Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 31.08.2023г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня

ПОКАНА

 

                На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.08.2023г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

  

1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-49/  21.08.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на община Сапарева баня за 2022 година, отчета за изпълнение на средства от  ЕС, отчет на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

2.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1864-1/  16.08.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Предложение за утвърждаване от Общински съвет гр. Сапарева баня  на  паралелки с брой на учениците под минималния в VIII клас по специалността "Организация на туризма и свободното време", професия "Организатор на туристическа агентска дейност"  в СУ "Христо Ботев", гр. Сапарева баня през учебната 2023/2024 година.

3.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-50/  23.08.2023г.                                                                                                            

        ОТНОСНО:Кандидатстване на община Сапарева баня с проектно предложение по отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на програмата Интеррег България – Северна Македония 2021- 2027

4.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-48/  15.08.2023г.                                                                                                             

       ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дървесина  от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2024 г.

5.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-51/  23.08.2023г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Продажба на дървесина по утвърден ценоразпис за физически лица от Общинска горска територия  в отдел с остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване в  Отдел 166 „г“

6.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-52/  23.08.2023г.                                                                                                             

       ОТНОСНО: Продажба по ценоразпис на дървесина от склад за юридически лица, еднолични търговци  и физически лица след освидетелстване на сечището  в подотдел 163 „д“

7.   Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх.№П-1080-1/  15.08.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

8.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1825-1/ 15.08.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

9.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1816-1/  15.08.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на  Разрешително за водовземане  от минерална вода от сондаж 1ХГ  на находище на минерална вода „Сапарева баня“- „КИКО СПОРТ” ЕООД

10.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1531-1/  15.08.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на  Разрешително за водовземане  от минерална вода от сондаж 1ХГ  на находище на минерална вода „Сапарева баня“-  „Кедър-7” ООД

11.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1781-1/ 15.08.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на  Разрешително за водовземане  от минерална вода от сондаж 1ХГ  на находище на минерална вода „Сапарева баня“-  „Валявица-ВВМ” ЕООД

12.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1817-1/ 15.08.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на  Разрешително за водовземане  от минерална вода от сондаж 1ХГ  на находище на минерална вода „Сапарева баня“-  ЕТ„ДИАНА МАРГИНА- ДАРИБЕЛ”

13.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-711-17/ 15.08.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на  Разрешително за водовземане  от минерална вода от сондаж 1ХГ  на находище на минерална вода „Сапарева баня“-  „Свети Стефан” ЕООД

14.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1828-1/ 15.08.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на  Разрешително за водовземане  от минерална вода от сондаж 1ХГ  на находище на минерална вода „Сапарева баня“-  „КА ПАРК” ООД

15.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№П-1115-1/ 23.08.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Прекратяване на  Разрешително за водовземане  от минерална вода

16.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1672-1/ 21.08.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване

17.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1813-1/ 23.08.2023г.                                                                                                            

        ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изготвяне на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват урегулиран поземлен имот парцел V-1602, кв. 43 по плана на с.Сапарево, с идентификатор №65379.502.371 по кадастралната карта на с.Сапарево, урегулиран поземлен имот IV-1604, кв. 43 по плана на с.Сапарево, с идентификатор №65379.502.370 по кадастралната карта на с.Сапарево, урегулиран поземлен имот VI-1601, кв. 43 по плана на с.Сапарево, с идентификатор №65379.502.392 по кадастралната карта на с.Сапарево и улица с осови точки 210-211 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня с идентификатор №65379.502.522 по кадастралната карта на с.Сапарево, одобрена със Заповед № РД-18-247/22.12.2022 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София

18.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-93-6/ 17.08.2023г.                                                                                                            

        ОТНОСНО: Одобряване на проект за  Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – „Довеждащ водопровод, с обща дължина на трасето 3548 м“ от разпределителна шахта находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.228, местност „Рила“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и „Захранващ водопровод с обща дължина на трасето 541 м“, от бъдещ резервоар 1000 м3, предвиден на изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, местност „Рила“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

19.  Други

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              инж. Васил Маргин