НовиниПринтирай

Докладна записка

От инж. Сашо Иванов – Кмет на
Община Сапарева баня.


ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Наредбата № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество но територията на Община Сапарева баня;
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 и чл.22, ал.4 от Закона за месно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/; чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/;
МОТИВИ:
 1. Причини, налагащи приемането на изменение и допълнение на наредбата:
С Решение №8 по протокол №15 от 21.11.2008г. на ОбС-гр.Сапарева баня е приета Наредбата № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество но територията на Община Сапарева баня. Същата е изменяна и допълвана, но не съдържа разпоредба уреждаща отношения отнасящи се до контрол и санкции по отношение незаконосъобразно присъединяване към общински топлопровод.
Това обуславя необходимоста да бъде приета разпоредба в подзаконовия нормативен акт, която да регламентира визираните отношения.
2.Цели който се поставят:
Въвеждане на юридическа санкция, която да има следните функции: 
-Превантивна функция, която има за цел да се предотвратят бъдещи правонарушения, с две подфункции: възпитателно въздействие и предупредително-възпиращо въздействие целящо да се спрат правните субекти да не извършват правонарушения.-Наказателна функция, която има за цел да се наложи възмездие (наказание) на правонарушителя за извършването на правонарушението, с две подфункции:
 възмездна, която има за цел да се наложи възмездие на правонарушителя;
и компенсаторна - цели да се преодолеят негативните обществени последици от правонарушението.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Проектът на предлаганото изменение и допълнение не изисква нови финансови или други средства.
4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
Предотвратяване на бъдещи правонарушения, изразяващи се в незаконно присъединяване към общински топлопроводи.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предложения проект е изготвен в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация поради което, съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания закон с правото на Европейския съюз.

Във връзка с изложеното предлагам Общински съвет гр.Сапарева баня да вземе следното

Проект !
РЕШЕНИЕ

І.Общински съвет - гр.Сапарева баня измененя и допълва Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Сапарева баня, приета с Решение №8 по протокол №15 от 21.11.2008г. на ОбС-гр.Сапарева баня, както следва:
1. Създава се нов чл.3а, със следният текст:
„Чл.3а.(1). Наказва се с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, който ползва топлинна енергия чрез незаконно присъединяване към общински топлопровод.
(2). В случай че нарушителят по ал.1 е юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер по ал.1.
(3). При повторно извършено нарушение на физическите лица се налага глоба в максимален размер по ал.1, а на юридическите лица или едноличени търговци се налага имуществена санкция в трикратен размер, определен по максималния размер по ал. 1.”


Вносител:
/инж.Сашо Иванов – Кмет на
Община Сапарева баня/
 
Съгласувал:
 /К. Николов – мл. юрисконсулт/

Изготвил:
/К. Николов – мл. юрисконсулт/

кн