Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 27.07.2023г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня

ПОКАНА

 

                На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.07.2023г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

  

1.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-46/  17.07.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня за 2023г.

2.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-47/  19.07.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Отдаване под наем маломерни имоти от общински поземлен фонд

3.   Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1636-1/  19.07.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Продажба на имоти частна собственост чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване

4.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1531-3/ 12.07.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на  Разрешително за водовземане  от минерална вода от сондаж 1ХГ  на находище на минерална вода „Сапарева баня“

5.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1423-1/  19.07.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО:  Изменение на Решение №348 от протокол №23 от 29.07.2021 г. прието от Общински съвет Сапарева баня

6.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1398-1/  19.07.2023г.                                                                                                             

    ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване

7.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1488-1/ 19.07.2023г.                                                                                                             

        ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване на предварително съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елемент на техническата инфраструктура – „Външно електрозахранване (подземен елекропровод) на обект: „Комплекс от 6 броя двуетажни бунгала, водоплътна изгребна яма и плътна ограда с дължина 13.60 м.“ със застроена площ 282.57 м2  и разгъната застроена площ 627.46 м2, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.203, местност „Грамчова чешма“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  в обхват  на  поземлен  имот с  идентификатор  № 65365.24.622 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня. Предварително съгласие за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план (ПП) да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елемент на техническата инфраструктура – „Външно електрозахранване (подземен елекропровод) на обект: „Комплекс от 6 броя двуетажни бунгала, водоплътна изгребна яма и плътна ограда с дължина 13.60 м.“ със застроена площ 282.57 м2  и разгъната застроена площ 627.46 м2, находящ се в поземлен имот, с идентификатор № 65365.24.203, местност „Грамчова чешма“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня,   в обхват  на  поземлен  имот с  идентификатор  № 65365.24.622 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

8.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1652-1/ 19.07.2023г.                                                                                                             

        ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изготвяне  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №213/12.09.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот парцел VIII-462, кв.59 по плана на с.Ресилово с индификатор № 62520.500.462 по кадастралната карта на с.Ресилово, урегулиран поземлен имот IX-461, кв.59 по плана на с.Ресилово с индификатор № 62520.500.461 по кадастралната карта на с.Ресилово и улица с осови точки 154-173 по плана на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД-18-245/15.12.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК-София

9.      Докладна записка от инж.Васил МаргинПредседател на Общински съвет- Сапарева баня с №Дз-594/ 19.07.2023г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет –Сапарева баня и неговите комисии за периода от м.януари 2023г.  до м.юни 2023 г. вкл.

10.  Други

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              инж. Васил Маргин