Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №47 от 27.07.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 47/ 27.07.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.12, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО);

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 718

 

 

1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня за 2023 година.

 

2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 47/ 27.07.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 719

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня определя маломерните имоти с площ до 10 дка от общински поземлен фонд да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок до 1 стопанска година.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня определя наемна цена на имотите в размер на  27,00лв./дка. за землищата на цялата територия на Община Сапарева баня.

3. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня, при наличие на повече от едно заявление за конкретен маломерен имот да се внесе докладна записка за отдаване под наем по общия ред.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня  възлага на кмета да сключи договорите за наем на имотите по т.1 от решението.

 

 Приложение: Списък на маломерните имоти с площ до 10 дка.

 

№ по ред

Имот

Площ

/дка./

описание

1.

ПИ с идентификатор 65365.1.9, в землището на гр.Сапарева баня

9,791

Земеделска земя

2

ПИ с идентификатор 65365.2.1, в землището на гр.Сапарева баня

6,152

Земеделска земя

3.                    

ПИ с идентификатор 65365.2.20 по КК на гр.Сапарева баня,м. „Крайще” /Криви дол/

9,811

Земеделска земя

4.                    

ПИ с идентификатор 65365.2.27, в землището на гр.Сапарева баня

1,113

Земеделска земя

5.                    

ПИ с идентификатор 65365.5.14 – м.”Триьгьлнка” – землище Сапарева баня

1.334

Земеделска земя

6.                    

ПИ с идентификатор 65365.5.42 – м.”Триьгьлнка” – землище Сапарева баня

0.478

Земеделска земя

7.                    

ПИ с идентификатор 65365.6.67 – м.”Лозята” – землище Сапарева баня

5.537

Земеделска земя

8.                    

ПИ с идентификатор 65365.8.14 – м.”Стубело” – землище Сапарева баня

2.856

Земеделска земя

9.                    

ПИ с идентификатор 65365.8.32 – м.”Стубело” – землище Сапарева баня

0.569

Земеделска земя

10.                 

ПИ с идентификатор 65365.8.176, в землището на гр.Сапарева баня

1,214

Земеделска земя

11.                 

ПИ с идентификатор 65365.8.188 – м.”Стубело” – землище Сапарева баня

0.952

Земеделска земя

12.                 

ПИ с идентификатор 65365.8.213 – м.”Стубело” – землище Сапарева баня

1.009

Земеделска земя

13.                 

ПИ с идентификатор 65365.8.214 – м.”Стубело” – землище Сапарева баня

1.799

Земеделска земя

14.         

ПИ с идентификатор 65365.9.31, в землището на гр.Сапарева баня

2,973

Земеделска земя

15.                 

ПИ с идентификатор 65365.10.5 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

1.281

Земеделска земя

16.         

ПИ с идентификатор 65365.10.24 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

1.693

Земеделска земя

17.         

ПИ с идентификатор 65365.10.28 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

1.707

Земеделска земя

18.         

ПИ с идентификатор 65365.10.30 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

1.699

Земеделска земя

19.         

ПИ с идентификатор 65365.10.38 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

2.259

Земеделска земя

20.         

ПИ с идентификатор 65365.12.2 – .”Блатото” – землище Сапарева баня

4.438

Земеделска земя

21.         

ПИ с идентификатор 65365.12.21 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

2.009

Земеделска земя

22.         

ПИ с идентификатор 65365.12.41 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

1.433

Земеделска земя

23.         

ПИ с идентификатор 65365.12.50 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

2.106

Земеделска земя

24.         

ПИ с идентификатор 65365.12.63 – м.”Блатото” – землище Сапарева баня

1.200

Земеделска земя

25.         

ПИ с идентификатор 65365.13.31 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.537

Земеделска земя

26.         

ПИ с идентификатор 65365.13.78 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.745

Земеделска земя

27.         

ПИ с идентификатор 65365.13.86 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.720

Земеделска земя

28.         

ПИ с идентификатор 65365.13.98 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.639

Земеделска земя

29.         

ПИ с идентификатор 65365.13.99 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.639

Земеделска земя

30.         

ПИ с идентификатор 65365.13.105 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.376

Земеделска земя

31.         

ПИ с идентификатор 65365.13.118 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

2.474

Земеделска земя

32.         

ПИ с идентификатор 65365.13.124 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.296

Земеделска земя

33.         

ПИ с идентификатор 65365.13.151 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.351

Земеделска земя

34.         

ПИ с идентификатор 65365.13.154 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.016

Земеделска земя

35.         

ПИ с идентификатор 65365.13.162 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

3.060

Земеделска земя

36.         

ПИ с идентификатор 65365.13.170 – м.”Джубрена”– землище Сапарева баня

1.449

Земеделска земя

37.         

ПИ с идентификатор 65365.13.175 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.226

Земеделска земя

38.         

ПИ с идентификатор 65365.13.194 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.596

Земеделска земя

39.         

ПИ с идентификатор 65365.13.195 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.859

Земеделска земя

40.         

ПИ с идентификатор 65365.13.198 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

2.226

Земеделска земя

41.         

ПИ с идентификатор 65365.13.209 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

2.199

Земеделска земя

42.         

ПИ с идентификатор 65365.14.19 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.704

Земеделска земя

43.         

ПИ с идентификатор 65365.14.29 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.852

Земеделска земя

44.         

ПИ с идентификатор 65365.14.39 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.819

Земеделска земя

45.         

ПИ с идентификатор 65365.14.43 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.702

Земеделска земя

46.         

ПИ с идентификатор 65365.14.48 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

1.702

Земеделска земя

47.         

ПИ с идентификатор 65365.14.59 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

0.851

Земеделска земя

48.         

ПИ с идентификатор 65365.14.66 – м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

2.637

Земеделска земя

49.         

ПИ с идентификатор 65365.14.79 в землището на гр.Сапарева баня

1,772

Земеделска земя

50.         

ПИ с идентификатор 65365.15.10 – м.”Чушеви круши” – землище Сапарева баня

1.514

Земеделска земя

51.         

ПИ с идентификатор 65365.15.30 – м.”Чушеви круши” – землище Сапарева баня

1.551

Земеделска земя

52.         

ПИ с идентификатор 65365.15.35 – м.”Чушеви круши” – землище Сапарева баня

3.354

Земеделска земя

53.         

ПИ с идентификатор 65365.15.99 – м.”Чушеви круши” – землище Сапарева баня

0.278

Земеделска земя

54.         

ПИ с идентификатор 65365.15.102 – м.”Чушеви круши” – землище Сапарева баня

1.276

Земеделска земя

55.         

ПИ с идентификатор 65365.15.112 – м.”Чушеви круши” – землище Сапарева баня

0.425

Земеделска земя

56.         

ПИ с идентификатор 65365.15.147 – м.”Чушеви круши” – землище Сапарева баня

1.626

Земеделска земя

57.         

ПИ с идентификатор 65365.16.1 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

0.479

Земеделска земя

58.         

ПИ с идентификатор 65365.16.15 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

1.108

Земеделска земя

59.         

ПИ с идентификатор 65365.16.71 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

2.497

Земеделска земя

60.         

ПИ с идентификатор 65365.16.81 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

0.469

Земеделска земя

61.         

ПИ с идентификатор 65365.16.85 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

1,874

Земеделска земя

62.         

ПИ с идентификатор 65365.16.119 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

1.291

Земеделска земя

63.         

ПИ с идентификатор 65365.16.132 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

1.219

Земеделска земя

64.         

ПИ с идентификатор 65365.17.21 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

1.189

Земеделска земя

65.         

ПИ с идентификатор 65365.17.83 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

0.916

Земеделска земя

66.         

ПИ с идентификатор 65365.17.98 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

3.399

Земеделска земя

67.         

ПИ с идентификатор 65365.17.99 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

1.088

Земеделска земя

68.         

ПИ с идентификатор 65365.18.24 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

0.704

Земеделска земя

69.         

ПИ с идентификатор 65365.18.95 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

1.710

Земеделска земя

70.         

ПИ с идентификатор 65365.18.140 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

4.117

Земеделска земя

71.         

ПИ с идентификатор 65365.18.148 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

2.129

Земеделска земя

72.         

ПИ с идентификатор 65365.18.151 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

1.275

Земеделска земя

73.         

ПИ с идентификатор 65365.18.159 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

2.153

Земеделска земя

74.         

ПИ с идентификатор 65365.18.175 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

0.588

Земеделска земя

75.         

ПИ с идентификатор 65365.18.214 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

2.974

Земеделска земя

76.         

ПИ с идентификатор 65365.18.226 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

7.978

Земеделска земя

77.         

ПИ с идентификатор65365.18.229, м.”Целините” – землище Сапарева баня

5.695

Земеделска земя

78.         

ПИ с идентификатор 65365.18.239 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

2.478

Земеделска земя

79.         

ПИ с идентификатор 65365.18.289 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

7.389

Земеделска земя

80.         

ПИ с идентификатор 65365.18.299 – м. „Целините” – землище Сапарева баня

1,273

Земеделска земя

81.         

ПИ с идентификатор 65365.18.389 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

7.966

Земеделска земя

82.         

ПИ с идентификатор 65365.18.393 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

1.028

Земеделска земя

83.         

ПИ с идентификатор 65365.18.448 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

1.019

Земеделска земя

84.         

ПИ с идентификатор 65365.18.488 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

2.467

Земеделска земя

85.         

ПИ с идентификатор 65365.18.562 – м.”Под пистата” – землище Сапарева баня

0.850

Земеделска земя

86.         

ПИ с идентификатор 65365.18.584 – м.”Целините” – землище Сапарева баня

5.597

Земеделска земя

87.         

ПИ с идентификатор 65365.19.145 – м.”Прогоно” – землище Сапарева баня

2.382

Земеделска земя

88.         

ПИ с идентификатор 65365.20.25 – м.”Криводолски път”– земл. гр.Сапарева баня

1.466

Земеделска земя

89.         

ПИ с идентификатор 65365.20.28 – м.”Криводолски път” – земл. гр.Сапарева баня

0.852

Земеделска земя

90.         

ПИ с идентификатор 65365.20.89 – м.”Криводолски път” – земл. гр.Сапарева баня

1.279

Земеделска земя

91.         

ПИ с идентификатор 65365.21.25 – м.”Сапаревски път” – земл. гр.Сапарева баня

2.767

Земеделска земя

92.         

ПИ с идентификатор 65365.21.39 –м.”Прогоно”- землище Сапарева баня

2,091

Земеделска земя

93.         

ПИ с идентификатор 65365.21.43 – м. „Прогоно” – землище Сапарева баня

0,616

Земеделска земя

94.         

ПИ с идентификатор65365.21.45 – м. „Криводолски път” – землище Сапарева баня

7,606

Земеделска земя

95.         

ПИ с идентификатор 65365.21.47 – м. „Криводолски път” – землище Сапарева баня

0,700

Земеделска земя

96.         

ПИ с идентификатор 65365.21.48 – м. „Криводолски път” – землище Сапарева баня 

0,829

Земеделска земя

97.         

ПИ с идентификатор 65365.21.50 – м.”Криводолски път” – землище Сапарева баня

2.041

Земеделска земя

98.         

ПИ    с идентификатор 65365.21.56– м.”Криводолски път”– землище Сапарева баня

1.072

Земеделска земя

99.         

ПИ с идентификатор 65365.21.67 – м.”Прогоно” – землище  гр.Сапарева баня

5.140

Земеделска земя

100.      

ПИ с идентификатор 65365.21.72- м.”Джубрена” – землище Сапарева баня

2.107

Земеделска земя

101.      

ПИ с идентификатор 65365.21.129, в землището на гр.Сапарева баня

3,097

Земеделска земя

102.      

ПИ с идентификатор 65365.21.158– м.”Криводолски път” – землище Сапарева баня

1.617

Земеделска земя

103.      

ПИ с идентификатор 65365.21.168 – м.”Могилата” – землище Сапарева баня

1.196

Земеделска земя

104.      

ПИ с идентификатор 65365.21.169 – м.”Самоковски път” – землище Сапарева баня

1.342

Земеделска земя

105.      

ПИ с идентификатор 65365.21.173 – м.”Самоковски път” – землище  Сапарева баня

0.664

Земеделска земя

106.      

ПИ с идентификатор 65365.21.174 – м.”Самоковски път” – землище  Сапарева баня

0.974

Земеделска земя

107.      

ПИ с идентификатор 65365.21.177 – м.”Пазарски път” – землище  гр.Сапарева баня

0.954

Земеделска земя

108.      

ПИ с идентификатор 65365.21.179 – м.”Пазарски път” – землище  гр.Сапарева баня

1.850

Земеделска земя

109.      

ПИ с идентификатор 65365.21.215 – м.”Криводолски път”– землище Сапарева баня

1.110

Земеделска земя

110.      

ПИ с идентификатор 65365.22.46 – м.”Прогоно” – землище Сапарева баня

1.348

Земеделска земя

111.      

ПИ с идентификатор 65365.22.83 – м.”Прогоно” – землище  гр.Сапарева баня

0.238

Земеделска земя

112.      

ПИ с идентификатор 65365.22.85 – м.”Прогоно” – землище  гр.Сапарева баня

0.304

Земеделска земя

113.      

ПИ с идентификатор 65365.22.97 – м.”Блатски път” – землище  гр.Сапарева баня

0.375

Земеделска земя

114.      

ПИ с идентификатор 65365.22.144 – м.”Сапаревски път” – землище  Сапарева баня

1.480

Земеделска земя

115.      

ПИ с идентификатор 65365.22.153 – м.”Блатски път” – землище  гр.Сапарева баня

1.676

Земеделска земя

116.      

ПИ с идентификатор 65365.22.176 – м.”Прогоно” – землище  гр.Сапарева баня

0.854

Земеделска земя

117.      

ПИ с идентификатор 65365.22.179 – м.”Прогоно” – землище  гр.Сапарева баня

1.497

Земеделска земя

118.      

ПИ с идентификатор 65365.22.183 – м.”Прогоно” – землище  гр.Сапарева баня

2.088

Земеделска земя

119.      

ПИ с идентификатор 65365.22.187 – м.”Сапаревски път” – землище  Сапарева баня

1.037

Земеделска земя

120.      

ПИ с идентификатор 65365.23.8 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

5.510

Земеделска земя

121.      

ПИ с идентификатор 65365.23.24 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

0.915

Земеделска земя

122.      

ПИ с идентификатор 65365.23.34 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

0.676

Земеделска земя

123.      

ПИ с идентификатор 65365.23.44 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

0.431

Земеделска земя

124.      

ПИ с идентификатор 65365.23.47 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

3.636

Земеделска земя

125.      

ПИ с идентификатор 65365.23.119 – м.”Под селото” – землище  гр.Сапарева баня

2.420

Земеделска земя

126.      

ПИ с идентификатор 65365.23.268 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

1.399

Земеделска земя

127.      

ПИ с идентификатор 65365.23.382– м.”Крайнишка вада” – землище  Сапарева баня

1.959

Земеделска земя

128.      

ПИ с идентификатор 65365.23.421 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

2.425

Земеделска земя

129.      

ПИ с идентификатор 65365.23.477 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

2.628

Земеделска земя

130.      

ПИ с идентификатор 65365.23.478 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

7.883

Земеделска земя

131.      

ПИ с идентификатор 65365.23.505 – м.”Джуганица” – землище  гр.Сапарева баня

1.953

Земеделска земя

132.      

ПИ с идентификатор 65365.23.533 – м.”Стубело” – землище  гр.Сапарева баня

0.540

Земеделска земя

133.      

ПИ с идентификатор 65365.23.536 – м.”Вадите” – землище  гр.Сапарева баня

1.234

Земеделска земя

134.      

ПИ с идентификатор 65365.23.549 – землище на гр.Сапарева баня

0,841

Земеделска земя

135.      

ПИ с идентификатор 65365.24.189, м. „До банята” - землище на гр.Сапарева баня

1,100

Земеделска земя

136.      

ПИ с идентификатор 65365.25.269 – м.”Под селото” – землище  гр.Сапарева баня

0.733

Земеделска земя

137.      

ПИ с идентификатор 65365.25.296 – м.”Под селото” – землище  гр.Сапарева баня

0.199

Земеделска земя

138.      

ПИ с идентификатор 65365.25.320 – м.”Коинчица” – землище  гр.Сапарева баня

0.711

Земеделска земя

139.      

ПИ с идентификатор 65365.26.4 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

1.932

Земеделска земя

140.      

ПИ с идентификатор 65365.26.28 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

3.223

Земеделска земя

141.      

ПИ с идентификатор 65365.26.50 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

2.110

Земеделска земя

142.      

ПИ с идентификатор 65365.26.52 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

0.944

Земеделска земя

143.      

ПИ с идентификатор 65365.26.114 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

0.937

Земеделска земя

144.      

ПИ с идентификатор 65365.27.45 – землище Сапарева баня

0.603

Земеделска земя

145.      

ПИ с идентификатор 65365.27.69 – землище Сапарева баня

1.420

Земеделска земя

146.      

ПИ с идентификатор 65365.28.7 – м.”Ридо” – землище Сапарева баня

2.299

Земеделска земя

147.      

ПИ с идентификатор 65365.28.76 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

1.372

Земеделска земя

148.      

ПИ с идентификатор 65365.28.96 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

0.417

Земеделска земя

149.      

ПИ с идентификатор 65365.28.105 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

7.316

Земеделска земя

150.      

ПИ с идентификатор 65365.28.109 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

0.928

Земеделска земя

151.      

ПИ с идентификатор 65365.29.2 в землището на гр.Сапарева баня

2,863

Земеделска земя

152.      

ПИ с идентификатор 65365.32.20 – м.”Св.Богородица” – землище Сапарева баня

1.854

Земеделска земя

153.      

ПИ с идентификатор 65365.32.38 – м.”Св.Богородица” – землище Сапарева баня

1.574

Земеделска земя

154.      

ПИ с идентификатор 65365.32.113 в землището на гр.Сапарева баня

8,857

Земеделска земя

155.      

ПИ с идентификатор 65365.32.149, м.„Света вода” в землището на Сапарева баня

0,066

Земеделска

156.      

ПИ с идентификатор 65365.32.255, в землището на гр.Сапарева баня

5,390

Земеделска земя

157.      

ПИ с идентификатор 65365.32.264 в землището на гр.Сапарева баня

2,129

Земеделска земя

158.      

ПИ с идентификатор 65365.33.1 –  землище Сапарева баня

7.753

Земеделска земя

159.      

ПИ с идентификатор 65365.33.49 – землище Сапарева баня

0.138

Земеделска земя

160.      

ПИ с идентификатор 65365.33.51 –  землище Сапарева баня

0.308

Земеделска земя

161.      

ПИ с идентификатор 65365.33.55 –  землище Сапарева баня

0.183

Земеделска земя

162.      

ПИ с идентификатор 65365.33.59 –  землище Сапарева баня

0.276

Земеделска земя

163.      

ПИ с идентификатор 65365.33.60 –  землище Сапарева баня

0.233

Земеделска земя

164.      

ПИ с идентификатор 65365.33.67 – землище Сапарева баня

0.132

Земеделска земя

165.      

ПИ с идентификатор 65365.33.68 –  землище Сапарева баня

0.186

Земеделска земя

166.      

ПИ с идентификатор 65365.33.70 –  землище Сапарева баня

0.227

Земеделска земя

167.      

ПИ с идентификатор 65365.33.174 –  землище Сапарева баня

3.518

Земеделска земя

168.      

ПИ с идентификатор 65365.33.220 – м.”Зад Гюргево” – землище  гр.Сапарева баня

0.395

Земеделска земя

169.      

ПИ с идентификатор 65365.34.22 в землището на гр.Сапарева баня

6,236

Земеделска земя

170.      

ПИ с идентификатор 65365.34.23 в землището на гр.Сапарева баня

1,507

Земеделска земя

171.      

ПИ с идентификатор 65365.34.91, в землището на гр.Сапарева баня

2,229

Земеделска земя

172.      

ПИ с идентификатор 65365.35.103, в землището на гр.Сапарева баня

1,455

Земеделска земя

173.      

ПИ с идентификатор 65365.35.105, в землището на гр.Сапарева баня

2,776

Земеделска земя

174.      

ПИ с идентификатор 65365.35.213 по КК на гр. Сапарева баня, м.„Валявица”

1,625

Земеделска земя

175.      

ПИ с идентификатор 65365.36.102, в землището на гр.Сапарева баня

9,058

Земеделска земя

176.      

ПИ с идентификатор 65365.37.1 по КК на гр. Сапарева баня, м. „Джубрена”

8,330

Земеделска земя

177.      

ПИ с идентификатор 65365.38.1 – м.”Джубрена” – землище  гр.Сапарева баня

6.943

Земеделска земя

178.      

ПИ с идентификатор 65365.38.17 – м.”Джубрена” – землище  гр.Сапарева баня

6.463

Земеделска земя

179.      

ПИ с идентификатор 65365.39.13, в землището на гр.Сапарева баня

5,837

Земеделска земя

180.      

ПИ с идентификатор 65365.40.33, в землището на гр.Сапарева баня

1,419

Земеделска земя

181.      

ПИ с идентификатор 65365.42.27 – м.”Каса падина” – землище  гр.Сапарева баня

4.184

Земеделска земя

182.      

ПИ с идентификатор 65365.43.40, в землището на гр.Сапарева баня

1,172

Земеделска земя

183.      

ПИ с идентификатор 65365.43.81 – м.”Под ридо” – землище  гр.Сапарева баня

1.363

Земеделска земя

184.      

ПИ с идентификатор 65365.43.92 – м.”Ридо” – землище  гр.Сапарева баня

2.002

Земеделска земя

185.      

ПИ с идентификатор 65365.43.93 – м.”Под ридо” – землище  гр.Сапарева баня

0.758

Земеделска земя

186.      

ПИ с идентификатор 65365.43.96 – м.”Под ридо” – землище  гр.Сапарева баня

4.287

Земеделска земя

187.      

ПИ с идентификатор 65365.43.106 – м.”Под ридо” – землище  гр.Сапарева баня

1.536

Земеделска земя

188.      

ПИ с идентификатор 65365.43.109 – м.”Под ридо” – землище  гр.Сапарева баня

1.999

Земеделска земя

189.      

ПИ с идентификатор 65365.43.164 – м.”Под ридо” – землище  гр.Сапарева баня

1.605

Земеделска земя

190.      

ПИ с идентификатор 65365.47.91, в землището на гр.Сапарева баня

3,202

Земеделска земя

191.      

ПИ с идентификатор 65365.56.2, в землището на гр.Сапарева баня

5,634

Земеделска земя

192.      

ПИ с идентификатор 65365.57.10, м.„Под Пистата”, в землището на Сапарева баня

2,224

Земеделска земя

193.      

ПИ с идентификатор 62520.0.24, м.”Стубело” – землище на с.Ресилово

3.670

Земеделска земя

194.      

ПИ с идентификатор 62520.0.49, м.”Долиня” – землище на с.Ресилово

1.296

Земеделска земя

195.      

ПИ с идентификатор 62520.0.63, м.”Маноилица” – землище на с.Ресилово

6.119

Земеделска земя

196.      

ПИ с идентификатор 62520.0.68, м.”Маноилица” – землище на с.Ресилово

2.885

Земеделска земя

197.      

ПИ с идентификатор 62520.0.86, м.”Зад Соколовци” – землище на с.Ресилово

1.950

Земеделска земя

198.      

ПИ с идентификатор 62520.0.101, м.”Маноилица” – землище на с.Ресилово

1.509

Земеделска земя

199.      

ПИ с идентификатор 62520.0.105, м.”Маноилица” – землище на с.Ресилово

0.913

Земеделска земя

200.      

ПИ с идентификатор 62520.0.997, м.”Маноилица” – землище на с.Ресилово

3.062

Земеделска земя

201.      

ПИ с идентификатор 62520.1.1, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

3.958

Земеделска земя

202.      

ПИ с идентификатор 62520.1.4, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

8.422

Земеделска земя

203.      

ПИ с идентификатор 62520.1.6, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

4.756

Земеделска земя

204.      

ПИ с идентификатор 62520.1.7, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

2.151

Земеделска земя

205.      

ПИ с идентификатор 62520.1.8, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

0.472

Земеделска земя

206.      

ПИ с идентификатор 62520.1.16 в м.„Самоковско шосе” в землище. на с. Ресилово

2.370

Земеделска земя

207.      

ПИ с идентификатор 62520.1.21 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово,

0.999

Земеделска земя

208.      

ПИ с идентификатор 62520.1.25 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

0.401

Земеделска земя

209.      

ПИ с идентификатор 62520.1.26 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

1.601

Земеделска земя

210.      

ПИ с идентификатор 62520.1.28 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

1.200

Земеделска земя

211.      

ПИ с идентификатор 62520.1.30 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

0.699

Земеделска земя

212.      

ПИ с идентификатор 62520.1.32 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

1.100

Земеделска земя

213.      

ПИ с идентификатор 62520.1.39 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

1.300

Земеделска земя

214.      

ПИ с идентификатор 62520.1.43 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

1.200

Земеделска земя

215.      

ПИ с идентификатор 62520.1.45 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

4.000

Земеделска земя

216.      

ПИ с идентификатор 62520.1.46 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

2.404

Земеделска земя

217.      

ПИ с идентификатор 62520.1.50 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

1.640

Земеделска земя

218.      

ПИ с идентификатор 62520.1.52 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

1.994

Земеделска земя

219.      

ПИ с идентификатор 62520.1.54 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

1.914

Земеделска земя

220.      

ПИ с идентификатор 62520.1.55 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

2.100

Земеделска земя

221.      

ПИ с идентификатор 62520.1.59 в м. „Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

1.662

Земеделска земя

222.      

ПИ с идентификатор 62520.1.61 в м. „Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

1.000

Земеделска земя

223.      

ПИ с идентификатор 62520.1.63 в м. „Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

2.794

Земеделска земя

224.      

ПИ с идентификатор 62520.1.81 в м. „Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

2.200

Земеделска земя

225.      

ПИ с идентификатор 62520.1.94 в м. „Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

2.100

Земеделска земя

226.      

ПИ с идентификатор 62520.1.97 в м. „Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

1.616

Земеделска земя

227.      

ПИ с идентификатор 62520.1.99 в м. „Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

0.999

Земеделска земя

228.      

ПИ с идентификатор 62520.1.100 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

1.500

Земеделска земя

229.      

ПИ с идентификатор 62520.1.101, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

2.200

Земеделска земя

230.      

ПИ с идентификатор 62520.1.107 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

2.700

Земеделска земя

231.      

ПИ с идентификатор 62520.1.111 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

3.100

Земеделска земя

232.      

ПИ с идентификатор 62520.1.113 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

2.000

Земеделска земя

233.      

ПИ с идентификатор 62520.1.121 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

3.900

Земеделска земя

234.      

ПИ с идентификатор 62520.1.125 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

3.154

Земеделска земя

235.      

ПИ с идентификатор 62520.1.126 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

2.099

Земеделска земя

236.      

ПИ с идентификатор 62520.1.127 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

2.100

Земеделска земя

237.      

ПИ с идентификатор 62520.1.134 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

2.000

Земеделска земя

238.      

ПИ с идентификатор 62520.1.138 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

0.968

Земеделска земя

239.      

ПИ с идентификатор 62520.1.144 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

1.000

Земеделска земя

240.      

ПИ с идентификатор 62520.1.145 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

1.001

Земеделска земя

241.      

ПИ с идентификатор 62520.1.157 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

4.602

Земеделска земя

242.      

ПИ с идентификатор 62520.1.158 в м.„Самоковско шосе” в землище на с. Ресилово

3.802

Земеделска земя

243.      

ПИ с идентификатор 62520.1.170, м.”Самоковско шосе” – землище на с.Ресилово

1.940

Земеделска земя

244.      

ПИ с идентификатор 62520.1.171, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

3.709

Земеделска земя

245.      

ПИ с идентификатор 62520.1.178, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

1.300

Земеделска земя

246.      

ПИ с идентификатор 62520.1.187, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

1.799

Земеделска земя

247.      

ПИ с идентификатор 62520.1.190, м.”Самоковски шосе” – землище на с.Ресилово

3.000

Земеделска земя

248.      

ПИ с идентификатор 62520.2.8 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

6.090

Земеделска земя

249.      

ПИ с идентификатор 62520.2.12 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

2.950

Земеделска земя

250.      

ПИ с идентификатор 62520.2.13 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

0.750

Земеделска земя

251.      

ПИ с идентификатор 62520.2.15 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

252.      

ПИ с идентификатор 62520.2.35 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

0.700

Земеделска земя

253.      

ПИ с идентификатор 62520.2.36 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

0.700

Земеделска земя

254.      

ПИ с идентификатор 62520.2.37 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово,

0.700

Земеделска земя

255.      

ПИ с идентификатор 62520.2.38 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

3.000

Земеделска земя

256.      

ПИ с идентификатор 62520.2.49 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

1.400

Земеделска земя

257.      

ПИ с идентификатор 62520.2.50 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

9.736

Земеделска земя

258.      

ПИ с идентификатор 62520.2.51 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

9.669

Земеделска земя

259.      

ПИ с идентификатор 62520.2.66 – м.”Долна мера” – землище с.Ресилово

0.400

Земеделска земя

260.      

ПИ с идентификатор 62520.3.32, м.”Средна мера” – землище на с.Ресилово

3.600

Земеделска земя

261.      

ПИ с идентификатор 62520.3.33, м.”Средна мера” – землище на с.Ресилово

0.700

Земеделска земя

262.      

ПИ с идентификатор 62520.3.36, м.”Средна мера” – землище на с.Ресилово

0.600

Земеделска земя

263.      

ПИ с идентификатор 62520.3.42 –м.”Средна мера”  -  землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

264.      

ПИ с идентификатор 62520.3.57 –м.”Средна мера”  -  землище на с.Ресилово

1.500

Земеделска земя

265.      

ПИ с идентификатор 62520.3.59 –м.”Средна мера”  -  землище на с.Ресилово

0.700

Земеделска земя

266.      

ПИ с идентификатор 62520.3.61 –м.”Средна мера”  -  землище на с.Ресилово

4.500

Земеделска земя

267.      

ПИ с идентификатор 62520.3.64 –м.”Средна мера”  -  землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

268.      

ПИ с идентификатор 62520.3.66 –м.”Средна мера”  -  землище на с.Ресилово

2.400

Земеделска земя

269.      

ПИ с идентификатор 62520.3.86, м.”Средна мера” – землище на с.Ресилово

0.800

Земеделска земя

270.      

ПИ с идентификатор 62520.3.87, м.”Средна мера” – землище на с.Ресилово

1.100

Земеделска земя

271.      

ПИ с идентификатор 62520.3.93, м.”Средна мера” – землище на с.Ресилово

0.600

Земеделска земя

272.      

ПИ с идентификатор 62520.4.8, м.”Мерата” – землище на с.Ресилово

3.200

Земеделска земя

273.      

ПИ с идентификатор 62520.4.19 –м.”Мерата”  -  землище на с.Ресилово

0.600

Земеделска земя

274.      

ПИ с идентификатор 62520.4.21 –м.”Мерата”  -  землище на с.Ресилово

1.200

Земеделска земя

275.      

ПИ с идентификатор 62520.4.39 –м.”Мерата”  -  землище на с.Ресилово

1.700

Земеделска земя

276.      

ПИ с идентификатор 62520.4.43 –м.”Мерата”  -  землище на с.Ресилово

1.400

Земеделска земя

277.      

ПИ с идентификатор 62520.4.61 –м.”Мерата”  -  землище на с.Ресилово

0.850

Земеделска земя

278.      

ПИ с идентификатор 62520.4.75 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.900

Земеделска земя

279.      

ПИ с идентификатор 62520.4.80 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.500

Земеделска земя

280.      

ПИ с идентификатор 62520.4.82 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.500

Земеделска земя

281.      

ПИ с идентификатор 62520.4.83 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.500

Земеделска земя

282.      

ПИ с идентификатор 62520.4.86 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

3.600

Земеделска земя

283.      

ПИ с идентификатор 62520.4.89 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

2.500

Земеделска земя

284.      

ПИ с идентификатор 62520.4.99 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

2.500

Земеделска земя

285.      

ПИ с идентификатор 62520.4.105 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.600

Земеделска земя

286.      

ПИ с идентификатор 62520.4.128 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.500

Земеделска земя

287.      

ПИ с идентификатор 62520.4.129 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.600

Земеделска земя

288.      

ПИ с идентификатор 62520.4.156 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

2.700

Земеделска земя

289.      

ПИ с идентификатор 62520.4.157 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

2.700

Земеделска земя

290.      

ПИ с идентификатор 62520.4.176 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

1.300

Земеделска земя

291.      

ПИ с идентификатор 62520.4.186 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

2.500

Земеделска земя

292.      

ПИ с идентификатор 62520.4.207, м.”Мерата” – землище на с.Ресилово

0.446

Земеделска земя

293.      

ПИ с идентификатор 62520.4.213 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.900

Земеделска земя

294.      

ПИ с идентификатор 62520.4.215, м.”Мерата” – землище на с.Ресилово

0.500

Земеделска земя

295.      

ПИ с идентификатор 62520.4.216, м.”Мерата” – землище на с.Ресилово

0.700

Земеделска земя

296.      

ПИ с идентификатор 62520.4.218 – м.”Мерата” - землище на с.Ресилово

0.750

Земеделска земя

297.      

ПИ с идентификатор 62520.4.219, м.”Мерата” – землище на с.Ресилово

8.153

Земеделска земя

298.      

ПИ с идентификатор 62520.4.221, м.”Мерата” – землище на с.Ресилово

0.800

Земеделска земя

299.      

ПИ с идентификатор 62520.5.11, м.”Горна мера” – землище на с.Ресилово

1.800

Земеделска земя

300.      

ПИ с идентификатор 62520.5.25 – м.”Горна мера” - землище на с.Ресилово, НТП-полска култура

3.300

Земеделска земя

301.      

ПИ с идентификатор 62520.5.27 – м.”Горна мера” - землище на с.Ресилово, НТП-полска култура

1.505

Земеделска земя

302.      

ПИ с идентификатор 62520.5.31 – м.”Горна мера” - землище на с.Ресилово

1.300

Земеделска земя

303.      

ПИ с идентификатор 62520.6.4 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

2.000

Земеделска земя

304.      

ПИ с идентификатор 62520.6.8 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

305.      

ПИ с идентификатор 62520.6.11 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.200

Земеделска земя

306.      

ПИ с идентификатор 62520.6.12 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово, НТП-полска култура

1.389

Земеделска земя

307.      

ПИ с идентификатор 62520.6.21 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.999

Земеделска земя

308.      

ПИ с идентификатор 62520.6.23 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.700

Земеделска земя

309.      

ПИ с идентификатор 62520.6.33 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

8.950

Земеделска земя

310.      

ПИ с идентификатор 62520.6.69 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.790

Земеделска земя

311.      

ПИ с идентификатор 62520.6.76 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.300

Земеделска земя

312.      

ПИ с идентификатор 62520.6.80 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

3.255

Земеделска земя

313.      

ПИ с идентификатор 62520.6.87 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.500

Земеделска земя

314.      

ПИ с идентификатор 62520.6.92 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.320

Земеделска земя

315.      

ПИ с идентификатор 62520.6.95 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.500

Земеделска земя

316.      

ПИ с идентификатор 62520.6.100 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

317.      

ПИ с идентификатор 62520.6.101 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

318.      

ПИ с идентификатор 62520.6.102 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

319.      

ПИ с идентификатор 62520.6.103 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

320.      

ПИ с идентификатор 62520.6.104 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.800

Земеделска земя

321.      

ПИ с идентификатор 62520.6.121 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

322.      

ПИ с идентификатор 62520.6.151 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

323.      

ПИ с идентификатор 62520.6.161 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.765

Земеделска земя

324.      

ПИ с идентификатор 62520.6.162 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.765

Земеделска земя

325.      

ПИ с идентификатор 62520.6.188 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.400

Земеделска земя

326.      

ПИ с идентификатор 62520.6.189 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.800

Земеделска земя

327.      

ПИ с идентификатор 62520.6.197 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.900

Земеделска земя

328.      

ПИ с идентификатор 62520.6.203 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.700

Земеделска земя

329.      

ПИ с идентификатор 62520.6.218 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

330.      

ПИ с идентификатор 62520.6.226 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.800

Земеделска земя

331.      

ПИ с идентификатор 62520.6.245 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

2.300

Земеделска земя

332.      

ПИ с идентификатор 62520.6.246 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

3.000

Земеделска земя

333.      

ПИ с идентификатор 62520.6.255 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

2.400

Земеделска земя

334.      

ПИ с идентификатор 62520.6.258 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.500

Земеделска земя

335.      

ПИ с идентификатор 62520.6.274 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.691

Земеделска земя

336.      

ПИ с идентификатор 62520.6.275 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

2.300

Земеделска земя

337.      

ПИ с идентификатор 62520.6.290 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

5.238

Земеделска земя

338.      

ПИ с идентификатор 62520.6.292 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

3.595

Земеделска земя

339.      

ПИ с идентификатор 62520.6.297 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.600

Земеделска земя

340.      

ПИ с идентификатор 62520.6.298 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.979

Земеделска земя

341.      

ПИ с идентификатор 62520.6.303 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

2.600

Земеделска земя

342.      

ПИ с идентификатор 62520.6.305 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.000

Земеделска земя

343.      

ПИ с идентификатор 62520.6.309 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.159

Земеделска земя

344.      

ПИ с идентификатор 62520.6.310 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово, НТП-полска култура

0.706

Земеделска земя

345.      

ПИ с идентификатор 62520.6.311 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

6.900

Земеделска земя

346.      

ПИ с идентификатор 62520.6.315 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

3.000

Земеделска земя

347.      

ПИ с идентификатор 62520.7.30 – м.”Метовско” - землище на с.Ресилово

0.641

Земеделска земя

348.      

ПИ с идентификатор 62520.7.47 – м.”Метовско” - землище на с.Ресилово

3.159

Земеделска земя

349.      

ПИ с идентификатор 62520.7.71 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.513

Земеделска земя

350.      

ПИ с идентификатор 62520.7.72 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово,

0.552

Земеделска земя

351.      

ПИ с идентификатор 62520.7.80 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.505

Земеделска земя

352.      

ПИ с идентификатор 62520.7.85 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.790

Земеделска земя

353.      

ПИ с идентификатор 62520.7.87 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.511

Земеделска земя

354.      

ПИ с идентификатор 62520.7.114 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.647

Земеделска земя

355.      

ПИ с идентификатор 62520.7.154 – м.”Корийте” - землище на с.Ресилово

1.272

Земеделска земя

356.      

ПИ с идентификатор 62520.7.155 – м.”Корийте” - землище на с.Ресилово

1.651

Земеделска земя

357.      

ПИ с идентификатор 62520.7.156 – м.”Корийте” - землище на с.Ресилово

0.600

Земеделска земя

358.      

ПИ с идентификатор 62520.7.160 – м.”Корийте” - землище на с.Ресилово

1.556

Земеделска земя

359.      

ПИ с идентификатор 62520.7.173 – м.”Корийте” - землище на с.Ресилово

1.556

Земеделска земя

360.      

ПИ с идентификатор 62520.7.174 – м.”Корийте” - землище на с.Ресилово

4.185

Земеделска земя

361.      

ПИ с идентификатор 62520.7.190 – м.”Корийте” - землище на с.Ресилово

0.521

Земеделска земя

362.      

ПИ с идентификатор 62520.7.258 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.286

Земеделска земя

363.      

ПИ с идентификатор 62520.7.260 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.994

Земеделска земя

364.      

ПИ с идентификатор 62520.7.261 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.902

Земеделска земя

365.      

ПИ с идентификатор 62520.7.264 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.678

Земеделска земя

366.      

ПИ с идентификатор 62520.7.265 – м.”Конлуко” - землище на с.Ресилово

0.749

Земеделска земя

367.      

ПИ с идентификатор 62520.7.266 – м.”Конлуко” - землище на с.Ресилово

1.005

Земеделска земя

368.      

ПИ с идентификатор 62520.7.267 – м.”Конлуко” - землище на с.Ресилово

1.267

Земеделска земя

369.      

ПИ с идентификатор 62520.7.276 – м.”Конлуко” - землище на с.Ресилово

0.492

Земеделска земя

370.      

ПИ с идентификатор 62520.7.277 – м.”Конлуко” - землище на с.Ресилово

0.362

Земеделска земя

371.      

ПИ с идентификатор 62520.7.280 – м.”Конлуко” - землище на с.Ресилово

0.668

Земеделска земя

372.      

ПИ с идентификатор 62520.7.316 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

9.075

Земеделска земя

373.      

ПИ с идентификатор 62520.7.336 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.402

Земеделска земя

374.      

ПИ с идентификатор 62520.7.344 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

1.669

Земеделска земя

375.      

ПИ с идентификатор 62520.7.386 – м.”Стубело” - землище на с.Ресилово

0.330

Земеделска земя

376.      

ПИ с идентификатор 62520.8.34 – м.”Корията” - землище на с.Ресилово

1.207

Земеделска земя

377.      

ПИ с идентификатор 62520.8.35 – м.”Корията” - землище на с.Ресилово

0.652

Земеделска земя

378.      

ПИ с идентификатор 62520.8.36 – м.”Корията” - землище на с.Ресилово

0.409

Земеделска земя

379.      

ПИ с идентификатор 62520.8.63 – м.”Корията” - землище на с.Ресилово

1.678

Земеделска земя

380.      

ПИ с идентификатор 62520.8.76 – м.”Корията” - землище на с.Ресилово

2.791

Земеделска земя

381.      

ПИ с идентификатор 62520.8.84 – м.”Корията” - землище на с.Ресилово

1.442

Земеделска земя

382.      

ПИ с идентификатор 62520.9.11 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

0.909

Земеделска земя

383.      

ПИ с идентификатор 62520.9.79 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

0.585

Земеделска земя

384.      

ПИ с идентификатор 62520.9.110 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

0.852

Земеделска земя

385.      

ПИ с идентификатор 62520.9.136 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

1.464

Земеделска земя

386.      

ПИ с идентификатор 62520.9.153 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

0.197

Земеделска земя

387.      

ПИ с идентификатор 62520.9.177 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

0.367

Земеделска земя

388.      

ПИ с идентификатор 62520.9.202 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

1.234

Земеделска земя

389.      

ПИ с идентификатор 62520.9.216 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

1.641

Земеделска земя

390.      

ПИ с идентификатор 62520.9.221 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

0.148

Земеделска земя

391.      

ПИ с идентификатор 62520.9.271 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово,

3.416

Земеделска земя

392.      

ПИ с идентификатор 62520.9.283 – м.”Средните” - землище на с.Ресилово

1.075

Земеделска земя

393.      

ПИ с идентификатор 62520.10.36 – м.”Каракуш” - землище на с.Ресилово

2.728

Земеделска земя

394.      

ПИ с идентификатор 62520.10.47 – м.”Каракуш” - землище на с.Ресилово

2.194

Земеделска земя

395.      

ПИ с идентификатор 62520.10.88 – м.”Каракуш” - землище на с.Ресилово

1.701

Земеделска земя

396.      

ПИ с идентификатор 62520.10.174 – м.”Пазарски път” - землище на с.Ресилово

1.184

Земеделска земя

397.      

ПИ с идентификатор 62520.10.217 – м.”Каракуш” - землище на с.Ресилово

3.378

Земеделска земя

398.      

ПИ с идентификатор 62520.10.232 – м.”Каракуш” - землище на с.Ресилово

1.670

Земеделска земя

399.      

ПИ с идентификатор 62520.10.239 – м.”Каракуш” - землище на с.Ресилово

1.069

Земеделска земя

400.      

ПИ с идентификатор 62520.10.249 – м.”Пазарски път” - землище на с.Ресилово

1.101

Земеделска земя

401.      

ПИ с идентификатор 62520.10.253 – м.”Каракуш” - землище на с.Ресилово

1.965

Земеделска земя

402.      

ПИ с идентификатор 62520.11.2 – м.”Манафица” - землище на с.Ресилово

2.031

Земеделска земя

403.      

ПИ с идентификатор 62520.11.6 – м.”Манафица” - землище на с.Ресилово

3.187

Земеделска земя

404.      

ПИ с идентификатор 62520.11.35, м. „Долна драговица” – землище на с.Ресилово

1,337

Земеделска земя

405.      

ПИ с идентификатор 62520.11.42, м. „Долна драговица” – землище на с.Ресилово

1,210

Земеделска земя

406.      

ПИ с идентификатор 62520.11.72 – м.”Долна драговица” - землище на с.Ресилово

1.514

Земеделска земя

407.      

ПИ с идентификатор 62520.11.73 – м.”Долна драговица” - землище на с.Ресилово

1.818

Земеделска земя

408.      

ПИ с идентификатор 62520.11.82 – м.”Долна драговица” - землище на с.Ресилово

0.205

Земеделска земя

409.      

ПИ с идентификатор 62520.11.83 – м.”Долна драговица” - землище на с.Ресилово

1.333

Земеделска земя

410.      

ПИ с идентификатор 62520.11.90, м. „Манафица” – землище на с.Ресилово

7,336

Земеделска земя

411.      

ПИ с идентификатор 62520.11.91, м. „Манафица” – землище на с.Ресилово

0,604

Земеделска земя

412.      

ПИ с идентификатор 62520.11.93, м. „Манафица” – землище на с.Ресилово

3,519

Земеделска земя

413.      

ПИ с идентификатор 62520.11.116, м. „Долна драговица” – землище на с.Ресилово

1,671

Земеделска земя

414.      

ПИ с идентификатор 62520.12.28 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

3.502

Земеделска земя

415.      

ПИ с идентификатор 62520.12.29 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

6.619

Земеделска земя

416.      

ПИ с идентификатор 62520.12.30 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

2.361

Земеделска земя

417.      

ПИ с идентификатор 62520.12.31 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.119

Земеделска земя

418.      

ПИ с идентификатор 62520.12.32 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.480

Земеделска земя

419.      

ПИ с идентификатор 62520.12.33 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.394

Земеделска земя

420.      

ПИ с идентификатор 62520.12.34 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.842

Земеделска земя

421.      

ПИ с идентификатор 62520.12.35 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

3.470

Земеделска земя

422.      

ПИ с идентификатор 62520.12.37 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

3.385

Земеделска земя

423.      

ПИ с идентификатор 62520.12.38 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

0.998

Земеделска земя

424.      

ПИ с идентификатор 62520.12.39 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

0.932

Земеделска земя

425.      

ПИ с идентификатор 62520.12.43 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.960

Земеделска земя

426.      

ПИ с идентификатор 62520.12.53 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

0.822

Земеделска земя

427.      

ПИ с идентификатор 62520.12.71 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

6.282

Земеделска земя

428.      

ПИ с идентификатор 62520.12.81 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

0.765

Земеделска земя

429.      

ПИ с идентификатор 62520.12.82 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

0.325

Земеделска земя

430.      

ПИ с идентификатор 62520.12.95 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

2.941

Земеделска земя

431.      

ПИ с идентификатор 62520.12.96 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.493

Земеделска земя

432.      

ПИ с идентификатор 62520.12.97 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.368

Земеделска земя

433.      

ПИ с идентификатор 62520.12.98 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.494

Земеделска земя

434.      

ПИ с идентификатор 62520.12.102 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

0.977

Земеделска земя

435.      

ПИ с идентификатор 62520.12.104 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.089

Земеделска земя

436.      

ПИ с идентификатор 62520.12.108 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

0.745

Земеделска земя

437.      

ПИ с идентификатор 62520.12.113 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

5.529

Земеделска земя

438.      

ПИ с идентификатор 62520.12.130 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.078

Земеделска земя

439.      

ПИ с идентификатор 62520.12.135 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

2.190

Земеделска земя

440.      

ПИ с идентификатор 62520.12.138 – м”Стеживо” – землище на с.Ресилово

1.049

Земеделска земя

441.      

ПИ с идентификатор 62520.13.12 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

6.715

Земеделска земя

442.      

ПИ с идентификатор 62520.13.19 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

0.729

Земеделска земя

443.      

ПИ с идентификатор 62520.13.25 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

0.996

Земеделска земя

444.      

ПИ с идентификатор 62520.13.28 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

2.290

Земеделска земя

445.      

ПИ с идентификатор 62520.13.38 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

0.646

Земеделска земя

446.      

ПИ с идентификатор 62520.13.49 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

0.611

Земеделска земя

447.      

ПИ с идентификатор 62520.13.100 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

0.862

Земеделска земя

448.      

ПИ с идентификатор 62520.14.43 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

1.313

Земеделска земя

449.      

ПИ с идентификатор 62520.14.62 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

0.534

Земеделска земя

450.      

ПИ с идентификатор 62520.14.63 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

0.798

Земеделска земя

451.      

ПИ с идентификатор 62520.14.111 – м”Карачовица” – землище на с.Ресилово

1.021

Земеделска земя

452.      

ПИ с идентификатор 62520.15.2 – м”Прогоно” – землище на с.Ресилово

0.567

Земеделска земя

453.      

ПИ с идентификатор 62520.15.29 – м”Прогоно” – землище на с.Ресилово

1.626

Земеделска земя

454.      

ПИ с идентификатор 62520.15.33 – м”Прогоно” – землище на с.Ресилово

0.693

Земеделска земя

455.      

ПИ с идентификатор 62520.15.87 – м”Зад соколовци” – землище на с.Ресилово

0.510

Земеделска земя

456.      

ПИ с идентификатор 62520.16.1, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

4,983

Земеделска земя

457.      

ПИ с идентификатор 62520.16.18, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

0,917

Земеделска земя

458.      

ПИ с идентификатор 62520.16.44, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

1,309

Земеделска земя

459.      

ПИ с идентификатор 62520.16.52, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

1,017

Земеделска земя

460.      

ПИ с идентификатор 62520.16.90, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

1,394

Земеделска земя

461.      

ПИ с идентификатор 62520.16.101, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

0,994

Земеделска земя

462.      

ПИ с идентификатор 62520.16.107, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

0,351

Земеделска земя

463.      

ПИ с идентификатор 62520.16.113, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

0,850

Земеделска земя

464.      

ПИ с идентификатор 62520.16.117, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

0,565

Земеделска земя

465.      

ПИ с идентификатор 62520.16.144, м. „На ридо” – землище на с.Ресилово

0,684

Земеделска земя

466.      

ПИ с идентификатор 62520.16.158, м. „На ридо” – землище на с.Ресилово

9,042

Земеделска земя

467.      

ПИ с идентификатор 62520.16.175, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

2,480

Земеделска земя

468.      

ПИ с идентификатор 62520.16.184, м. „На ридо” – землище на с.Ресилово

0,334

Земеделска земя

469.      

ПИ с идентификатор 62520.16.188, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

1,546

Земеделска земя

470.      

ПИ с идентификатор 62520.16.197, м. „На ридо” – землище на с.Ресилово

1,656

Земеделска земя

471.      

ПИ с идентификатор 62520.17.25, м. „Долиня” – землище на с.Ресилово

1,328

Земеделска земя

472.      

ПИ с идентификатор 62520.17.77, м. „Долиня” – землище на с.Ресилово

0,975

Земеделска земя

473.      

ПИ с идентификатор 62520.17.78, м. „Долиня” – землище на с.Ресилово

1,710

Земеделска земя

474.      

ПИ с идентификатор 62520.17.194, м. „Долиня” – землище на с.Ресилово

1,662

Земеделска земя

475.      

ПИ с идентификатор 62520.17.195, м. „Долиня” – землище на с.Ресилово

1,284

Земеделска земя

476.      

ПИ с идентификатор 62520.18.3, м. „Под вадата” – землище на с.Ресилово

0,525

Земеделска земя

477.      

ПИ с идентификатор 62520.18.46, м. „Под вадата” – землище на с.Ресилово

0,116

Земеделска земя

478.      

ПИ с идентификатор 62520.18.83, м. „Кисалицата” – землище на с.Ресилово

0,831

Земеделска земя

479.      

ПИ с идентификатор 62520.18.85, м. „Кисалицата” – землище на с.Ресилово

0,432

Земеделска земя

480.      

ПИ с идентификатор 62520.18.92, м. „Кисалицата” – землище на с.Ресилово

1,118

Земеделска земя

481.      

ПИ с идентификатор 62520.18.98, м. „Кисалицата” – землище на с.Ресилово

0,048

Земеделска земя

482.      

ПИ с идентификатор 62520.19.33, м. „Асаница” – землище на с.Ресилово

0,861

Земеделска земя

483.      

ПИ с идентификатор 62520.20.72, м. „Зад чифлико” – землище на с.Ресилово

1,757

Земеделска земя

484.      

ПИ с идентификатор 62520.20.103, м. „Зад чифико” – землище на с.Ресилово

4,510

Земеделска земя

485.      

ПИ с идентификатор 62520.20.107, м. „Киразлъко” – землище на с.Ресилово

0,061

Земеделска земя

486.      

ПИ с идентификатор 62520.20.112, м. „Маноилица” – землище на с.Ресилово

0,462

Земеделска земя

487.      

ПИ с идентификатор 62520.20.121, м. „Киразлъко” – землище на с.Ресилово

3,846

Земеделска земя

488.      

ПИ с идентификатор 62520.20.135, м. „Киразлъко” – землище на с.Ресилово

1,038

Земеделска земя

489.      

ПИ с идентификатор 62520.20.141, м. „Зад чифлико” – землище на с.Ресилово

0,523

Земеделска земя

490.      

ПИ с идентификатор 62520.20.144, м. „Маноилица” – землище на с.Ресилово

2,654

Земеделска земя

491.      

ПИ с идентификатор 62520.21.10, м. „Селимица” – землище на с.Ресилово

0,883

Земеделска земя

492.      

ПИ с идентификатор 62520.21.20, м. „Селимица” – землище на с.Ресилово

2,228

Земеделска земя

493.      

ПИ с идентификатор 62520.21.74, м. „Иловицата” – землище на с.Ресилово

0,803

Земеделска земя

494.      

ПИ с идентификатор 62520.22.78, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

1,851

Земеделска земя

495.      

ПИ с идентификатор 62520.22.79, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

4,040

Земеделска земя

496.      

ПИ с идентификатор 62520.22.97, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

0,463

Земеделска земя

497.      

ПИ с идентификатор 62520.22.112, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

1,835

Земеделска земя

498.      

ПИ с идентификатор 62520.22.115, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

1,238

Земеделска земя

499.      

ПИ с идентификатор 62520.22.120, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

0,827

Земеделска земя

500.      

ПИ с идентификатор 62520.22.128, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

0,599

Земеделска земя

501.      

ПИ с идентификатор 62520.22.135, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

0,656

Земеделска земя

502.      

ПИ с идентификатор 62520.22.136, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

1,925

Земеделска земя

503.      

ПИ с идентификатор 62520.22.143, м. „Аджибримица” – землище на с.Ресилово

1,233

Земеделска земя

504.      

ПИ с идентификатор 62520.26.53, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

1,548

Земеделска земя

505.      

ПИ с идентификатор 62520.26.79, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

0,270

Земеделска земя

506.      

ПИ с идентификатор 62520.26.87, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

5,908

Земеделска земя

507.      

ПИ с идентификатор 62520.26.90, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

2,203

Земеделска земя

508.      

ПИ с идентификатор 62520.26.123, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

2,713

Земеделска земя

509.      

ПИ с идентификатор 62520.26.128, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

0,818

Земеделска земя

510.      

ПИ с идентификатор 62520.26.226, м. „Пишл.ливади” – землище на с.Ресилово

0,318

Земеделска земя

511.      

ПИ с идентификатор 62520.26.232, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

0,357

Земеделска земя

512.      

ПИ с идентификатор 62520.26.270, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово,

0,816

Земеделска земя

513.      

ПИ с идентификатор 62520.26.289, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

1,641

Земеделска земя

514.      

ПИ с идентификатор 62520.26.293, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

0,550

Земеделска земя

515.      

ПИ с идентификатор 62520.26.297, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

1,196

Земеделска земя

516.      

ПИ с идентификатор 62520.27.81, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

0,682

Земеделска земя

517.      

ПИ с идентификатор 62520.27.87, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

0,976

Земеделска земя

518.      

ПИ с идентификатор 62520.27.103, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

1,147

Земеделска земя

519.      

ПИ с идентификатор 62520.27.161, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

1,018

Земеделска земя

520.      

ПИ с идентификатор 027225, м. „Карагюр” – землище на с.Ресилово

1,396

Земеделска земя

521.      

ПИ с идентификатор 62520.27.306, м. „Карагюр” – землище на с.Ресилово

8,577

Земеделска земя

522.      

ПИ с идентификатор 62520.27.308, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

1,064

Земеделска земя

523.      

ПИ с идентификатор 62520.27.310, м. „Карагюр” – землище на с.Ресилово

1,852

Земеделска земя

524.      

ПИ с идентификатор 62520.27.317, м. „Карагюр” – землище на с.Ресилово

1,222

Земеделска земя

525.      

ПИ с идентификатор 027321, м. „Карагюр” – землище на с.Ресилово

0,796

Земеделска земя

526.      

ПИ с идентификатор 62520.27.335, м. „Над селото” – землище на с.Ресилово

0,915

Земеделска земя

527.      

ПИ с идентификатор 62520.28.7, м. „Под шосето” – землище на с.Ресилово

0,278

Земеделска земя

528.      

ПИ с идентификатор 62520.29.12, м. „Под шосето” – землище на с.Ресилово

0,113

Земеделска земя

529.      

ПИ с идентификатор 62520.30.18, м. „Фудиня” – землище на с.Ресилово

0,161

Земеделска земя

530.      

ПИ с идентификатор 62520.30.24, м. „Фудиня” – землище на с.Ресилово

0,787

Земеделска земя

531.      

ПИ с идентификатор 62520.31.9, м. „У реката” – землище на с.Ресилово

1,264

Земеделска земя

532.      

ПИ с идентификатор 62520.31.10, м. „У реката” – землище на с.Ресилово

1,621

Земеделска земя

533.      

ПИ с идентификатор 62520.32.21, м. „Под селото” – землище на с.Ресилово

0,510

Земеделска земя

534.      

ПИ с идентификатор 62520.32.33, м. „Под селото” – землище на с.Ресилово

0,262

Земеделска земя

535.      

ПИ с идентификатор 62520.33.1, м. „Под селото” – землище на с.Ресилово

0,763

Земеделска земя

536.      

ПИ с идентификатор 62520.33.4, м. „Под селото” – землище на с.Ресилово

0,093

Земеделска земя

537.      

ПИ с идентификатор 62520.34.8, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

0,361

Земеделска земя

538.      

ПИ с идентификатор 62520.34.18, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

1,407

Земеделска земя

539.      

ПИ с идентификатор 62520.34.29, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

1,138

Земеделска земя

540.      

ПИ с идентификатор 62520.34.30, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

0,616

Земеделска земя

541.      

ПИ с идентификатор 62520.34.46, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

0,608

Земеделска земя

542.      

ПИ с идентификатор 62520.34.60, м.”Воловски път” – землище на с.Ресилово

0.405

Земеделска земя

543.      

ПИ с идентификатор 62520.34.68, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

0,677

Земеделска земя

544.      

ПИ с идентификатор 62520.34.69, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

3,060

Земеделска земя

545.      

ПИ с идентификатор 62520.34.76, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

3,159

Земеделска земя

546.      

ПИ с идентификатор 62520.34.78, м. „Воловски път” – землище на с.Ресилово

5,589

Земеделска земя

547.      

ПИ с идентификатор 62520.35.10, м. „Карачовица” – землище на с.Ресилово

0,484

Земеделска земя

548.      

ПИ с идентификатор 62520.35.12, м. „Карачовица” – землище на с.Ресилово

0,718

Земеделска земя

549.      

ПИ с идентификатор 62520.36.4, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

1,747

Земеделска земя

550.      

ПИ с идентификатор 62520.36.9, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

1,869

Земеделска земя

551.      

ПИ с идентификатор 62520.36.21, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

3,130

Земеделска земя

552.      

ПИ с идентификатор 62520.36.51, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

3,695

Земеделска земя

553.      

ПИ с идентификатор 62520.36.52, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

1,037

Земеделска земя

554.      

ПИ с идентификатор 62520.36.54, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

1,976

Земеделска земя

555.      

ПИ с идентификатор 62520.36.55, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

1,724

Земеделска земя

556.      

ПИ с идентификатор 62520.36.82, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

1,078

Земеделска земя

557.      

ПИ с идентификатор 62520.36.86, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

1,117

Земеделска земя

558.      

ПИ с идентификатор 62520.36.87, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,421

Земеделска земя

559.      

ПИ с идентификатор 62520.36.88, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,534

Земеделска земя

560.      

ПИ с идентификатор 62520.36.89, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,496

Земеделска земя

561.      

ПИ с идентификатор 62520.36.90, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,946

Земеделска земя

562.      

ПИ с идентификатор 62520.36.91, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,234

Земеделска земя

563.      

ПИ с идентификатор 62520.36.92, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,303

Земеделска земя

564.      

ПИ с идентификатор 62520.36.93, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,218

Земеделска земя

565.      

ПИ с идентификатор 62520.36.95, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,551

Земеделска земя

566.      

ПИ с идентификатор 62520.36.96, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

1,427

Земеделска земя

567.      

ПИ с идентификатор 62520.36.98, м. „Стеживо” – землище на с.Ресилово

0,291

Земеделска земя

568.      

ПИ с идентификатор 62520.37.17, м. „Кузманица” – землище на с.Ресилово

1,497

Земеделска земя

569.      

ПИ с идентификатор 62520.38.9, м. „Карагюр” – землище на с.Ресилово

7,102

Земеделска земя

570.      

ПИ с идентификатор 62520.38.18, м. „Комино” – землище на с.Ресилово

0,495

Земеделска земя

571.      

ПИ с идентификатор 62520.38.36, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

0.140

Земеделска земя

572.      

ПИ с идентификатор 62520.38.39, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

0.312

Земеделска земя

573.      

ПИ с с идентификатор 62520.38.50, м. „Оресите” - землище на с. Ресилово

0,480

Земеделска земя

574.      

ПИ с идентификатор 62520.38.65, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

1.158

Земеделска земя

575.      

ПИ с идентификатор 62520.38.68, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

0.239

Земеделска земя

576.      

ПИ с идентификатор 62520.38.70, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

1.179

Земеделска земя

577.      

ПИ с идентификатор 62520.38.85, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

0.344

Земеделска земя

578.      

ПИ с идентификатор 62520.38.87, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

1.478

Земеделска земя

579.      

ПИ с идентификатор 62520.38.90, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

0.844

Земеделска земя

580.      

ПИ с идентификатор 62520.38.92, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

1.375

Земеделска земя

581.      

ПИ с идентификатор 62520.38.93, местността „Карагюр” -землище на с.Ресилово

0.693

Земеделска земя

582.      

ПИ с идентификатор 62520.39.5, местността „Маноилица” -землище на с.Ресилово

1.540

Земеделска земя

583.      

ПИ с идентификатор 62520.39.13, м. „Маноилица” -землище на с.Ресилово

3.824

Земеделска земя

584.      

ПИ с идентификатор 62520.40.47, м. „Долна мера” – землище на с.Ресилово

4,196

Земеделска земя

585.      

ПИ с идентификатор 040062520.40.48, м. „Долна мера” – землище на с.Ресилово

2,331

Земеделска земя

586.      

ПИ с идентификатор 62520.40.50, м. „Долна мера” – землище на с.Ресилово

1,732

Земеделска земя

587.      

ПИ с идентификатор 62520.40.65, м. „Долна мера” – землище на с.Ресилово

2,877

Земеделска земя

588.      

ПИ с идентификатор 62520.40.71, м. „Долна мера” - землище на с. Ресилово

8,089

Земеделска земя

589.      

ПИ с идентификатор 62520.40.74, м. „Долна мера” - землище на с. Ресилово

0,732

Земеделска земя

590.      

ПИ с идентификатор 62520.41.3, м. „Гладничка бара” - землище на с. Ресилово

6,539

Земеделска земя

591.      

ПИ с идентификатор 62520.41.21, м. „Гладничка бара” - землище на с. Ресилово

0,073

Земеделска земя

592.      

ПИ с идентификатор 62520.41.28, м. „Гладничка бара” - землище на с. Ресилово

0,496

Земеделска земя

593.      

ПИ с идентификатор 62520.41.30, м. „Гладничка бара” - землище на с. Ресилово

0,651

Земеделска земя

594.      

ПИ с идентификатор 62520.100.12, м. „Под селото” - землище на с. Ресилово

1,550

Земеделска земя

595.      

ПИ с идентификатор 62520.100.15, м. „Под селото” - землище на с. Ресилово

1,235

Земеделска земя

596.      

ПИ с идентификатор 62520.100.19, м. „Под селото” - землище на с. Ресилово

0,151

Земеделска земя

597.      

ПИ с идентификатор 62520.100.38, м. „Зад соколовци” - землище на с. Ресилово

0,236

Земеделска земя

598.      

ПИ с идентификатор 62520.100.44, м. „Под селото” - землище на с. Ресилово

1,046

Земеделска земя

599.      

ПИ с идентификатор 62520.100.46, м. „Под селото” - землище на с. Ресилово

4,428

Земеделска земя

600.      

ПИ с идентификатор 62520.116.130, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово

1,600

Земеделска земя

601.      

ПИ с идентификатор 62520.116.133, м. „Зад ридо” – землище на с.Ресилово, НТП-полска култура

4,400

Земеделска земя

602.      

ПИ с идентификатор 65379.3.23, м.”Боневица” – землище на с.Сапарево

0.329

Земеделска земя

603.      

ПИ с идентификатор 65379.3.25, м.”Боневица” – землище на с.Сапарево

2.811

Земеделска земя

604.      

ПИ с идентификатор 65379.3.706, м.”Боневица” – землище на с.Сапарево

4,508

Земеделска земя

605.      

ПИ с идентификатор 65379.6.361, м.”Семчин дере” – землище на с.Сапарево

8,525

Земеделска земя

606.      

ПИ с идентификатор 65379.6.366, м.”Семчин” – землище на с.Сапарево

2.210

Земеделска земя

607.      

ПИ с идентификатор 65379.6.517, м.”Семчин” – землище на с.Сапарево

2.084

Земеделска земя

608.      

ПИ с идентификатор 65379.6.539, м.”Семчин” – землище на с.Сапарево

3.085

Земеделска земя

609.      

ПИ с идентификатор 65379.8.4, м.”Белите ракити” – землище на с.Сапарево

0.503

Земеделска земя

610.      

ПИ с идентификатор 65379.10.32, м.”Под малия друм” – землище на с.Сапарево

0.475

Земеделска земя

611.      

ПИ с идентификатор 65379.10.44, м.”Под малио друм” – землище на с.Сапарево

3.000

Земеделска земя

612.      

ПИ с идентификатор 65379.10.57, м.”Под малио друм” – землище на с.Сапарево

0.395

Земеделска земя

613.      

ПИ с идентификатор 65379.10.63, м.”Под малио друм” – землище на с.Сапарево

1.426

Земеделска земя

614.      

ПИ с идентификатор 65379.13.35, м.”Ханчето” – землище на с.Сапарево

1.720

Земеделска земя

615.      

ПИ с идентификатор 65379.13.43, м.”Ханчето” – землище на с.Сапарево

0.948

Земеделска земя

616.      

ПИ с идентификатор 65379.14.18, м.”Ханчето” – землище на с.Сапарево

0.761

Земеделска земя

617.      

ПИ с идентификатор 65379.15.38, м.”Търнова могила”–землище на с.Сапарево

1.331

Земеделска земя

618.      

ПИ с идентификатор 65379.15.84, м.”Търнова могила”–землище на с.Сапарево

3.488

Земеделска земя

619.      

ПИ с идентификатор 65379.15.116, м.”Търнова могила”–землище на с.Сапарево

2.323

Земеделска земя

620.      

ПИ с идентификатор 65379.15.118, м.”Търнова могила”–землище на с.Сапарево

0.600

Земеделска земя

621.      

ПИ с идентификатор 65379.16.21, м.”Царевичарски път”–землище на с.Сапарево

2.185

Земеделска земя

622.      

ПИ с идентификатор 65379.18.263, м.”Под бански път”–землище на с.Сапарево

0.979

Земеделска земя

623.      

ПИ с идентификатор 65379.18.264, м.”Под бански път”–землище на с.Сапарево

4.294

Земеделска земя

624.      

ПИ с идентификатор 65379.18.267, м.”Под бански път”–землище на с.Сапарево

2.466

Земеделска земя

625.      

ПИ с идентификатор 65379.18.269, м.”Под бански път”–землище на с.Сапарево

0.732

Земеделска земя

626.      

ПИ с идентификатор 65379.18.271, м.”Под бански път”–землище на с.Сапарево

2.091

Земеделска земя

627.      

ПИ с идентификатор 65379.19.3, м.”Търнова могила”–землище на с.Сапарево

2.956

Земеделска земя

628.      

ПИ с идентификатор 65379.19.8, м.”Търнова могила”–землище на с.Сапарево

1.340

Земеделска земя

629.      

ПИ с идентификатор 65379.20.32, м.”Търнова могила”–землище на с.Сапарево

3.898

Земеделска земя

630.      

ПИ с идентификатор 65379.20.35, м.”Търнова могила”–землище на с.Сапарево

0.667

Земеделска земя

631.      

ПИ с идентификатор 65379.21.14,  м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.206

Земеделска земя

632.      

ПИ с идентификатор 65379.21.23,  м.”Рударски път” – землище на с.Сапарево

0.400

Земеделска земя

633.      

ПИ с идентификатор 65379.21.25,  м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.134

Земеделска земя

634.      

ПИ с идентификатор 65379.21.36, м.”Рударски път” – землище на с.Сапарево

0.979

Земеделска земя

635.      

ПИ с идентификатор 65379.21.161, м.”Гьоло” – землище на с.Сапарево

0,360

Земеделска земя

636.      

ПИ с идентификатор 65379.21.165, м.”Гьоло” – землище на с.Сапарево

0,184

Земеделска земя

637.      

ПИ с идентификатор 65379.21.172, м.”Рударски път” – землище на с.Сапарево

1.222

Земеделска земя

638.      

ПИ с идентификатор 65379.22.7, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

0,479

Земеделска земя

639.      

ПИ с идентификатор 65379.22.8, м.”Под бански път” – землище на с.Сапарево

0.627

Земеделска земя

640.      

ПИ с идентификатор 65379.22.9, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.442

Земеделска земя

641.      

ПИ с идентификатор 65379.22.61, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.308

Земеделска земя

642.      

ПИ с идентификатор 65379.22.66, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.751

Земеделска земя

643.      

ПИ с идентификатор 65379.22.74, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.298

Земеделска земя

644.      

ПИ с идентификатор 65379.22.75, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.132

Земеделска земя

645.      

ПИ с идентификатор 65379.22.77, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.872

Земеделска земя

646.      

ПИ с идентификатор 65379.22.102, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.161

Земеделска земя

647.      

ПИ с идентификатор 65379.22.103, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

0.625

Земеделска земя

648.      

ПИ с идентификатор 65379.22.119, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

0.651

Земеделска земя

649.      

ПИ с идентификатор 65379.22.125, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.197

Земеделска земя

650.      

ПИ с идентификатор 65379.22.130, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.499

Земеделска земя

651.      

ПИ с идентификатор 65379.22.139, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.886

Земеделска земя

652.      

ПИ с идентификатор 65379.22.148, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

3.349

Земеделска земя

653.      

ПИ с идентификатор 65379.22.150, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

0.719

Земеделска земя

654.      

ПИ с идентификатор 65379.22.158, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.950

Земеделска земя

655.      

ПИ с идентификатор 65379.22.162, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.101

Земеделска земя

656.      

ПИ с идентификатор 65379.22.172, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

0.811

Земеделска земя

657.      

ПИ с идентификатор 65379.22.173, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.536

Земеделска земя

658.      

ПИ с идентификатор 65379.22.188, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.419

Земеделска земя

659.      

ПИ с идентификатор 65379.22.189, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

0.456

Земеделска земя

660.      

ПИ с идентификатор 65379.22.200, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.162

Земеделска земя

661.      

ПИ с идентификатор 65379.22.210, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.012

Земеделска земя

662.      

ПИ с идентификатор 65379.22.220, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

2.395

Земеделска земя

663.      

ПИ с идентификатор 65379.22.235, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.600

Земеделска земя

664.      

ПИ с идентификатор 65379.22.279, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

3.739

Земеделска земя

665.      

ПИ с идентификатор 65379.22.325, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.218

Земеделска земя

666.      

ПИ с идентификатор 65379.22.336, м.Дъбо/Конопишки път–землище на с.Сапарево

0.489

Земеделска земя

667.      

ПИ с идентификатор 65379.22.339, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.364

Земеделска земя

668.      

ПИ с идентификатор 65379.22.349, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.715

Земеделска земя

669.      

ПИ с идентификатор 65379.22.362, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

1.414

Земеделска земя

670.      

ПИ с идентификатор 65379.22.368, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

3.298

Земеделска земя

671.      

ПИ с идентификатор 65379.22.370, м.”Ливагето” – землище на с.Сапарево

3.930

Земеделска земя

672.      

ПИ с идентификатор 65379.23.51, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

0.951

Земеделска земя

673.      

ПИ с идентификатор65379.23.53, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

1.426

Земеделска земя

674.      

ПИ с идентификатор 65379.23.100, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

0.477

Земеделска земя

675.      

ПИ с идентификатор 65379.23.128, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

0.766

Земеделска земя

676.      

ПИ с идентификатор 65379.23.191, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

1.427

Земеделска земя

677.      

ПИ с идентификатор 65379.23.206, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

1.710

Земеделска земя

678.      

ПИ с идентификатор 65379.23.207, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

0.478

Земеделска земя

679.      

ПИ с идентификатор 65379.23.211, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

0.475

Земеделска земя

680.      

ПИ с идентификатор 65379.23.254, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

0.424

Земеделска земя

681.      

ПИ с идентификатор 65379.23.266, м.”Гръблите” – землище на с.Сапарево

1.699

Земеделска земя

682.      

ПИ с идентификатор 65379.24.21, м.”Реката” – землище на с.Сапарево

0.856

Земеделска земя

683.      

ПИ с идентификатор 65379.24.114, м.”Реката” – землище на с.Сапарево

1.142

Земеделска земя

684.      

ПИ с идентификатор 65379.24.141, м.”Реката” – землище на с.Сапарево

0.669

Земеделска земя

685.      

ПИ с идентификатор 65379.24.142, м.”Реката” – землище на с.Сапарево

1.241

Земеделска земя

686.      

ПИ с идентификатор 65379.24.144, м.”Реката” – землище на с.Сапарево

7.229

Земеделска земя

687.      

ПИ с идентификатор 65379.27.6, м.”Сапаревски път”–землище на с.Сапарево

2.669

Земеделска земя

688.      

ПИ с идентификатор 65379.27.8,  м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.014

Земеделска земя

689.      

ПИ с идентификатор 65379.27.9, м.”Конопишки път”–землище на с.Сапарево

0.454

Земеделска земя

690.      

ПИ с идентификатор 65379.27.10, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

0.467

Земеделска земя

691.      

ПИ с идентификатор 65379.27.13, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.267

Земеделска земя

692.      

ПИ с идентификатор 65379.27.17, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

3.444

Земеделска земя

693.      

ПИ с идентификатор 65379.27.18, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

0.727

Земеделска земя

694.      

ПИ с идентификатор 65379.27.19,  м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

0.930

Земеделска земя

695.      

ПИ с идентификатор 65379.27.23, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.439

Земеделска земя

696.      

ПИ с идентификатор 65379.27.28, м.”Под бански път” – землище на с.Сапарево

0.285

Земеделска земя

697.      

ПИ с идентификатор 65379.27.31, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

0.885

Земеделска земя

698.      

ПИ с идентификатор 65379.27.33, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

0.348

Земеделска земя

699.      

ПИ с идентификатор 65379.27.35, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

0.452

Земеделска земя

700.      

ПИ с идентификатор 65379.27.44, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.737

Земеделска земя

701.      

ПИ с идентификатор 65379.27.47, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.002

Земеделска земя

702.      

ПИ с идентификатор 65379.27.53, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

1.670

Земеделска земя

703.      

ПИ с идентификатор 65379.28.17, м.”Св.Петър” – землище на с.Сапарево

1.195

Земеделска земя

704.      

ПИ с идентификатор 65379.29.3, м.”Душкевица” – землище на с.Сапарево

6.746

Земеделска земя

705.      

ПИ с идентификатор 65379.29.4, м.”Душкевица” – землище на с.Сапарево

1.877

Земеделска земя

706.      

ПИ с идентификатор 65379.29.5, м.”Душкевица” – землище на с.Сапарево

1.012

Земеделска земя

707.      

ПИ с идентификатор 65379.29.8, м.”Душкевица” – землище на с.Сапарево

1.116

Земеделска земя

708.      

ПИ с идентификатор 65379.29.29, м.”Душкевица” – землище на с.Сапарево

1.334

Земеделска земя

709.      

ПИ с идентификатор 65379.29.33, м.”Душкевица” – землище на с.Сапарево

2.379

Земеделска земя

710.      

ПИ с идентификатор 65379.30.1, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.572

Земеделска земя

711.      

ПИ с идентификатор 65379.30.9, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.530

Земеделска земя

712.      

ПИ с идентификатор 65379.30.20, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.747

Земеделска земя

713.      

ПИ с идентификатор 65379.30.26, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.986

Земеделска земя

714.      

ПИ с идентификатор 65379.30.29, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.269

Земеделска земя

715.      

ПИ с идентификатор 65379.30.32, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.179

Земеделска земя

716.      

ПИ с идентификатор 65379.30.35, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.599

Земеделска земя

717.      

ПИ с идентификатор 65379.30.36, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.438

Земеделска земя

718.      

ПИ с идентификатор 65379.30.40, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.380

Земеделска земя

719.      

ПИ с идентификатор 65379.30.50, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.486

Земеделска земя

720.      

ПИ с идентификатор 65379.30.59, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.197

Земеделска земя

721.      

ПИ с идентификатор 65379.30.72, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.684

Земеделска земя

722.      

ПИ с идентификатор 65379.30.76, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.642

Земеделска земя

723.      

ПИ с идентификатор 65379.30.83, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.548

Земеделска земя

724.      

ПИ с идентификатор 65379.30.87, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.262

Земеделска земя

725.      

ПИ с идентификатор 65379.30.94, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0.391

Земеделска земя

726.      

ПИ с идентификатор 65379.30.99, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.486

Земеделска земя

727.      

ПИ с идентификатор  65379.31.1, м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

1.808

Земеделска земя

728.      

ПИ с идентификатор 65379.31.56,  м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

4.666

Земеделска земя

729.      

ПИ с идентификатор 65379.31.60,  м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

2.085

Земеделска земя

730.      

ПИ с идентификатор 65379.31.63,  м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

5.154

Земеделска земя

731.      

ПИ с идентификатор 65379.31.560, м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

7.539

Земеделска земя

732.      

ПИ с идентификатор 65379.32.11,  м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.215

Земеделска земя

733.      

ПИ с идентификатор 65379.33.27, м.”Гьоло” – землище на с.Сапарево

0,373

Земеделска земя

734.      

ПИ с идентификатор 65379.33.29, м.”Гьоло” – землище на с.Сапарево

0.400

Земеделска земя

735.      

ПИ с идентификатор 65379.33.38, м.”Джуганица” – землище на с.Сапарево

1.516

Земеделска земя

736.      

ПИ с идентификатор 65379.33.48, м.”Джуганица” – землище на с.Сапарево

5.920

Земеделска земя

737.      

ПИ с идентификатор 65379.33.81, м.”Джуганица” – землище на с.Сапарево

3.135

Земеделска земя

738.      

ПИ с идентификатор 65379.33.83, м.”Джуганица” – землище на с.Сапарево

1.864

Земеделска земя

739.      

ПИ с идентификатор 65379.33.97, м.”Джуганица” – землище на с.Сапарево

1.836

Земеделска земя

740.      

ПИ с идентификатор 65379.34.10, м.”Стубело” – землище на с.Сапарево

1.421

Земеделска земя

741.      

ПИ с идентификатор 65379.35.1, м.”Стубело” – землище на с.Сапарево

1.666

Земеделска земя

742.      

ПИ с идентификатор 65379.35.2, м.”Стубело” – землище на с.Сапарево

1.357

Земеделска земя

743.      

ПИ с идентификатор 65379.35.3, м.”Стубело” – землище на с.Сапарево

1.359

Земеделска земя

744.      

ПИ с идентификатор 65379.35.13, м.”Стубело” – землище на с.Сапарево

1.421

Земеделска земя

745.      

ПИ с идентификатор 65379.35.17, м.”Стубело” – землище на с.Сапарево

2.142

Земеделска земя

746.      

ПИ с идентификатор 65379.35.21 –м.”Завоя” –землище на с.Сапарево

1.852

Земеделска земя

747.      

ПИ с идентификатор 65379.37.2, м.”Джубрена” – землище на с.Сапарево

1.905

Земеделска земя

748.      

ПИ с идентификатор 65379.38.2, м.”Завоя” – землище на с.Сапарево

1.154

Земеделска земя

749.      

ПИ с идентификатор 65379.38.12, м.”Белата ракита” – землище на с.Сапарево

1.633

Земеделска земя

750.      

ПИ с идентификатор 65379.38.19 м.”Белата ракита” – землище на с.Сапарево

1.219

Земеделска земя

751.      

ПИ с идентификатор 65379.38.21, м.”Белата ракита” – землище на с.Сапарево

6.457

Земеделска земя

752.      

ПИ с идентификатор 65379.38.29, м.”Белата ракита” – землище на с.Сапарево

1.446

Земеделска земя

753.      

ПИ с идентификатор 65379.38.45, м.”Белата ракита” – землище на с.Сапарево

3.600

Земеделска земя

754.      

ПИ с идентификатор 65379.38.68, м.”Белата ракита” – землище на с.Сапарево

1.094

Земеделска земя

755.      

ПИ с идентификатор 65379.39.6, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

0,981

Земеделска земя

756.      

ПИ с идентификатор 65379.39.15, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1,511

Земеделска земя

757.      

ПИ с идентификатор 65379.39.24, м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

1.221

Земеделска земя

758.      

ПИ с идентификатор 65379.39.26, м.”Старио камик” – землище на с.Сапарево

1,075

Земеделска земя

759.      

ПИ с идентификатор 65379.39.47, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1,442

Земеделска земя

760.      

ПИ с идентификатор 65379.41.8, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

1.164

Земеделска земя

761.      

ПИ с идентификатор 65379.41.18, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

4.627

Земеделска земя

762.      

ПИ с идентификатор 65379.41.35, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

2.287

Земеделска земя

763.      

ПИ с идентификатор 65379.41.38, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

0.945

Земеделска земя

764.      

ПИ с идентификатор 65379.41.65, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

0.165

Земеделска земя

765.      

ПИ с идентификатор 65379.41.71, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

0.773

Земеделска земя

766.      

ПИ с идентификатор 65379.41.74, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

1.334

Земеделска земя

767.      

ПИ с идентификатор 65379.41.407, м.”Свети Илия” – землище на с.Сапарево

5.272

Земеделска земя

768.      

ПИ с идентификатор 65379.43.9, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

1.434

Земеделска земя

769.      

ПИ с идентификатор 65379.43.30, м.”Никлин камък” – землище на с.Сапарево

1.128

Земеделска земя

770.      

ПИ с идентификатор 65379.44.1, м.”Крами дол” – землище на с.Сапарево

1.380

Земеделска земя

771.      

ПИ с идентификатор 65379.45.66, м.”Крами дол” – землище на с.Сапарево

0.869

Земеделска земя

772.      

ПИ с идентификатор 65379.45.112, м.”Крами дол” – землище на с.Сапарево

1.313

Земеделска земя

773.      

ПИ с идентификатор 65379.45.130, м.”Крами дол” – землище на с.Сапарево

1.800

Земеделска земя

774.      

ПИ с идентификатор 65379.45.133, м.”Крами дол” – землище на с.Сапарево

1.410

Земеделска земя

775.      

ПИ с идентификатор 65379.50.44, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

1,897

Земеделска земя

776.      

ПИ с идентификатор 65379.51.88, м.”Пазарски път” – землище на с.Сапарево

0,323

Земеделска земя

777.      

ПИ с идентификатор  65379.51.110, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

1.119

Земеделска земя

778.      

ПИ с идентификатор 65379.51.139, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

0.254

Земеделска земя

779.      

ПИ с идентификатор 65379.51.143, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

0.224

Земеделска земя

780.      

ПИ с идентификатор 65379.51.184, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

0.916

Земеделска земя

781.      

ПИ с идентификатор 65379.51.235, м.”Конопишки път”–землище на с.Сапарево

1.571

Земеделска земя

782.      

ПИ с идентификатор 65379.51.260, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

0.521

Земеделска земя

783.      

ПИ с идентификатор 65379.51.281, м.”Конопишки път”–землище на с.Сапарево

0.228

Земеделска земя

784.      

ПИ с идентификатор 65379.51.283, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

1.460

Земеделска земя

785.      

ПИ с идентификатор 65379.51.285, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

0.299

Земеделска земя

786.      

ПИ с идентификатор 65379.51.292, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

1.869

Земеделска земя

787.      

ПИ с идентификатор 65379.51.293, м.”Конопишки път” – землище на с.Сапарево

0.

Земеделска земя

788.      

ПИ с идентификатор 65379.53.12, м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

2,504

Земеделска земя

789.      

ПИ с идентификатор 65379.53.33, м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

5.403

Земеделска земя

790.      

ПИ с идентификатор 65379.53.36, м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

2.702

Земеделска земя

791.      

ПИ с идентификатор 65379.53.42, м.”Прогоно” – землище на с.Сапарево

7.443

Земеделска земя

792.      

ПИ с идентификатор 65379.54.444,м.”Лакатица”–землище на с.Сапарево

6.591

Земеделска земя

793.      

ПИ с идентификатор 65379.54.607, м.”Прогоно”–землище на с.Сапарево

8.471

Земеделска земя

794.      

ПИ с идентификатор 65379.54.621,м.”Лакатица”–землище на с.Сапарево

1.924

Земеделска земя

795.      

ПИ с идентификатор 65379.61.14, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.195

Земеделска земя

796.      

ПИ с идентификатор 65379.61.18, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

3.515

Земеделска земя

797.      

ПИ с идентификатор 65379.61.27, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

1.022

Земеделска земя

798.      

ПИ с идентификатор 65379.61.29, м.”Банско ливаге” – землище на с.Сапарево

2.272

Земеделска земя

799.      

ПИ с идентификатор 53254.1.1, местност ”Гьоло” в землището на с.Овчарци

3.515

Земеделска земя

800.      

ПИ с идентификатор 53254.1.24, местност ”Гьоло” в землището на с.Овчарци

0.220

Земеделска земя

801.      

ПИ с идентификатор 53254.1.78, местност ”Гьоло” в землището на с.Овчарци

0.950

Земеделска земя

802.      

ПИ идентификатор 53254.1.100, местност ”Гьоло” в землището на с.Овчарци

0.702

Земеделска земя

803.      

ПИ идентификатор 53254.1.107, местност ”Гьоло” в землището на с.Овчарци

1.080

Земеделска земя

804.      

ПИ с идентификатор 53254.2.29, местност ”Хаджилала” в землището на с.Овчарци

0.560

Земеделска земя

805.      

ПИ с идентификатор 53254.2.48, местност ”Хаджилала” в землището на с.Овчарци

0.376

Земеделска земя

806.      

ПИ с идентификатор 53254.2.49, местност ”Хаджилала” в землището на с.Овчарци

0.317

Земеделска земя

807.      

ПИ с идентификатор 53254.2.50, местност ”Хаджилала” в землището на с.Овчарци

0.368

Земеделска земя

808.      

ПИ с идентификатор 53254.2.58, местност ”Хаджилала” в землището на с.Овчарци

0.437

Земеделска земя

809.      

ПИ с идентификатор 53254.2.59, местност ”Хаджилала” в землището на с.Овчарци

0.366

Земеделска земя

810.      

ПИ с идентификатор 53254.2.60, местност ”Хаджилала” в землището на с.Овчарци

1.805

Земеделска земя

811.      

ПИ с идентификатор 53254.2.67, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци,

8.254

Земеделска земя

812.      

ПИ с идентификатор 53254.2.80, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци

0.650

Земеделска земя

813.      

ПИ с идентификатор 53254.2.82, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци

1.700

Земеделска земя

814.      

ПИ с идентификатор 53254.2.86, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци

0.950

Земеделска земя

815.      

ПИ с идентификатор 53254.2.99, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци

1.220

Земеделска земя

816.      

ПИ с идентификатор 53254.2.106 местност ”Полето” в землището на с.Овчарци

0.850

Земеделска земя

817.      

ПИ с идентификатор 53254.2.133 местност ”Полето” в землището на с.Овчарци

1.030

Земеделска земя

818.      

ПИ с идентификатор 53254.2.201, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци

0.397

Земеделска земя

819.      

ПИ с идентификатор 53254.2.224, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци

1.818

Земеделска земя

820.      

ПИ идентификатор 53254.2.247, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци

0.528

Земеделска земя

821.      

ПИ с идентификатор 53254.2.248, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци

0,750

Земеделска земя

822.      

ПИ с идентификатор 53254.2.294, местност ”Алачица” в землището на с.Овчарци

1.120

Земеделска земя

823.      

ПИ идентификатор 53254.2.311, местност ”Алачица” в землището на с.Овчарци

4.300

Земеделска земя

824.      

ПИ идентификатор 53254.2.312, местност ”Алачица” в землището на с.Овчарци

1.400

Земеделска земя

825.      

ПИ идентификатор 53254.2.319, местност ”Алачица” в землището на с.Овчарци

0.840

Земеделска земя

826.      

ПИ идентификатор 53254.2.320, местност ”Алачица” в землището на с.Овчарци

2.800

Земеделска земя

827.      

ПИ идентификатор 53254.2.340, местност ”Полето” в землището на с.Овчарци

1.613

Земеделска земя

828.      

ПИ идентификатор 53254.4.128, местност ”Лозята” в землището на с.Овчарци

0.450

Земеделска земя

829.      

ПИ с идентификатор 53254.5.36, м. ”Средна падина” в землището на с.Овчарци

1.000

Земеделска земя

830.      

ПИ с идентификатор 53254.6.66, м. ”Горна падина” в землището на с.Овчарци

0.340

Земеделска земя

831.      

ПИ с идентификатор 53254.8.4, местност ”Рафуденица” в землището на с.Овчарци

0.805

Земеделска земя

832.      

ПИ с идентификатор 53254.9.3, местност ”Дабето” в землището на с.Овчарци,

1.093

Земеделска земя

833.      

ПИ с идентификатор 53254.9.30, местност ”Дабето” в землището на с.Овчарци,

8.813

Земеделска земя

834.      

ПИ с идентификатор 53254.9.33, местност ”Дабето” в землището на с.Овчарци,

1.296

Земеделска земя

835.      

ПИ идентификатор 53254.10.22, м. ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

0.647

Земеделска земя

836.      

ПИ идентификатор 53254.10.56, м. ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

1.969

Земеделска земя

837.      

ПИ идентификатор 53254.10.66, м. ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

1.002

Земеделска земя

838.      

ПИ идентификатор 53254.10.70, м. ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

8.747

Земеделска земя

839.      

ПИ идентификатор 53254.10.93, м. ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

5.716

Земеделска земя

840.      

ПИ с идентификатор53254.10.95, м. ”Св.Троица” в землището на с.Овчарци,

4.480

Земеделска земя

841.      

ПИ с идентификатор53254.10.115 м. ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

2.158

Земеделска земя

842.      

ПИ с идентификатор53254.10.116 м.”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

0.309

Земеделска земя

843.      

ПИ с идентификатор53254.10.118 м. ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

1.399

Земеделска земя

844.      

ПИ с идентификатор53254.10.119 м. ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

2.651

Земеделска земя

845.      

ПИ с идентификатор53254.10.121 м. ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

2.251

Земеделска земя

846.      

ПИ с идентификатор53254.10.125 м. ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

4.709

Земеделска земя

847.      

ПИ с идентификатор53254.10.131 м. ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

3.875

Земеделска земя

848.      

ПИ с идентификатор53254.10.132 м. ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

1.014

Земеделска земя

849.      

ПИ с идентификатор53254.10.134 м. ”Света Троица” в землището на с.Овчарци,

1.135

Земеделска земя

850.      

ПИ с идентификатор 53254.10.150, местност ”Джерман” землище на с.Овчарци

6.111

Земеделска земя

851.      

ПИ с идентификатор 53254.10.151, местност ”Джерман” землище на с.Овчарци

1.500

Земеделска земя

852.      

ПИ с идентификатор 53254.10.157, местност ”Джерман” землище на с.Овчарци

1.300

Земеделска земя

853.      

ПИ идентификатор 53254.11.24, местност ”Барата” в землището на с.Овчарци

0.431

Земеделска земя

854.      

ПИ с идентификатор 53254.14.5, м. ”Света Троица” в землището на с.Овчарци

1.311

Земеделска земя

855.      

ПИ идентификатор 53254.14.63, м. ”Горни ливади” в землището на с.Овчарци

1.233

Земеделска земя

856.      

ПИ идентификатор 53254.14.64, м. ”Горни ливади” в землището на с.Овчарци

0.669

Земеделска земя

857.      

ПИ идентификатор 53254.14.81, местност ”Блатото” в землището на с.Овчарци

2.186

Земеделска земя

858.      

ПИ идентификатор 53254.14.115 местност ”Джорговица” в землището на с.Овчарци

0.273

Земеделска земя

859.      

ПИ идентификатор 53254.14.152 местност ”Фудиня” в землището на с.Овчарци

3.454

Земеделска земя

860.      

ПИ идентификатор 53254.14.159 местност ”Фудиня” в землището на с.Овчарци

0.216

Земеделска земя

861.      

ПИ идентификатор 53254.14.185 местност ”Фудиня” в землището на с.Овчарци

3.572

Земеделска земя

862.      

ПИ с идентификатор 53254.14.244 местност ”Фудиня” в землището на с.Овчарци

3.301

Земеделска земя

863.      

ПИ с идентификатор 53254.14.283 местност ”Блатото” в землището на с.Овчарци

1.234

Земеделска земя

864.      

ПИ с идентификатор 53254.14.298 местност ”Прогоно” в землището на с.Овчарци

2.355

Земеделска земя

865.      

ПИ с идентификатор 53254.14.341 м. ”Рафуденица” в землището на с.Овчарци

0.535

Земеделска земя

866.      

ПИ  с идентификатор 53254.15.12 местност ”Фудиня” в землището на с.Овчарци

2.056

Земеделска земя

867.      

ПИ с идентификатор 53254.15.33, местност ”Банско” в землището на с.Овчарци

1.480

Земеделска земя

868.      

ПИ с идентификатор 53254.16.43, м. ”Дръндарица” в землището на с.Овчарци

3.564

Земеделска земя

869.      

ПИ с идентификатор 53254.16.84, м. ”Дръндарица” в землището на с.Овчарци

2.257

Земеделска земя

870.      

ПИ с идентификатор 53254.16.113 местност ”Мерата”, землище на с.Овчарци

2.203

Земеделска земя

871.      

ПИ с идентификатор 53254.16.132 м. ”Дръндарица” в землището на с.Овчарци

5.828

Земеделска земя

872.      

ПИ с идентификатор 53254.16.143 м. ”Дръндарица” в землището на с.Овчарци

2.315

Земеделска земя

873.      

ПИ  с идентификатор 53254.17.47 местност ”Селище” в землището на с.Овчарци

2.314

Земеделска земя

874.      

ПИ с идентификатор 53254.17.70, местност ”Прогоно” в землището на с.Овчарци

2.285

Земеделска земя

875.      

ПИ с идентификатор 53254.17.140 местност ”Прогоно” в землището на с.Овчарци

1.844

Земеделска земя

876.      

ПИ с идентификатор 53254.17.144 местност ”Селище” в землището на с.Овчарци

2.256

Земеделска земя

877.      

ПИ с идентификатор 53254.18.22, местност ”Горица” в землището на с.Овчарци

1,642

Земеделска земя

878.      

ПИ с идентификатор 53254.18.31 местност ”Мерата” в землището на с.Овчарци

1.793

Земеделска земя

879.      

ПИ с идентификатор 53254.18.50 местност ”Мерата” в землището на с.Овчарци

1.792

Земеделска земя

880.      

ПИ с идентификатор 53254.18.81 местност ”Дабо” в землището на с.Овчарци

1.315

Земеделска земя

881.      

ПИ с идентификатор 53254.18.100 местност ”Дабевица” в землището на с.Овчарци

1.040

Земеделска земя

882.      

ПИ с идентификатор 53254.18.143 местност ”Дабо” в землището на с.Овчарци

1.438

Земеделска земя

883.      

ПИ с идентификатор 53254.18.160 местност ”Грабежо” в землището на с.Овчарци

8.114

Земеделска земя

884.      

ПИ с идентификатор 53254.18.165 местност ”Дабевица” в землището на с.Овчарци

1.132

Земеделска земя

885.      

ПИ с идентификатор 53254.18.262 местност ”Мерата” в землището на с.Овчарци

3.957

Земеделска земя

886.      

ПИ с идентификатор 53254.18.265 местност ”Горица” в землището на с.Овчарци

2,213

Земеделска земя

887.      

ПИ с идентификатор 53254.18.317 местност ”Дабо” в землището на с.Овчарци

0.475

Земеделска земя

888.      

ПИ с идентификатор 53254.18.319 местност ”Дабо” в землището на с.Овчарци

0.544

Земеделска земя

889.      

ПИ с идентификатор 53254.20.1 местност ”Мосто” в землището на с.Овчарци

4.694

Земеделска земя

890.      

ПИ с идентификатор 53254.20.22 местност ”Горица”, землище на с.Овчарци

3.619

Земеделска земя

891.      

ПИ  с идентификатор 53254.20.81 местност ”Мосто” в землище на с.Овчарци

7.241

Земеделска земя

892.      

ПИ  с идентификатор 53254.20.116 местност ”Горица” в землище на с.Овчарци

3.150

Земеделска земя

893.      

ПИ с идентификатор 53254.20.118, местност”Горица” в землище на с.Овчарци

4.427

Земеделска земя

894.      

ПИ с идентификатор 53254.20.133, местност ”Горица” в землище на с.Овчарци

2.897

Земеделска земя

895.      

ПИ с идентификатор 53254.20.138, местност ”Горица” в землище на с.Овчарци

7.849

Земеделска земя

896.      

ПИ с идентификатор 53254.20.147, местност ”Горица” в землище на с.Овчарци

2.116

Земеделска земя

897.      

ПИ с идентификатор 53254.20.152, местност ”Горица” в землище на с.Овчарци

2.796

Земеделска земя

898.      

ПИ с идентификатор 53254.21.79, м. ”През реката” в землището на с.Овчарци

4.437

Земеделска земя

899.      

      ПИ с идентификатор 53254.21.89 м ”През реката” в землището на с.Овчарци

1.710

Земеделска земя

900.      

ПИ  с идентификатор 53254.21.92 местност ”През реката” в землище на с.Овчарци

1.039

Земеделска земя

901.      

ПИ с идентификатор 53254.22.15 м. ”През реката” в землището на с.Овчарци

1.492

Земеделска земя

902.      

ПИ с идентификатор 53254.24.2 местност”Селище” в землище на с.Овчарци

2.742

Земеделска земя

903.      

ПИ с идентификатор 53254.25.36, местност ”Бистрена” в землището на с.Овчарци

4.153

Земеделска земя

904.      

ПИ с идентификатор 53254.25.38 местност”Горица” в землище на с.Овчарци

2.007

Земеделска земя

905.      

ПИ с идентификатор 53254.28.28 местност ”Герено” в землището на с.Овчарци

0.847

Земеделска земя

906.      

ПИ с идентификатор 53254.28.93, местност ”Герено” в землището на с.Овчарци

0.672

Земеделска земя

907.      

ПИ с идентификатор 53254.29.123, местност ”Беговица” землище на с.Овчарци

1.129

Земеделска земя

908.      

ПИ с идентификатор 53254.30.72 местност ”Долците” в землище на с.Овчарци

1.756

Земеделска земя

909.      

ПИ с идентификатор 53254.30.85, местност ”Долците” в землището на с.Овчарци

2.299

Земеделска земя

910.      

ПИ с идентификатор 53254.40.1, м. ”Крайнишки път”  землището на с.Овчарци

1.818

Земеделска земя

911.      

ПИ с идентификатор 53254.41.23, местност ”Дабето” в землището на с.Овчарци

1.359

Земеделска земя

912.      

ПИ с идентификатор 53254.41.40, местност „Дабето” в землище на с.Овчарци

3.571

Земеделска земя

913.      

ПИ с идентификатор 53254.43.5, местност ”Змиярнико” в землището на с.Овчарци

4.612

Земеделска земя

914.      

ПИ  с идентификатор 53254.43.20,местност ”Змиярнико” в землището на с.Овчарци

3.889

Земеделска земя

915.      

ПИ с идентификатор 53254.50.90, местност ”Ридо” в землището на с.Овчарци

1.231

Земеделска земя

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 47/ 27.07.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС, във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 720

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. приета с Решение № 644 от Протокол № 42 / 23.02.2023 година, както следва:

В раздел Раздел I. Продажби се добавят от № 163, №164 и №165, както следва:

-    № 163 - Поземлени имоти с идентификатор 65365.9.8 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 17 357 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Деградирала ливада; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 009008, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 39339.59.38; 65365.9.43; 65365.9.27; 65365.9.7; 65365.9.6; 65365.9.5; 65365.9.4;

-    № 164 - Поземлени имоти с идентификатор 65365.9.9 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 7 619 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Деградирала ливада; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 009009, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 39339.59.45; 39339.78.15; 65365.9.10; 65365.9.42; 65365.9.43; 36339.59.38;

-    № 165 - Поземлени имоти с идентификатор 65365.9.11 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 6 817 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Деградирала ливада; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 009011, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.9.42; 65365.9.27; 65365.9.43;

2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

-    Поземлени имоти с идентификатор 65365.9.8 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 17 357 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Деградирала ливада; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 009008, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 39339.59.38; 65365.9.43; 65365.9.27; 65365.9.7; 65365.9.6; 65365.9.5; 65365.9.4;

-    Поземлени имоти с идентификатор 65365.9.9 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 7 619 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Деградирала ливада; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 009009, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 39339.59.45; 39339.78.15; 65365.9.10; 65365.9.42; 65365.9.43; 36339.59.38;

-    Поземлени имоти с идентификатор 65365.9.11 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 6 817 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Деградирала ливада; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 009011, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.9.42; 65365.9.27; 65365.9.43

3.Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарните  оценки на имотите,  изготвени от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описани в т.2 от настоящото решение, както следва:.

-    69 838 лв. като цяло за поземлен имот с идентификатор 65365.9.8 по КК;

-    30 653 лв. като цяло за поземлен имот с идентификатор 65365.9.9 по КК;

-    27 420 лв. като цяло за поземлен имот с идентификатор 65365.9.11 по КК;

4.Общински съвет гр.Сапарева баня определя за всеки един от имотите поотделно размера на началната тръжна, както следва

-     65365.9.8 по КК на гр.Сапарева баня   71 164 лв.

-     65365.9.9 по КК на гр.Сапарева баня   31 238 лв.

-     65365.9.11 по КК на гр.Сапарева баня  27 950 лв.

5.Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 47/ 27.07.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основаниечл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 721

       1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 31 / 23.08.2019  година , издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното - „Котлоремонт“ ЕООД, с ЕИК 109525673 , със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. «Саморанска» №37 с 12  /дванадесет/ години,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.

         2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 47/ 27.07.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 6 от ЗОС,  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 722

 

1.          Общински съвет Сапарева баня изменя т. 1 от Решение на Общински съвет Сапарева баня № 348 от протокол № 23 от 29.07.2021 г., като вместо учреденото право на прокарване и/или преминаване „на нова кабелна линия НН за външно електрозахранване на  обект: „Хотел, медицински център и ресторант“ находящ се в УПИ VII, кв. 126 по регулационния план на гр. Сапарева баня, нов ПИ 65365.601.978 по КК на гр. Сапарева баня, ПИ 65365.601.869, о.т. 226-о.т. 502- о.т. 227, гр. Сапарева баняобщина Сапарева баня на “ЧЕЗ РАЗПРЕДЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №159, ЕИК 130277958, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти –  публична общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор 65365.601.869 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, представляващ улица с осови точки 226 - о.т. 502- о.т. 227 по регулационния план на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня“ учредява право на прокарване и/или преминаване на нова кабелна линия НН за външно електрозахранване на обект: Хотел, медицински център и ресторант“ находящ се в УПИ VII, кв. 126 по регулационния план на гр. Сапарева баня, представляващ ПИ с идентификатор 65365.601.978 по КК на гр. Сапарева баняна „Електроразпределителни мрежи Запад“  ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №159, ЕИК 130277958, през поземлени имоти –  публична общинска собственост с НТП за второстепенни улици с идентификатор 65365.601.869 и идентификатор 65365.601.870 по КККР на гр. Сапарева баня, съгласно представеното със заявление № З-1423/21.06.2023 г. мотивирано предложение за присъединяване.

2.Общински съвет Сапарева баня упълномощава и възлага на Кмета да предприеме всички правни и  фактически действия, произтичащи от настоящето решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 47/ 27.07.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.193, ал.4, 5 и 8 от ЗУТ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 723

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява възмездно сервитутно право, право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на фирма „АКВА ТРИЙТМЪНТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к 1142, р-н Средец, ул.“Патриарх Евтимий“ № 31, ет.1, с ЕИК 202381018, представлявано от Олег Иванович Нинитчук, за захранване на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.358, местност „Света Богоодица“, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, където се предвижда изграждане на „Сграда за обществено обслужване с предназначение – медицински център за диагностика, лечение и рехабилитация, пациентски хонел, СПА комплекс с медицински и диагностичен център, външни басейни с техническо помещение, съблекални и ресторант“,  с дължина на трасето от 1492 м и площ с ограничение в ползването върху 1 587 кв.м през имоти публична общинска съгласно чл.8 от Закона за пътищата, собственост на Община Сапарева баня, с ЕИК 000261616, както следва: съгласно представеният проект по част „Геодезия“, изготвена от инж. Владимир Михайлов Владимиров, за присъединяване през поземлени имоти –  общинска собственост, както следва:

    - 243 кв.м – от поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1033, вид на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Обществен селищен парк градина“, целия с площ от 28032 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, представляващ урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – „За парк“, кв.92 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със  Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № 221 от 28.12.2001 година, Заповед № 382 от 11.09.2011 година и Заповед № РД – 08 – 405 от 05.08.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1028, 65365.601.1029, 65365.601.1030, 65365.601.324, 65365.601.325, 65365.601.326, 65365.601.814, 65365.601.822, 65365.601.847, 65365.601.870, 65365.601.872 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

        - 148 кв.м – от поземлен имот с идентификатор № 65365.601.870, вид на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, целия с площ от 3705 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, представляващ улица с осеви точки 230 – 229 - 272  по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със  Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров и Заповед № 128 от 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня /тротоар на ул.“Германея“/, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.60.1, 65365.601.1033, 65365.601.1214, 65365.601.1215, 65365.601.329, 65365.601.330, 65365.601.333, 65365.601.335, 65365.601.442, 65365.601.444, 65365.601.445, 65365.601.446, 65365.601.447, 65365.601.452, 65365.601.474, 65365.601.475, 65365.601.476, 65365.601.477, 65365.601.478, 65365.601.479, 65365.601.480, 65365.601.505, 65365.601.778, 65365.601.779, 65365.601.780, 65365.601.781, 65365.601.782, 65365.601.792, 65365.601.793, 65365.601.794, 65365.601.814, 65365.601.815, 65365.601.822, 65365.601.840, 65365.601.842, 65365.601.847, 65365.601.848, 65365.601.849, 65365.601.850, 65365.601.851, 65365.601.874, 65365.601.902, 65365.601.922, 65365.601.954, 65365.602.1003, 65365.602.1088, 65365.602.375 и 65365.601.778 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            - 314 кв.м – от поземлен имот с идентификатор № 65365.601.856, вид на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, целия с площ от 2408 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, представляващ улица с осеви точки 405А – 405 – 406 – 407 – 408 - 409  по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със  Заповед № 264 от 18.12.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сарева баня /тротоар на ул.“Света Богородица“/, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.1298, 65365.32.1300, 65365.32.155, 65365.32.186, 65365.32.308, 65365.32.314, 65365.32.527, 65365.32.601, 65365.32.602, 65365.32.603, 65365.32.604, 65365.32.605, 65365.32.606, 65365.32.607, 65365.601.1201, 65365.601.1207, 65365.601.246, 65365.601.247, 65365.601.248, 65365.601.249, 65365.601.295, 65365.601.296, 65365.601.297, 65365.601.298, 65365.601.299, 65365.601.300, 65365.601.301, 65365.601.302, 65365.601.817, 65365.601.819, 65365.601.820, 65365.601.821 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

          - 99 кв.м – от поземлен имот с идентификатор № 65365.601.848, вид на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, целия с площ от 918 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, представляващ улица с осеви точки 274 - 226  по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със  Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров /ул.“Пчела“/, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.601.1031, 65365.601.1202, 65365.601.1204, 65365.601.1205, 65365.601.1214, 65365.601.339, 65365.601.340, 65365.601.847, 65365.601.870, 65365.601.922, 65365.601.923 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

          - 259 кв.м – от поземлен имот с идентификатор № 65365.601.847, вид на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, целия с площ от 12422 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, представляващ улица с осеви точки 272 – 273 - 274  по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със  Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров /ул.“Паничище“/, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.601.1033, 65365.601.1043, 65365.601.1058, 65365.601.1085, 65365.601.1088, 65365.601.1091, 65365.601.1143, 65365.601.1146, 65365.601.1204, 65365.601.1205, 65365.601.1206, 65365.601.329, 65365.601.331, 65365.601.332, 65365.601.337, 65365.601.338, 65365.601.340, 65365.601.341, 65365.601.343, 65365.601.344, 65365.601.345, 65365.601.346, 65365.601.347, 65365.601.348, 65365.601.349, 65365.601.350, 65365.601.351, 65365.601.426, 65365.601.427, 65365.601.428, 65365.601.429, 65365.601.430, 65365.601.431, 65365.601.435, 65365.601.436, 65365.601.440, 65365.601.454, 65365.601.455, 65365.601.456, 65365.601.457, 65365.601.459, 65365.601.533, 65365.601.534, 65365.601.535, 65365.601.536, 65365.601.537, 65365.601.538, 65365.601.539, 65365.601.540, 65365.601.541, 65365.601.542, 65365.601.552, 65365.601.568, 65365.601.569, 65365.601.570, 65365.601.571, 65365.601.572, 65365.601.573, 65365.601.574, 65365.601.575, 65365.601.584, 65365.601.617, 65365.601.618, 65365.601.619, 65365.601.620, 65365.601.621, 65365.601.624, 65365.601.625, 65365.601.626, 65365.601.634, 65365.601.635, 65365.601.636, 65365.601.637, 65365.601.641, 65365.601.642, 65365.601.643, 65365.601.645, 65365.601.646, 65365.601.647, 65365.601.651, 65365.601.652, 65365.601.653, 65365.601.657, 65365.601.658, 65365.601.661, 65365.601.662, 65365.601.663, 65365.601.664, 65365.601.668, 65365.601.669, 65365.601.672, 65365.601.673, 65365.601.772, 65365.601.777, 65365.601.842, 65365.601.844, 65365.601.848, 65365.601.849, 65365.601.850, 65365.601.853, 65365.601.854, 65365.601.858, 65365.601.861, 65365.601.863, 65365.601.864, 65365.601.865, 65365.601.870, 65365.601.872, 65365.601.897, 65365.601.901, 65365.601.937, 65365.601.938, 65365.601.960, 65365.601.964, 65365.601.965, 65365.601.991, 65365.601.993, 65365.601.994, 65365.601.995, 65365.602.1022, 65365.602.1038, 65365.602.854 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

           - 9 кв.м – от поземлен имот с идентификатор № 65365.601.822, вид на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, целия с площ от 1582 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, представляващ улица с осеви точки 262 - 230  по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със  Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров /ул.“Гюрица“/, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.601.1030, 65365.601.1033, 65365.601.794, 65365.601.795, 65365.601.796, 65365.601.797, 65365.601.800, 65365.601.801, 65365.601.804, 65365.601.805, 65365.601.814, 65365.601.870 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            - 207 кв.м – от поземлен имот с идентификатор № 65365.601.821, вид на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, целия с площ от 1250 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, представляващ улица с осеви точки 409 – 410А – 410 – 262 А  по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров /ул.“Перуника“/, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.1198, 65365.32.185, 65365.32.186, 65365.32.286, 65365.32.293, 65365.32.333, 65365.32.334, 65365.32.335, 65365.32.336, 65365.32.337, 65365.601.302, 65365.601.303, 65365.601.308, 65365.601.309, 65365.601.313, 65365.601.314, 65365.601.315, 65365.601.322, 65365.601.814, 65365.601.856, 65365.601.871 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

          - 28 кв.м – от поземлен имот с идентификатор № 65365.601.814, вид на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, целия с площ от 4976 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, представляващ улица с осеви точки 262А - 260 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със  Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров /ул.“Славяни“/, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.1198, 65365.32.1302, 65365.32.132, 65365.32.184, 65365.32.200, 65365.32.452, 65365.32.551, 65365.601.1028, 65365.601.1033, 65365.601.1083, 65365.601.1092, 65365.601.1220, 65365.601.228, 65365.601.269, 65365.601.270, 65365.601.271, 65365.601.321, 65365.601.322, 65365.601.778, 65365.601.787, 65365.601.788, 65365.601.789, 65365.601.790, 65365.601.791, 65365.601.805, 65365.601.806, 65365.601.815, 65365.601.817, 65365.601.820, 65365.601.821, 65365.601.822, 65365.601.855, 65365.601.858, 65365.601.867, 65365.601.870, 65365.601.874, 65365.601.909, 65365.601.910 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

             - 221 кв.м – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.314, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 8096 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.31.27, 65365.31.28, 65365.31.45, 65365.31.62, 65365.31.63, 65365.31.64, 65365.31.94, 65365.31.95, 65365.32.188, 65365.32.215, 65365.32.237, 65365.32.271, 65365.32.28, 65365.32.3, 65365.32.311, 65365.32.313, 65365.32.315, 65365.32.35, 65365.32.352, 65365.32.353, 65365.32.38, 65365.32.39, 65365.32.4, 65365.32.421, 65365.32.481, 65365.32.482, 65365.32.502, 65365.32.503, 65365.32.504, 65365.32.527, 65365.32.606, 65365.32.607, 65365.601.1211, 65365.601.246, 65365.601.856, 65365.601.876 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

                - 54 кв.м – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.215, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 5587 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.100, 65365.32.125, 65365.32.134, 65365.32.182, 65365.32.183, 65365.32.211, 65365.32.217, 65365.32.259, 65365.32.271, 65365.32.314, 65365.32.324, 65365.32.356, 65365.32.358, 65365.32.38, 65365.36.273 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

             - 5 кв.м – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.606, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 158 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.314, 65365.32.605, 65365.32.607, 65365.601.856 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            2. Учреденото  право на прокарване и/или преминаване е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „АКВА ТРИЙТМЪНТ” АД гр.София право на прокарване и/или преминаване е със срока на действие на Разрешително за водовземане от  минерална вода № 49 / 21.04.2023 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня и Разрешително за водовземане от  минерална вода № 48 / 26.07.2023 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

            4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 47/ 27.07.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОбС и чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл. 124б, ал.1 и чл.125 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/,  чл.64, ал.1 от Закона за енергетиката и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 724

 

          1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава предварително съгласие за провеждане/определяне на трасе през общински имоти, описани по-долу, с цел да бъде учредено право на прокарване и сервитут за  изграждане  на   елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия, както  следва:

           - „Външно електрозахранване (подземен елекропровод) на обект: „Комплекс от 6 броя двуетажни бунгала, водоплътна изгребна яма и плътна ограда с дължина 13.60 м.“ със застроена площ 282.57 м2  и разгъната застроена площ 627.46 м2, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.203, местност „Грамчова чешма“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София,

през поземлен  имот – общинска  собственост, с идентификатор №65365.24.622 вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски, ведомствен път“ .

2. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП)  за  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия, за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва:

- „Външно електрозахранване (подземен елекропровод) на обект: „Комплекс от 6 броя двуетажни бунгала, водоплътна изгребна яма и плътна ограда с дължина 13.60 м.“ със застроена площ 282.57 м2  и разгъната застроена площ 627.46 м2, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.203, местност „Грамчова чешма“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София,  в обхват  на  поземлен  имот с  идентификатор  № 65365.24.622 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, 

 в обхват  на  поземлен  имот  с идентификатор №65365.24.622 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня , община Сапарева баня, което  е  неразделна  част  от  настоящото  решение.

3. РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със   следния  териториален   обхват - поземлен  имот с идентификатор №65365.24.622 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня , община Сапарева баня, третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва:

             – „Външно електрозахранване (подземен елекропровод) на обект: „Комплекс от 6 броя двуетажни бунгала, водоплътна изгребна яма и плътна ограда с дължина 13.60 м.“ със застроена площ 282.57 м2  и разгъната застроена площ 627.46 м2, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.203, местност „Грамчова чешма“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

           4. Проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5. Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  по  т.3  и  одобреното  задание  по  т.2.

            6. Възложителят да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

           7. Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  места  в  сградата  на  общината, района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  места  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   публикува  на  интернет  страницата  на  общината.

           8. Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя след  заплащане  на  такса 70 лв., съгласно  чл.48 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

          9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

         10. На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ, т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

          11. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 47/ 27.07.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОбС, и чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/;

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 725

             1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие да бъде изготвен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №213/12.09.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот VIII-462, кв.59 по плана на с.Ресилово с идентификатор №62520.500.462 по кадастралната карта на с.Ресилово, урегулиран поземлен имот IX-461, кв.59 по плана на с.Ресилово с идентификатор №62520.500.461 по кадастралната карта на с.Ресилово и улица с осови точки 154-173 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня с идентификатор №62520.500.886 по кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД-18-245/15.12.2022 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

            - Изменение на уличната регулационна линия на новообразувания урегулиран поземлен имот VIII-462, кв.59 по плана на с.Ресилово с идентификатор №62520.500.462 по кадастралната карта на с.Ресилово към улица с осови точки 154-173 по плана на с.Ресилово, като се образува нов урегулиран поземлен имот VIII-462, кв.59 по плана на с.Ресилово с площ 802 кв.м., обособяване на нова улица с осови точки 1003-1002-1001 и образуване на нов урегулиран поземлен имот ХXI -„За обществено обслужване“, кв.59 по плана на с.Ресилово;

            - ПУП-ИПР, описано по-горе, ще третира и поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот VIII-462, кв.59 по плана на с.Ресилово с идентификатор №62520.500.462 по кадастралната карта на с.Ресилово и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IX-461, кв.59 по плана на с.Ресилово с идентификатор №62520.500.461 по кадастралната карта на с.Ресилово по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №62520.500.462 по кадастралната карта на с.Ресилово, което изменение не засяга общински имоти, по реда на чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ;

             - Запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм.

           2. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение по реда на чл.124а, ал.2 във връзка с чл.134, ал.2 и т.6 от ЗУТ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 47/ 27.07.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 14, ал.3 от  Правилника за организация и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинска администрация и във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 726

 

        Общински съвет – Сапарева баня  приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сапарева баня и неговите комисии за периода от м.януари 2023г. до м.юни 2023 г. вкл.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 47/ 27.07.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21.ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/ и чл.64 от Закона за енергетиката;

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 727

 

            1. Дава предварително съгласие за провеждане/определяне на трасе през общински имоти, описани по-долу, за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - „Подземен електропровод средно напрежение 20 кV, за захранване на нов трафопост предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.358, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня“, с дължина на трасето 1010 м.

           в обхвата на поземлени имоти, както следва:

             - 0.003 дка – от поземлен имот с идентификатор № 65365.27.111, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, целия с площ от 1.562 дка по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор № 65365.27.105, 65365.27.110, 65365.27.54, 65365.27.63, 65365.27.64, 65365.27.65, 65365.27.66, 65365.27.67, 65365.27.68, 65365.27.69, 65365.27.70, 65365.27.87, 65365.60.1по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

         - 0.216 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.31.82, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, целия с площ от 810 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.31.15, 65365.31.42, 65365.31.49, 65365.31.54, 65365.31.55, 65365.31.59, 65365.31.72, 65365.32.311, 65365.60.1по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            - 0.308 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.311, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 3071 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.31.13, 65365.31.14, 65365.31.15, 65365.31.16, 65365.31.17, 65365.31.20, 65365.31.21, 65365.31.22, 65365.31.23, 65365.31.42, 65365.31.64, 65365.31.82, 65365.31.90, 65365.31.91, 65365.32.10, 65365.32.11, 65365.32.129, 65365.32.13, 65365.32.16, 65365.32.17, 65365.32.18, 65365.32.19, 65365.32.199, 65365.32.202, 65365.32.243, 65365.32.248, 65365.32.314, 65365.32.375, 65365.32.501, 65365.32.502, 65365.32.7по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

          - 0.150 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.211, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 1360 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори №65365.32.170, 65365.32.215, 65365.32.221, 65365.32.223, 65365.32.246, 65365.32.267, 65365.32.268, 65365.32.271, 65365.32.307, 65365.32.358, 65365.32.48по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

          - 0.049 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.215, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 5587 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.100, 65365.32.125, 65365.32.134, 65365.32.182, 65365.32.183, 65365.32.211, 65365.32.217, 65365.32.259, 65365.32.271, 65365.32.314, 65365.32.324, 65365.32.356, 65365.32.358, 65365.32.38, 65365.36.273

по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

           - 0.177 дка – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.314, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 8098 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.31.27, 65365.31.28, 65365.31.45, 65365.31.62, 65365.31.63, 65365.31.64, 65365.31.94, 65365.31.95, 65365.32.188, 65365.32.215, 65365.32.237, 65365.32.271, 65365.32.28, 65365.32.3, 65365.32.311, 65365.32.313, 65365.32.315, 65365.32.35, 65365.32.352, 65365.32.353, 65365.32.38, 65365.32.39, 65365.32.4, 65365.32.421, 65365.32.481, 65365.32.482, 65365.32.502, 65365.32.503, 65365.32.504, 65365.32.527, 65365.32.606, 65365.32.607, 65365.601.1211, 65365.601.246, 65365.601.856, 65365.601.876, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

           2.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - „Подземен електропровод средно напрежение 20 кV, за захранване на нов трафопост предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.358, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня“, с дължина на трасето 1010 м, в обхвата на поземлени имоти, както следва:

             - 0.003 дка – от поземлен имот с идентификатор № 65365.27.111, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, целия с площ от 1.562 дка по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор № 65365.27.105, 65365.27.110, 65365.27.54, 65365.27.63, 65365.27.64, 65365.27.65, 65365.27.66, 65365.27.67, 65365.27.68, 65365.27.69, 65365.27.70, 65365.27.87, 65365.60.1по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

        - 0.016 дка – от поземлен имот с идентификатор № 65365.60.1, вид на територията „Територия на транспорта“, начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, целия с площ от 18230 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 53254.15.134, 53254.29.153, 65365.24.13, 65365.24.16, 65365.24.19, 65365.24.216, 65365.24.221, 65365.24.229, 65365.24.4, 65365.24.621, 65365.24.622, 65365.24.637, 65365.24.654, 65365.27.105, 65365.27.111, 65365.27.54, 65365.29.102, 65365.29.123, 65365.29.127, 65365.29.134, 65365.29.29, 65365.29.32, 65365.29.34, 65365.29.35, 65365.29.36, 65365.29.37, 65365.29.38, 65365.29.39, 65365.29.40, 65365.29.41, 65365.29.43, 65365.29.52, 65365.29.59, 65365.29.83, 65365.31.4, 65365.31.44, 65365.31.48, 65365.31.49, 65365.31.5, 65365.31.54, 65365.31.59, 65365.31.65, 65365.31.66, 65365.31.69, 65365.31.82, 65365.31.96, 65365.32.315, 65365.36.1, 65365.36.10, 65365.36.13, 65365.36.158, 65365.36.18, 65365.36.246, 65365.36.264, 65365.36.273, 65365.36.274, 65365.36.9, 65365.601.823, 65365.601.840, 65365.601.869, 65365.601.870, 65365.601.874по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

         - 0.216 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.31.82, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, целия с площ от 810 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.31.15, 65365.31.42, 65365.31.49, 65365.31.54, 65365.31.55, 65365.31.59, 65365.31.72, 65365.32.311, 65365.60.1по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            - 0.308 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.311, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 3071 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.31.13, 65365.31.14, 65365.31.15, 65365.31.16, 65365.31.17, 65365.31.20, 65365.31.21, 65365.31.22, 65365.31.23, 65365.31.42, 65365.31.64, 65365.31.82, 65365.31.90, 65365.31.91, 65365.32.10, 65365.32.11, 65365.32.129, 65365.32.13, 65365.32.16, 65365.32.17, 65365.32.18, 65365.32.19, 65365.32.199, 65365.32.202, 65365.32.243, 65365.32.248, 65365.32.314, 65365.32.375, 65365.32.501, 65365.32.502, 65365.32.7по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

          - 0.150 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.211, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 1360 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.170, 65365.32.215, 65365.32.221, 65365.32.223, 65365.32.246, 65365.32.267, 65365.32.268, 65365.32.271, 65365.32.307, 65365.32.358, 65365.32.48по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

          - 0.049 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.215, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 5587 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.100, 65365.32.125, 65365.32.134, 65365.32.182, 65365.32.183, 65365.32.211, 65365.32.217, 65365.32.259, 65365.32.271, 65365.32.314, 65365.32.324, 65365.32.356, 65365.32.358, 65365.32.38, 65365.36.273по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

           - 0.177 дка – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.314, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 8098 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 65365.31.27, 65365.31.28, 65365.31.45, 65365.31.62, 65365.31.63, 65365.31.64, 65365.31.94, 65365.31.95, 65365.32.188, 65365.32.215, 65365.32.237, 65365.32.271, 65365.32.28, 65365.32.3, 65365.32.311, 65365.32.313, 65365.32.315, 65365.32.35, 65365.32.352, 65365.32.353, 65365.32.38, 65365.32.39, 65365.32.4, 65365.32.421, 65365.32.481, 65365.32.482, 65365.32.502, 65365.32.503, 65365.32.504, 65365.32.527, 65365.32.606, 65365.32.607, 65365.601.1211, 65365.601.246, 65365.601.856, 65365.601.876по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

           част от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.606, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 158 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.314, 65365.32.605, 65365.32.607, 65365.601.856 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

-   част от поземлен имот с идентификатор № 65365.27.64, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „нива“, целия с площ от 1119 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.27.65, 65365.27.63, 65365.27.26 и 65365.27111 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

          3.Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия –- „Подземен електропровод средно напрежение 20 кV, за захранване на нов трафопост предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.358, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня“, с дължина на трасето 1010 м, в обхвата на поземлени имоти, както следва:

             - 0.003 дка – от поземлен имот с идентификатор № 65365.27.111, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, целия с площ от 1.562 дка по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор № 65365.27.105, 65365.27.110, 65365.27.54, 65365.27.63, 65365.27.64, 65365.27.65, 65365.27.66, 65365.27.67, 65365.27.68, 65365.27.69, 65365.27.70, 65365.27.87, 65365.60.1по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

             - 0.016 дка – от поземлен имот с идентификатор № 65365.60.1, вид на територията „Територия на транспорта“, начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, целия с площ от 18230 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 53254.15.134, 53254.29.153, 65365.24.13, 65365.24.16, 65365.24.19, 65365.24.216, 65365.24.221, 65365.24.229, 65365.24.4, 65365.24.621, 65365.24.622, 65365.24.637, 65365.24.654, 65365.27.105, 65365.27.111, 65365.27.54, 65365.29.102, 65365.29.123, 65365.29.127, 65365.29.134, 65365.29.29, 65365.29.32, 65365.29.34, 65365.29.35, 65365.29.36, 65365.29.37, 65365.29.38, 65365.29.39, 65365.29.40, 65365.29.41, 65365.29.43, 65365.29.52, 65365.29.59, 65365.29.83, 65365.31.4, 65365.31.44, 65365.31.48, 65365.31.49, 65365.31.5, 65365.31.54, 65365.31.59, 65365.31.65, 65365.31.66, 65365.31.69, 65365.31.82, 65365.31.96, 65365.32.315, 65365.36.1, 65365.36.10, 65365.36.13, 65365.36.158, 65365.36.18, 65365.36.246, 65365.36.264, 65365.36.273, 65365.36.274, 65365.36.9, 65365.601.823, 65365.601.840, 65365.601.869, 65365.601.870, 65365.601.874по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            - 0.216 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.31.82, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, целия с площ от 810 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.31.15, 65365.31.42, 65365.31.49, 65365.31.54, 65365.31.55, 65365.31.59, 65365.31.72, 65365.32.311, 65365.60.1по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            - 0.308 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.311, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 3071 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.31.13, 65365.31.14, 65365.31.15, 65365.31.16, 65365.31.17, 65365.31.20, 65365.31.21, 65365.31.22, 65365.31.23, 65365.31.42, 65365.31.64, 65365.31.82, 65365.31.90, 65365.31.91, 65365.32.10, 65365.32.11, 65365.32.129, 65365.32.13, 65365.32.16, 65365.32.17, 65365.32.18, 65365.32.19, 65365.32.199, 65365.32.202, 65365.32.243, 65365.32.248, 65365.32.314, 65365.32.375, 65365.32.501, 65365.32.502, 65365.32.7по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            - 0.150 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.211, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 1360 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.170, 65365.32.215, 65365.32.221, 65365.32.223, 65365.32.246, 65365.32.267, 65365.32.268, 65365.32.271, 65365.32.307, 65365.32.358, 65365.32.48по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

             - 0.049 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.215, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 5587 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.100, 65365.32.125, 65365.32.134, 65365.32.182, 65365.32.183, 65365.32.211, 65365.32.217, 65365.32.259, 65365.32.271, 65365.32.314, 65365.32.324, 65365.32.356, 65365.32.358, 65365.32.38, 65365.36.273по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            - 0.177 дка – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.314, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 8098 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 65365.31.27, 65365.31.28, 65365.31.45, 65365.31.62, 65365.31.63, 65365.31.64, 65365.31.94, 65365.31.95, 65365.32.188, 65365.32.215, 65365.32.237, 65365.32.271, 65365.32.28, 65365.32.3, 65365.32.311, 65365.32.313, 65365.32.315, 65365.32.35, 65365.32.352, 65365.32.353, 65365.32.38, 65365.32.39, 65365.32.4, 65365.32.421, 65365.32.481, 65365.32.482, 65365.32.502, 65365.32.503, 65365.32.504, 65365.32.527, 65365.32.606, 65365.32.607, 65365.601.1211, 65365.601.246, 65365.601.856, 65365.601.876по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

           част от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.606, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 158 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.314, 65365.32.605, 65365.32.607, 65365.601.856 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

-   част от поземлен имот с идентификатор № 65365.27.64, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „нива“, целия с площ от 1119 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.27.65, 65365.27.63, 65365.27.26 и 65365.27111 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

           4. Дава съгласието си да бъде учредено право на прокарване за изграждане на елемент на техническата инфраструктура през поземлени имоти с идентификатори, както следва:

           - част от поземлен имот с идентификатор № 65365.601.856, вид на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, целия с площ от 2408 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, представляващ улица с осеви точки 405А – 405 – 406 – 407 – 408 - 409  по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със  Заповед № 264 от 18.12.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сарева баня /тротоар на ул.“Света Богородица“/, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.1298, 65365.32.1300, 65365.32.155, 65365.32.186, 65365.32.308, 65365.32.314, 65365.32.527, 65365.32.601, 65365.32.602, 65365.32.603, 65365.32.604, 65365.32.605, 65365.32.606, 65365.32.607, 65365.601.1201, 65365.601.1207, 65365.601.246, 65365.601.247, 65365.601.248, 65365.601.249, 65365.601.295, 65365.601.296, 65365.601.297, 65365.601.298, 65365.601.299, 65365.601.300, 65365.601.301, 65365.601.302, 65365.601.817, 65365.601.819, 65365.601.820, 65365.601.821 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

при спазване на следните задължителни предписания:

            1.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и разпоредбите на всички нормативни актовете съотносими към устройство на територията в Република България и се представи в общината за провеждане на процедура по чл.128 и сл. от ЗУТ.

2.Разрешава на „Аква Трийтмънт“АД да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ в обхвата и при спазване изискванията на т.3 и  одобреното  задание  по  т.2.

3. Проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ да се съгласува със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

4.Решението да се разгласи по реда на  чл.124б, ал.2 от  ЗУТ с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината.

            5.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

6.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

О Т Ч Е Т

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САПАРЕВА БАНЯ

И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ

ЗА ПЕРИОДА м.ЯНУАРИ 2023 г. – м.ЮНИ 2023 г.вкл.

  

Уважаеми общински съветници,

Уважаеми съграждани,

Съгласно чл. 14, ал.3 от  Правилника за организация и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинска администрация и във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА председателя на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника за организация и дейността на Общинския съвет.

За периода м.януари 2023 г. до м.юни 2023 г. вкл. са проведени 6 редовни заседания на Общински съвет.  

Разгледани са 88 докладни записки и 2 предложениe от кмета на общината,  председателя на Общински съвет и управителя на „ВиК Паничище” ЕООД.  Нито едно от проведените заседания  не е отложено поради липса на кворум или друга причина. Взети са 90 решения.

Значителна работа преди провеждането на редовните заседания се извършва от постоянните комисии, където се разглеждат и обсъждат предложените проекто-решения. На тези комисии присъстват Кмета на Общината, представители от общинска администрация и заинтересовани лица. Разглеждането на проекто-решенията в съответните комисии подпомага общинските съветници при гласуването им на заседанията на Общински съвет.

Постоянните комисии са провели редовно своите заседания,както следва:

·        ПК ТСУ е провела 6 заседания

·        ПК Бюджет, финанси и евроинтеграция е провела 6 заседания;

·        ПК Селско, горско стопанство и околна среда е провела 6 заседания;

·        ПК Образование, култура, вероизповедание, опазване и поддържане на архитектурни паметници е провела 5 заседания;

·        ПК Туризъм и спорт, курортно дело, балнеология и здравеопазване е провела 4 заседания;

·        ПК Транспорт, безопасност на движението и обществен ред е провела 3 заседания;

·        ПК ПКОНПИ е провела 3 заседания;

Приетите от общинския съвет решения са според сферата на обществения живот и са свързани с икономическото развитие и инвестициите, градоустройство и комуникации, комунална дейност и екология, образование, социални дейности, здравеопазване и култура.

През отчетния период Общински съвет- Сапарева баня и неговите комисии работиха отговорно по решаване на обществените проблеми на жителите на общината, спазвайки законите на Република България.

Най-голямият  относителен  дял на решенията са за управление и разпореждане с общинската собственост, частични изменения на подробни устройствени планове, финансите и бюджета на общината, както и приемане на отчети, наредби, доклади и програми.

Съгласно чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл.34, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, общинските съветници имат право да отправят питания до Кмета на Общината.

Общинските съветници са се възползвали от правото си да зададат  актуални въпроси, представляващи обществен интерес към кмета на общината, на които той е отговорил в определения срок.

За отчетния период Областния управител е упражнил правата си по чл.45, ал.4 от ЗМСМА и е върнал 1 решение за ново обсъждане.

Финансовите разходи на Общински съвет – Сапарева баня за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. са както следва:

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Уточнен план 2023г.

ОТЧЕТ за периода                           01.01. - 30.06.2023 г.                (в лева)

123-Общински съвет

 

 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

0

57 350

05-00 Задължителни осигурителни вноски от  работодатели

0

10 961

10-00 ИЗДРЪЖКА /материали, разходи за външни услуги/

0

168

ВСИЧКО РАЗХОДИ

 

68 479

 

В изпълнение на чл.14, ал.3 от  Правилника за организация и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинска администрация и във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Сапарева баня като се публикува на официалната интернет страница на Община Сапарева баня.

Изминалия период отново дава основание на всеки от нас да прецени приноса си и извършеното до сега за подобряване на местното самоуправление и развитие на общината.

Искрено се надявам да продължим с продуктивност, отговорност и градивност нашата работа, осъзнавайки необходимостта от взаимните усилия на всички ни за още по-добри резултати в цялостната работа до края на този Общинския съвет.

 

В заключение искам да се обърна и към гражданите на Община Сапарева баня, като изразя своята благодарност за активното участие при решаването на обществено значими проблеми и се надявам да бъдат все така активни като поставят своевременно всеки един проблем, касаещ настоящето и бъдещето на всички нас като жители и стопани на тази Община.

Уверен съм, че и за напред – сегашния и следващия Общински съвет, Общинска администрация и Гражданското общество ще продължи да работи в дух на комуникативност, разбирателство и градивност, в името на просперитета на Община Сапарева баня!

Благодаря Ви!

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САПАРЕВА БАНЯ:

 

                                                                                                            /инж.Васил Маргин

Прикачени файлове

Протокол 47 от 27.07.2023г. (4.90 MB)