НовиниПринтирай

Заповед № РД–00–26/2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 29.06.2012 г. Заповед № РД - 00 - 26 / 2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.36.189, местност „Кузни бунар" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на една средноетажна жилищна сграда, с Възложител „АДИУМ" ЕООД представлявано от Управител Владимир Иванович Матвеев.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 28.06.2012 г и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ. Достъпна е в прикачените файлове.