Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №46 от 29.06.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/ 29.06.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.27, ал.3, чл.59, ал.1 и чл.61  от ЗМСМА;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 708

 

 

1.   Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие да се сключи Меморандум  за разбирателство между Община Сапарева баня и Изследователски институт за медицински науки Kyung Hee и одобрява текста  на Меморандума.

 

2.   Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да подпише Меморандум  за разбирателство между Община Сапарева баня и Изследователски институт за медицински науки Kyung Hee и да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 46/ 29.06.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 709

 

  І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. приета с Решение № 644 от Протокол № 42 / 23.02.2023 година, както следва:

      В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавят от № 909 до №912, както следва:

·        № 909 -   поземлен имот с идентификатор 65379.4.352 в местността „Св.Георги” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2545 / 12.02.2021 г./ с площ от 13,761 дка, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000352, съседи: 65379.4.353; 65379.4.422; 65379.4.159; 65379.4.354;

·        № 910 - поземлен имот с идентификатор 65379.4.422 в местността „Св. Георги” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2585 / 16.04.2021 г./ с площ от 29 349 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 8, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000422, съседи: 65379.4.303; 65379.4.593; 65379.4.136; 65379.4.556; 65379.4.159; 65379.4.352; 65379.4.353;

·        № 911 - поземлен  имот с идентификатор 65379.31.74 в местността „Прогоно” по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2522 / 06.01.2021 г./ с площ от 18,010 дка., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 10, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 031074/031071, съседи: 65379.31.37; 65379.31.59; 65379.31.51; 65379.31.13; 65379.31.12; 65379.31.11; 65379.31.14; 65379.31.70; 65379.31.58; 65379.31.15; 65379.31.10; 65379.31.50; 65379.31.61; 65379.31.29; 65379.31.57; 65379.31.41; 65379.31.30; 65379.31.48; 65379.31.62; 65379.31.39; 65379.31.68; 65379.31.42; 65379.31.7; 65379.31.6; 65379.31.2; 65379.31.73; 65379.31.72; 65379.31.575; 65379.31.28;

·        № 912 - поземлен имот с идентификатор 65379.45.14 в местността „Крами дол” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2546 / 12.02.2021 г./ с площ от 16,842 дка, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 045014, съседи: 65379.45.45; 65379.45.46; 65379.45.47; 65379.45.55; 65379.45.48; 65379.45.116; 65379.614.138; 65379.45.78; 65379.45.60; 65379.45.72; 65379.45.13; 65379.45.54;.65379.45.265

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2023 година, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

·        поземлен имот с идентификатор 65379.4.352 в местността „Св.Георги” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2545 / 12.02.2021 г./ с площ от 13,761 дка, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000352, съседи: 65379.4.353; 65379.4.422; 65379.4.159; 65379.4.354;

·        поземлен имот с идентификатор 65379.4.422 в местността „Св. Георги” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2585 / 16.04.2021 г./ с площ от 29 349 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 8, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000422, съседи: 65379.4.303; 65379.4.593; 65379.4.136; 65379.4.556; 65379.4.159; 65379.4.352; 65379.4.353;

·        поземлен  имот с идентификатор 65379.31.74 в местността „Прогоно” по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2522 / 06.01.2021 г./ с площ от 18,010 дка., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 10, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 031074/031071, съседи: 65379.31.37; 65379.31.59; 65379.31.51; 65379.31.13; 65379.31.12; 65379.31.11; 65379.31.14; 65379.31.70; 65379.31.58; 65379.31.15; 65379.31.10; 65379.31.50; 65379.31.61; 65379.31.29; 65379.31.57; 65379.31.41; 65379.31.30; 65379.31.48; 65379.31.62; 65379.31.39; 65379.31.68; 65379.31.42; 65379.31.7; 65379.31.6; 65379.31.2; 65379.31.73; 65379.31.72; 65379.31.575; 65379.31.28;

·        поземлен имот с идентификатор 65379.45.14 в местността „Крами дол” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2546 / 12.02.2021 г./ с площ от 16,842 дка, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 045014, съседи: 65379.45.45; 65379.45.46; 65379.45.47; 65379.45.55; 65379.45.48; 65379.45.116; 65379.614.138; 65379.45.78; 65379.45.60; 65379.45.72; 65379.45.13; 65379.45.54; 65379.45.265

ІII. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя за всеки един от имотите по отделно начална тръжна цена за отдаването под наем в размер на  27,00 лв. / дка. годишно.

IV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имотите подробно описани по - горе при условията на настоящото решение.          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/ 29.06.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, и чл.44, ал.1, т.1  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 710

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. приета с Решение № 644 от Протокол № 42 / 23.02.2023 година, както следва:

 

В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавя № 913:

 

№ 913 - част от имот - публична общинска - помещение с площ 6 кв.м, находящо се на партерен етаж  в сградата с идентификатор 62520.500.367.1 по КККР на с.Ресилово със застроена площ 348 кв.м., брой етажи: 3; предназначение: Административна, делова сграда /кметство с.Ресилово/, находяща се в поземлен имот с идентификатор 62520.500.367 по КККР на с.Ресилово, площ: 1912 кв.м.; Адрес на поземления имот: с.Ресилово, ул. „Захари Зограф“ №2, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 367, квартал: 12, парцел IX.

 

II. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот - публична общинска собственост - помещение с площ 6 кв.м, находящо се на партерен етаж  в сградата с идентификатор 62520.500.367.1 по КККР на с.Ресилово със застроена площ 348 кв.м., брой етажи: 3; предназначение: Административна, делова сграда /кметство с.Ресилово/, находяща се в поземлен имот с идентификатор 62520.500.367 по КККР на с.Ресилово, площ: 1912 кв.м.; Адрес на поземления имот: с.Ресилово, ул. „Захари Зограф“ №2, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 367, квартал: 12, парцел IX, при съседи: 62520.501.935, 62520.500.822, 62520.500.281, 62520.500.282, 62520.500.366, 62520.500.365, 62520.500.869, съгласно приложената схема за срок от пет  години.

 

ІIІ. Общински съвет гр.Сапарева баня, на основание чл.14, ал.8 от ЗОбС определя начална тръжна цена за отдаване под наем на част от имота описан в т.ІI в размер на 5,00 лв./кв.м. без ДДС на месец.

 

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване при ред и условия определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество и сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/ 29.06.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и ал. 9, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 8 от ЗОбС, чл. 41, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, ал. 1 и ал. 5 от ЗГ, чл. 14, ал. 1 и ал. 2, чл. 27, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Сапарева баня  и  чл. 62, ал. 2 от АПК;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 711

 

                1. Общински съвет Сапарева баня допуска поправка на очевидна фактическа грешка в точка II от Решение № 692 от протокол № 45/25.05.2023 г.  на Общински съвет Сапарева баня, като кодът по ЕКАТТЕ  „65365“ да се чете „65379“.

2. В останалата си част Решение № 692 от протокол № 45/25.05.2023 г.  на Общински съвет Сапарева баня остава непроменено.

3.Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 692 от протокол № 45/25.05.2023 г. на Общински съвет Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/ 29.06.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 и ал. 9,  чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 37п, ал. 1, ал. 2, ал. 4  т. 2 от ЗСПЗЗ и  чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 712

 

1. Общински съвет Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Сапарева баня за 2023 година, приета с Решение № 644 от Протокол №42/23.02.2023 г. на ОбС Сапарева баня, като създава нов раздел, както следва:

Раздел ХI. - Имоти, върху които Община Сапарева баня има намерение да учреди вещни права“ и  добавя следния недвижим имот под №1:

№1 -  недвижим имот публична общинска собственост (АПОС № 484/16.11.2021 г.) - ПИ с идентификатор № 62520.15.91 по КК на с. Ресилово, с площ 1950 кв.м., номер по предходен план: 000086, трайно предназначение на територията: земеделска, местност „Зад Соколовци“, село Ресилово, община Сапарева баня, начин на трайно ползване: „Пасище“. 

2. Общински съвет Сапарева баня дава съгласие за учредяване без търг или конкурс на възмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин за срок от 10 години на Йордан Василев Годинов, върху недвижим имот публична общинска собственост  - ПИ с идентификатор № 62520.15.91 по КК на с. Ресилово, номер по предходен план: 000086, с площ 1950 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, местност „Зад Соколовци“, село Ресилово, община Сапарева баня, начин на трайно ползване: „Пасище“  на  цена в размер на 2710.00лв. за целия период на ползване, съгласно изготвената пазарна оценка.

3.Общински съвет Сапарева баня възлага на кмета на община Сапарева баня да сключи договор  и да извърши всички последващи действия, свързани с учредяване правото на ползване, съгласно действащото законодателство.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/ 29.06.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 713

 

1.    Отменям Решение № 227 от Протокол №16/30.12.2020 г. на ОбС Сапарева баня.

2.    Общински съвет гр. Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на кабелна линия НН с дължина 434,30 м., изпълнена с кабел тип САВТ 3х185 мм2 от ел.табло предписано на „О.П.ЕЛОС“ ООД, положен в изкоп по подходящо трасе до ново електромерно табло пред имот с идентификатор 59358.1.38 на фирма „ЕРМ Запад” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти – общинска собственост с идентификатори 59358.1.193, 59358.1.192 и 59358.1.193 по кадастралната карта на с. Паничище, представляващи съответно улица с осови точки 206-207-208-209, улица с осови точки 209-210-213-211 и улица с осови точки 211-212-200-201 по регулационния план.

       3.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

       4.Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/ 29.06.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 714

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.32.7, местност “Герено, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.7, местност “Герено, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина – Жм, с цел изграждане на „жилищна сграда“, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

           

             - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

 

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

 

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване (ПЗ) със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

           

6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

           

7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

           

8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

           

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/ 29.06.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОбС и чл.134, ал.2, т.6, чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 715

             1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие да бъде допуснато изработването на Подробен устройствен план -изменение на План за регулация, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIХ-1016, „За обществено обслужване“, кв.31 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1273 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и  поземлен имот с идентификатор №65365.602.1239 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня попадащ в терен „За озеленяване“ – съгласно действащият регулационен план на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

             1.1. Изменение на вътрешнорегулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIХ-1016, „За обществено обслужване“, кв.31 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1273 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор №65365.602.1239 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня попадащ в терен „За озеленяване“, като се образува нова улица с о.т. 52а – 52б - 52в - 151б – о.т.151а - 151 по плана на гр.Сапарева баня, включващ:

         1.2. Запазване на отреждането „За обществено обслужване“ на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIХ-1273,1239, „За обществено обслужване“, кв.31 по плана на гр.Сапарева баня, с проектна площ 7 649 кв.м.

         1.3. Запазване на установената устройствена зона – Жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм.

          2. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение по реда на чл.124а, ал.2 във връзка с чл.134, ал.2 и т.6 от ЗУТ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/ 29.06.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл. 21, ал.2 от  ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 и чл.27, ал. 3 от ЗМСМА;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 716

 

       1. Общински съвет – Сапарева баня, изразява положително становище по жалба с вх.№94-05-15/21.03.2023г. от Иван Божилов Тодоров и Василка Любенова Тодорова, гр.Сапарева баня, ул.”Васил Левски” №22, област Кюстендил до Администрацията на Президента на Република България за опрощаване на наложена глоба по наказателно постановление.

     

       2. Възлага на Председателя на Общински съвет - Сапарева баня да изпрати преписката, както и настоящото решение на Централно управление на НАП гр.София и на Администрацията на президента на Република България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 46/ 29.06.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 1, т.3 и т. 5, във връзка с чл. 5 и чл. 5а от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ;

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 717

 

1. Общински съвет Сапарева баня отпуска еднократна финансова помощ на следните състезатели – биатлонисти и ски бегачи в размер, както следва:

1.1. Валентина Димитрова – 2 минимални работни заплати.

1.2. Георги Джоргов -1 минимална работна заплата.

1.3. Георги Наумов – 200.00 лв.

1.4. Николай Николов – 200.00 лв.

1.5. Веселин Белчински – 200.00 лв.

1.6. Денислав Туйов – 200.00 лв.

1.7. Ивайла Кюркчийска – 200.00лв.

1.8. Христиана Банкова – 200.00 лв.

1.9. Мария Йовичина – 200.00 лв.

1.10. Максим Шушков – 200.00 лв.

1.11. Борис Велинов – 200.00 лв.

1.12. Десислава Минчева – 200.00 лв.

1.13. Паолина Ракова  - 200.00 лв.

 

2. Средствата по т. 1 да се изплатят от бюджета на община Сапарева баня по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет“.

3. Общински съвет Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 


 

Прикачени файлове

Протокол №46 от 29.06.2023г. (3.58 MB)