваните имоти §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с.Овчарци, одобрен със Заповед №101 от 10.03.2009 година на Областния управител на Област Кюстендил

11.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-2002-1/ 12.09.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 53254.50.128, местност „Света Богородица”, по плана на новообразуваните имоти §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с.Овчарци, одобрен със Заповед №101 от 10.03.2009 година на Областния управител на Област Кюстендил

12.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-2004-1/ 13.09.2023г.                                                                                                             

    ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.31.64, местност „Горнио Герен”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър-Кюстендил

13.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1376-2/ 13.09.2023г.                                                                                                            

        ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ в обхвата на поземлени имоти с  идентификатори  №65365.35.55, №65365.35.80, №65365.35.95, №65365.35.75, №65365.35.74, №65365.35.190, №65365.35.180, №65365.35.79, №65365.35.96 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ изграждането на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура.

14.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1378-3/ 13.09.2023г.                                                                                                            

        ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ със следния териториален обхват-  поземлени имоти с  идентификатори  №62520.100.4, №62520.9.59, и №62520.100.16 по кадастралната карта на с.Ресилово, общ. Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-272/07.10.2020 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ изграждането на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура.

15.  Други

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              инж. Васил Маргин