НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-25/2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 27.06.2012 г. Заповед № РД - 00 - 25 / 2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10, местност „Валявица" по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на една средноетажна жилищна сграда, с Възложител „РУСИНКО" ООД представлявано от Управител Виктор Игоревич Шардин.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 28.06.2012 г. и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ. Достъпна е в прикачените файлове.