Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №45 от 25.05.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 688

 

 

Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2022 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 167 „з”,“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 167 „з” със стояща маса - бял бор 280 куб.м, смърч 130 куб.м, ела 30 куб.м, трепетлика 20 куб.м,  ива 10 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2023   г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно

Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20

І а

Бял бор

-

138,00

ела

-

150,94

смърч

-

150,94

трп

-

75,00

ива

-

75,00

-

І

Бял бор

19

129,38

ела

2

145,19

смърч

18

145,19

трп

-

75,00

ива

-

75,00

5361,88

ІІ

Бял бор

53

110,69

ела

6

125,06

смърч

12

125,06

трп

-

62,50

ива

-

62,50

8117,56

ІІІ

Бял бор

18

64,69

ела

2

64,69

смърч

1

64,69

трп

-

43,75

ива

-

43,75

1358,44

ІV и V клас

Бял бор

15

63,25

ела

3

63,25

смърч

2

63,25

трп

-

-

ива

-

-

1265,00

Обли греди- ІV клас

Бял бор

-

64,69

ела

1

64,69

смърч

7

64,69

трп

-

-

ива

-

-

517,50

Техн. дървесина  средна

Бял бор

-

43,13

ела

-

43,13

смърч

-

43,13

трп

-

43,75

ива

-

43,75

-

Дребна дървесина VI -  ритлов

Бял бор

-

48,56

ела

-

48,56

смърч

-

48,56

трп

-

-

ива

-

-

-

Техн. дървесина  дребна

Бял бор

-

36,75

ела

-

36,75

смърч

-

36,75

трп

1

35,00

ива

-

35,00

35,00

ОЗМ

Бял бор

-

78,75

ела

-

78,75

смърч

-

78,75

трп

-

43,75

ива

-

43,75

-

Дърва

Бял бор

126

31,50

ела

10

31,50

смърч

79

31,50

трп

12

31,50

ива

1

31,50

7182,00

Техн. дървесина иглолистна дърва

Бял бор

-

31,50

ела

-

31,50

смърч

-

31,50

трп

-

-

ива

-

-

-

вършина

Бял бор

-

1,31

ела

-

1,31

смърч

-

1,31

трп

-

1,25

ива

-

1,25

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

23 837,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

4767,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО С ДДС:

 

28 604,85

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 689

 

 

Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2022 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 57 „е”,“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 57 „e” със стояща маса - бял бор 40 куб.м, смърч 260 куб.м, ела 70 куб.м, бук 80 куб.м,  ива 10 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2023   г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20

І а

Бял бор

-

138,00

ела

-

150,94

смърч

-

150,94

бук

-

136,56

ива

-

75,00

-

І

Бял бор

11

129,38

ела

16

145,19

смърч

23

145,19

бук

4

136,56

ива

-

75,00

7631,69

ІІ

Бял бор

5

110,69

ела

14

125,06

смърч

75

125,06

бук

8

122,19

ива

-

62,50

12661,50

ІІІ

Бял бор

1

64,69

ела

3

64,69

смърч

23

64,69

бук

1

86,25

ива

-

43,75

1832,81

ІV и V клас

Бял бор

1

63,25

ела

5

63,25

смърч

30

63,25

бук

-

-

ива

-

-

2277,00

Обли греди- ІV клас

Бял бор

-

64,69

ела

1

64,69

смърч

15

64,69

бук

-

-

ива

-

-

1035,00

Техн. дървесина  средна

Бял бор

-

43,13

ела

-

43,13

смърч

-

43,13

бук

-

79,06

ива

-

43,75

-

Дребна дървесина VI -  ритлов.

Бял бор

-

48,56

ела

-

48,56

смърч

-

48,56

бук

-

65,63

ива

-

-

-

Техн. дървесина  дребна

Бял бор

-

36,75

ела

-

36,75

смърч

-

36,75

бук

-

68,25

ива

-

35,00

-

ОЗМ

Бял бор

-

78,75

ела

-

78,75

смърч

-

78,75

бук

-

78,75

ива

-

43,75

-

Дърва

Бял бор

11

31,50

ела

11

31,50

смърч

44

31,50

бук

54

65,63

ива

4

31,50

5748,75

Техн. дървесина иглолистна дърва

Бял бор

-

31,50

ела

-

31,50

смърч

-

31,50

бук

-

-

ива

-

-

-

вършина

Бял бор

-

1,31

ела

-

1,31

смърч

-

1,31

бук

-

-

ива

-

1,25

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

31186,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

6237,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО С ДДС:

 

37424,10

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 690

 

Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2022 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 58 „в”,“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 58 „в” със стояща маса - бял бор 20 куб.м, смърч 210 куб.м, ела 280 куб.м, бук 170 куб.м,  ива 80 куб.м, бреза 10 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2023   г. 

 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

Клас на сортимент ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

І а

Бял бор

-

138,00

ела

-

150,94

смърч

-

150,94

бук

-

136,56

ива

-

75,00

бреза

-

75,00

-

І

Бял бор

-

129,38

ела

59

145,19

смърч

41

145,19

бук

14

136,56

ива

-

75,00

бреза

-

75,00

16430,63

ІІ

Бял бор

-

110,69

ела

65

125,06

смърч

57

125,06

бук

2

122,19

ива

-

62,50

бреза

-

62,50

15502,00

ІІІ

Бял бор

1

64,69

ела

12

64,69

смърч

6

64,69

бук

-

86,25

ива

-

43,75

бреза

-

43,75

1229,06

ІV и V клас

Бял бор

3

63,25

ела

16

63,25

смърч

16

63,25

бук

-

-

ива

-

-

бреза

-

-

2213,75

Обли греди- ІV клас

Бял бор

1

64,69

ела

8

64,69

смърч

5

64,69

бук

-

-

ива

-

-

бреза

-

-

905,63

Техн. дървесина  средна

Бял бор

-

43,13

ела

-

43,13

смърч

-

43,13

бук

-

79,06

ива

-

43,75

бреза

-

43,75

-

Дребна дървесина VI -  ритлов.

Бял бор

-

48,56

ела

-

48,56

смърч

-

48,56

бук

-

65,63

ива

-

-

бреза

-

-

-

Техн. дървесина  дребна

Бял бор

-

36,75

ела

-

36,75

смърч

-

36,75

бук

-

68,25

ива

-

35,00

бреза

-

35,00

-

ОЗМ

Бял бор

-

78,75

ела

-

78,75

смърч

-

78,75

бук

-

78,75

ива

-

43,75

бреза

-

43,75

-

Дърва

Бял бор

4

31,50

ела

74

31,50

смърч

43

31,50

бук

137

65,63

ива

70

31,50

бреза

3

31,50

15101,63

Техн. дървесина иглолистна дърва

Бял бор

-

31,50

ела

-

31,50

смърч

-

31,50

бук

-

-

ива

-

-

бреза

-

-

-

вършина

Бял бор

-

1,31

ела

-

1,31

смърч

-

1,31

бук

-

-

ива

-

1,25

бреза

-

1,25

-

 

 

9

 

 

234

 

 

168

 

 

153

 

 

70

 

 

3

637,00

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

 

 

 

51382,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

 

 

 

10276,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО С ДДС:

 

 

 

61659,23

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 691

 

            Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2023 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 33 „к“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност в:

 

подотдел 33 „к“ със общо стояща маса –черен бор 600 куб.м,  бял бор 40 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2023   г. 

              

               2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Клас на сортиментност

Дървесен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дървесен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

8

9

10

20

І а

Бял бор

_

138,00

черен бор

_

129,38

_

І

Бял бор

2

129,38

черен бор

105

115,00

12333,75

ІІ

Бял бор

20

110,69

черен бор

251

83,38

23140,88

ІІІ

Бял бор

5

64,69

черен бор

45

58,94

2975,63

ІV и V клас

Бял бор

4

63,25

черен бор

41

57,50

2610,50

Обли греди- ІV клас

Бял бор

_

64,69

черен бор

_

64,69

_

Техн. дървесина  средна

Бял бор

_

43,13

черен бор

_

43,13

_

Дребна дървесина VI -  ритлов.

Бял бор

_

48,56

черен бор

_

48,56

_

Техн. дървесина  дребна

Бял бор

_

36,75

черен бор

_

36,75

_

ОЗМ

Бял бор

_

78,75

черен бор

_

71,88

_

Дърва

Бял бор

4

31,50

черен бор

57

31,50

1921,50

Техн. дървесина иглолистна дърва

Бял бор

_

31,50

черен бор

_

31,50

_

вършина

Бял бор

_

1,31

черен бор

_

1,31

_

 

 

 

 

 

обща ст-ст:

42982,25

 

 

 

 

 

ДДС 20%

8596,45

 

 

 

 

Общо с ДДС:

 

51578,70

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 от ЗОбС и чл.14, ал.1 ал.2 и ал.8 от ЗОбС, чл.41, ал.1 и ал.2 и чл.43, ал.1 и ал.5 от ЗГ, чл.14, ал.1 и ал. 2, чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 692

 

                І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. приета с Решение №644 от Протокол №42/23.02.2023 година, както следва:

                     В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавя №908 

   - № 908 -  поземлен  имот с идентификатор 65379.607.12 по КК на с. Сапарево, общ. Сапарева баня /АЧОС № 2457 / 30.03.2020 г./ с площ 4 528 066 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000002;

 

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок от 5 години, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, част от  недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

 

-          Част от имот - поляна с площ 16,600 дка, попадаща в отдел 21 „1“;

Същият е индивидуализирани в приложението към настоящата докладна, представляващи скица с отразената площ на наемане, с обща площ - 16.600 дка. от поземлен  имот с идентификатор 65365.607.12 по КК на с.Сапарево, общ. Сапарева баня /АЧОС № 2457 / 30.03.2020 г./ с площ 4 528 066 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000002, при съседи на целия поземлен имот, поземлени имоти с идентификатори: 65379.600.3; 65379.601.32; 65379.600.4; 65379.600.6; 65379.600.7; 65379.604.337; 65379.600.8; 65379.600.9; 65379.601.31; 65379.600.10; 65379.4.348; 65379.600.11; 65379.600.12; 65379.601.345; 65379.605.6; 65379.600.13; 65379.600.14; 65379.601.30; 65379.600.15; 65379.606.1; 65379.600.16; 65379.600.17; 65379.605.9; 65379.605.4; 65379.605.8; 65379.605.7; 65379.601.24; 65379.601.25; 65379.601.23; 65379.601.22; 65379.601.17; 65379.601.12; 65379.601.13; 65379.601.14; 65379.601.16; 65379.601.15; 65379.601.11; 65379.601.10; 65379.601.19; 65379.601.9; 65379.601.8; 65379.601.7; 65379.601.6; 65379.601.5; 65379.601.4; 65379.601.3; 65379.601.1; 65379.3.80; 65379.606.2; 65379.606.4; 65379.606.3; 65379.6.305; 65379.3.29; 65379.3.708; 65379.3.101; 65379.1.109; 65379.3.28; 65379.3.338; 65379.609.111; 65379.608.4; 65379.608.2; 65379.1.3; 65379.607.2; 65379.607.3; 65379.608.5; 65379.607.5; 65379.607.6; 65379.607.7; 65379.607.331; 65379.607.8; 65379.607.1; 65379.607.640; 65379.609.384; 65379.607.9; 65379.607.10; 65379.607.110; 65379.607.11; 65379.607.4; 65379.607.109; 65379.607.327; 65379.607.325; 37294.18.1; 37294.18.2; 65379.607.329; 65379.607.326; 37294.200.18; 65379.607.328; 65379.607.632; 37294.18.6; 37294.18.8; 37294.18.9; 37294.18.12; 37294.41.2; 37294.11.119; 37294.11.99; 65379.607.460; 65365.215.15; 65379.607.323; 65365.215.13; 65365.215.958; 65379.607.13; 65379.607.644; 65379.607.642; 65379.607.322; 65379.602.22; 65379.602.21; 65379.602.20; 65379.607.321; 65379.602.19; 65379.602.18; 65365.215.16; 65379.602.17; 65379.602.16; 65379.602.15; 65379.604.13; 65379.604.15; 65379.604.14; 65379.602.14; 65379.604.12; 65379.602.13; 65379.600.459; 65379.600.324; 65379.602.12; 65379.604.5; 65379.602.11; 65379.604.11; 65379.602.10; 65379.603.1; 65379.603.2; 65379.603.4; 65379.603.3; 65379.603.5; 65379.603.6; 65379.603.7; 65379.604.7; 65379.604.10; 65379.603.8; 65379.604.8; 65379.602.9; 65379.604.9; 65379.603.9; 65379.600.1; 65379.601.33; 65379.603.10; 65379.600.2.

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на частта от имота в размер на  14,00 лв. / дка. годишно.

 

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 693

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2023 г. приета с Решение № 644 от Протокол № 42 / 23.02.2023 година, както следва:  

В раздел V  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред” се  добавя №907

 

-          № 907 - самостоятелен обект с идентификатор 65365.601.941.10.7 по КККР на гр.Сапарева баня, одобрени със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на ИД на АГКК, с адрес: гр.Сапарева баня, ул.“Германея“ № 38, ет.2, който обект се намира на етаж 2, в сграда с идентификатор 65365.601.941.10,  с предназначение: здравно заведение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 65365.601.941, с предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 1, с площ от 17,91 кв.м, ведно с 3,40% идеални части от общите чати на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65365.601.941.10.8 и 65365.601.941.10.6; под обекта: 65365.601.941.10.1; над обекта: 65365.601.941.10.13.

 

II. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, самостоятелен обект за здравни и социални услуги - публична общинска собственост, находящ се на етаж 2 в сграда с идентификатор 65365.601.941.10 /бившата градска поликлиника гр.Сапарева баня, /АПОС № 82/17.12.2012 г./, разположена в поземлен имот с идентификатор 65365.601.941 по КК на гр.Сапарева баня за срок от 5 /пет/ години, който да се ползва по предназначение, а именно:

 

-          самостоятелен обект с идентификатор 65365.601.941.10.7 по КККР на гр.Сапарева баня, одобрени със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на ИД на АГКК, с адрес: гр.Сапарева баня, ул.“Германея“ № 38, ет.2, който обект се намира на етаж 2, в сграда с идентификатор 65365.601.941.10,  с предназначение: здравно заведение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 65365.601.941, с предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 1, с площ от 17,91 кв.м, ведно с 3,40% идеални части от общите чати на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65365.601.941.10.8 и 65365.601.941.10.6; под обекта: 65365.601.941.10.1; над обекта: 65365.601.941.10.13.

 

III. Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална тръжна цена на гореописаният самостоятелен обект, в размер на 44,78 лв. без ДДС на месец.

 

IV.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване при ред и условия определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и настоящото решение.

 

V. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава  Кмета  на Общината да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение ..

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.10, ал.5 и ал.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 694

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня предоставя за временно и безвъзмездно управление за срок от 10 години, считано от 04.08.2023 г. на Агенция за социално подпомагане със служебен адрес гр.София 1051, ул. „Триадица“ №2, представлявана от Румяна Димитрова Петкова – Изпълнителен директор и Даниела Никифорова – Директор на Дирекция „ФСДУС“ за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Дупница с ИРМ Сапарева баня, част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ две стаи и предверие с обща площ от 35 кв.м. на партерен етаж в сграда с идентификатор 65365.602.1154.1 /сградата на Общинска администрация гр.Сапарева баня/, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65365.602.1154 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с административен адрес: гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, обл.Кюстендил, ул. „Германея“ №1, съгласно приложената схема.

 ІI. Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи Договор за безвъзмездно управление с Агенция за социално подпомагане, ЕИК 121015056, със служебен адрес гр.София 1051, ул. „Триадица“ №2, представлявана от Румяна Димитрова Петкова – Изпълнителен директор и Даниела Никифорова – Директор на Дирекция „ФСДУС“ за имота описан в т.І при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОбС,  във връзка с   чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 55, ал. 1 и  чл. 84, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 695

 

           1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2863/17.05.2023 г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 59358.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Паничище, общ. Сапарева баня, одобрени със Заповед № РД-18-243/15.12.2022 г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 2054 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За курортен хотел, почивен дом, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал:1, парцел: VI, при съседи: 59358.1.1, 59358.1.5, 59358.1.172, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр. Сапарева баня приема пазарна оценка за целият имот от 146 670 лв. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България.

                     3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална тръжна цена в размер на 147 000 лв. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 696

 

1.      Общински съвет гр. Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на кабелна линия НН с дължина 496,80 м., изпълнена с кабел тип САВТ 3х185+95 мм2 от нов извод НН, положен в изкоп по подходящо трасе до нови електромерни табла пред имот с идентификатор 59358.1.38 и имот с идентификатор 59358.1.37 на фирма „ЕРМ Запад” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти – общинска собственост с идентификатори 59358.1.183, 59358.1.189 и 59358.1.188 по кадастралната карта на с. Паничище, представляващи съответно улица с осови точки 110-111-112-113-114-115-116-123-124-125-127-128; улица с осови точки 128-129-130-131-132 и улица с осови точки 131-133 по регулационния план

       2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

       3.Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОбС и чл.190, ал.6 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 697

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня не дава съгласие да бъде прокаран временен път по реда на чл.190, ал.6 от ЗУТ, който да осигури транспортен достъп на ПИ с идентификатор 65365.601.1029 по КККР на гр.Сапарева баня през общински имот - публична общинска собственост: /Акт за ПОС № 287/2016г./, съставляващ ПИ с идентификатор 65365.601.1033 по КККР на  гр.Сапарева баня и представляващ УПИ I-за парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, с начин на трайно ползване - обществен селищен парк, градина.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите;

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 698

1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 40 / 20.05.2020   година , издадено от Кмета на Община Сапарева баня   на  „РИЛА СПА ЕНД КЛУБ“ ЕООД, с ЕИК 202403094, със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул.”Малина“ №6  с 12  /дванадесет/ години,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг от срока на действие на Решение №25/02.02.2011 година  на Министерство на околната среда и водите  за предоставяне на  Община Сапарева баня  за срок от 25 години  за управление и ползване находището на минерална вода, изключителна държавна собственост  - №67 от Приложение №2 на Закона за водите „Сапарева баня ”.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде изменено Разрешително за водовземане от  минерална вода №40 / 20.05.2020 година, издадено от Кмета на Община Сапарева баня, същото касаещо промяна в обекта на водоснабдяване, в следният смисъл:Басейн с обем до 100 куб.м“ и Басейн 2 към сграда с идентификатор 65365.601.1211.1 с предназначение Къща за настаняване и Сграда с идентификатор 65365.601.1211.2 с предназначение Къща за настаняване на туристи, находящи се в  поземлен имот с идентификатор 65365.601.1211 /предишни  идентификатори 65365.601.242, 65365.601.1105 и 65365.601.1210 / по КККР  на гр. Сапарева баня.

           3.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение, да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня, Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21.ал.1, т.8, т.11 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.73, ал.1, т.7, ал.5 от Закона за горите, чл.110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.1, чл.124б, чл.125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 699

 

   Изменя точка 1 от Решение № 220, взето по Протокол № 15 от 26.11.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, по отношение група Паничище,  както следва: 

   

·    За група Паничище – се заличават поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.210.257 и 65365.210.255 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня .

             В останалата си част, т.1 от решението остава да действа.

 

Изменя точка 2 от Решение № 220, взето по Протокол № 15 от 26.11.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, по отношение група Паничище,  както следва:

 

·    За група Паничище – се заличават поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.210.257 и 65365.210.255 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

В останалата си част, т.2 от решението остава да действа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21.ал.1, т.8 т.11 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.73, ал.1, т.6, ал.5 от Закона за горите, чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1 и чл.124а, ал.7, чл.124б и чл.125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 700

 

  Изменя точка 1 от Решение № 221, взето по Протокол № 15 от 26.11.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, по отношение група Паничище,  както следва:      

·  За група Паничище – се заличават поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.210.257 и 65365.210.255 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня .

          В останалата си част, т.1 от решението остава да действа.

Изменя точка 2 от Решение № 221, взето по Протокол № 15 от 26.11.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, по отношение група Паничище,  както следва:

·  За група Паничище – се заличават поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.210.257 и 65365.210.255 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

В останалата си част, т.2 от решението остава да действа.

Изменя точка 3 от Решение № 221, взето по Протокол № 15 от 26.11.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, по отношение група Паничище,  както следва:

·  За група Паничище – се заличават поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.210.257 и 65365.210.255 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

В останалата си част, т.3 от решението остава да действа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 701

 

   1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 38 / 24.04.2020  година , издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното - „РИЛАТУР ХОТЕЛС“ ЕООД, с ЕИК 202844968 , със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул. «Васил Левски» №11 с 12  /дванадесет/ години,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг от срока на действие на Решение №25/02.02.2011 година  на Министерство на околната среда и водите  за предоставяне на  Община Сапарева баня  за срок от 25 години  за управление и ползване находището на минерална вода , изключителна държавна собственост  - №67 от Приложение №2 на Закона за водите „Сапарева баня ”.

      2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.                                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 702

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 37 / 23.03.2020  година , издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното - „ХИДРО - РСД“ ЕООД, с ЕИК 205445885 със седалище и адрес на управление: гр.София 1407, район Триадица, ул. «Асен Йорданов» №4А, ет.1, ап.9 с 12  /дванадесет/ години,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг от срока на действие на Решение №25/02.02.2011 година  на Министерство на околната среда и водите  за предоставяне на  Община Сапарева баня  за срок от 25 години  за управление и ползване находището на минерална вода , изключителна държавна собственост  - №67 от Приложение №2 на Закона за водите „Сапарева баня ”.

      2.За разрешеното ползване, след издаване на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 703

 

 

1.    Общински съвет Сапарева баня отменя решение № 684 от Протокол №44 от проведено на 27.04.2023 г. заседание на Общински съвет  Сапарева баня, като възприема мотивите за това със Заповед № ОА-РД-33-10/16.05.2023 г. Областният управител на област Кюстендил

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.21.ал.1, т.8 и т.23 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, и молба с вх.№М-3/ 19.05.2023г.;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 704

 

1.Общински съвет дава съгласие за поставяне на почетен знак в памет на Христо Георгиев Джокин, Георги Начов Джокин, Борис Георгиев Кметски и Спас Христов Маргин, жители на гр.Сапарева баня в поземлен имот 65365.602.1154, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, п.к. 2650, ул.”Герменея” №1, вид собств.Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 6298 кв.м., квартал 74, парцел I.

2. Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия за поставяне на почетния знак в памет на Христо Георгиев Джокин, Георги Начов Джокин, Борис Георгиев Кметски и Спас Христов Маргин, както и да подготви необходимата документация, след предоставяне от заявителите на проект на почетния знак и схема от главен архитект на община Сапарева баня.

3. Сметката за изработването, реализирането и поставянето на почетния знак са за сметка на заявителите.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 705

   1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за разширение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ одобрен със заповед № РД-01-10-239 от 01.06.2022 г. върху допълнителна площ включваща ПИ 65365.32.605 по КККР на гр. Сапарева баня  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.32.605 по КККР на гр. Сапарева баня и ПИ 65365.32.483, 65365.32.482 и 65365.32.481 по КККР на гр. Сапарева баня с променено предназначение съгласно Решение №7 от 16.08.2022 г. на Областна дирекция Земеделие Кюстендил.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) за разширение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ одобрен със заповед № РД-01-10-239 от 01.06.2022 г. върху допълнителна площ включваща ПИ 65365.32.605 по КККР на гр. Сапарева баня  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.32.605 по КККР на гр. Сапарева баня и ПИ 65365.32.483, 65365.32.482 и 65365.32.481 по КККР на гр. Сапарева баня с променено предназначение съгласно Решение №7 от 16.08.2022 г. на Областна дирекция Земеделие Кюстендил, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина – Жм, с цел изграждане на допълнително озеленяване към ПИ 65365.32.483, 65365.32.482 по КККР на гр. Сапарева баня, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 706

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.24.229, местност “Герено”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.229, местност “Герено”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на смесена обществено обслужваща устройствена зона – Соо, с цел изграждане на „жилищна сграда“, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,8

            - Минимална  озеленена  площ – 20%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 45/ 25.05.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11, във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл. 124б, ал.1 и чл.125 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/,  чл.64, ал.1 от Закона за енергетиката и Решение №460 от Протокол №29/24.02.2022 година на ОбС гр.Сапарева баня

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 707

          1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП)  за  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия, за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва:

- Частично изместване на част от трасе на електропоровод - ВЛ 20 KV „Паничище“ от съществуващо ЖР 149 – СБС 150 до ново ЖР с РОС 151“ в обхват поземлени  имоти с  идентификатори №65365.35.55, №65365.35.80, №65365.35.95, №65365.35.75, №65365.35.74, №65365.35.190, №65365.35.180, №65365.35.79, №65365.35.96 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, което  е  неразделна  част  от  настоящото  решение.

2. РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със   следния  териториален   обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори в обхват  на  поземлени  имоти с  идентификатори  №65365.35.55, №65365.35.80, №65365.35.95, №65365.35.75, №65365.35.74, №65365.35.190, №65365.35.180, №65365.35.79, №65365.35.96 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ  изграждане на  елемент на техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва:

             - „Частично изместване на част от трасе на електропоровод - ВЛ 20 KV „Паничище“ от съществуващо ЖР 149 – СБС 150 до ново ЖР с РОС 151“ по  кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.

         3.  Проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  по  т.3  и  одобреното  задание  по  т.2.

5. Възложителят да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

6. Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  места  в  сградата  на  общината, района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  места  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   публикува  на  интернет  страницата  на  общината.

7. Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителката  след  заплащане  на  такса 70 лв., съгласно  чл.48 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9. На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ, т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

       10.Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове

Протокол №45 от 25.05.2023г (7.58 MB)