Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 29.06.2023г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня

ПОКАНА

 

                На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.06.2023г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

  

1.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-42/  21.06.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на Меморандум  за разбирателство между Община Сапарева баня и Изследователски институт за медицински науки Kyung Hee

2.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-41/  21.06.2023г.                                                                                                             

    ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

3.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1356-1/  21.06.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО:Отдаване под наем на помещение-част от имот публична общинска собственост

4.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1338-1/  22.06.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

5.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-40/  21.06.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО:Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение №692 от Протокол №45/25.05.2023г. на Общински съвет Сапарева баня

6.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1063-3/  21.06.2023г.                                                                                                             

   ОТНОСНО:Учредяване право на ползване върху недвижим имот публична общинска собственост- ПИ с индификатор 62520.15.91 по КК на с.Ресилово

7.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1121-1/  22.06.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО:Учредяване право на прокарване и/или преминаване

8.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1383-4/ 21.06.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО:Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.32.7, местност “Герено”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

9.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1290-2/ 21.06.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО:Даване на съгласие да бъде допуснато изработването на Подробен устройствен план -изменение на План за регулация

10.    Докладна записка от инж.Васил МаргинПредседател на Общински съвет- Сапарева баня с №Дз-581/ 15.06.2023г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано становище по жалба с вх.№94-05-15/21.03.2023г. от Иван Божилов Тодоров и Василка Любенова Тодорова, гр.Сапарева баня, ул.”Васил Левски” №22, област Кюстендил до Администрацията на Президента на Република България за опрощаване на наложена глоба по наказателно постановление

11.   Други

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              инж. Васил Маргин