Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №43 от 30.03.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, 22з, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите, чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 от АПК;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 654

 

 

1. Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сапарева баня.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1, от Закона за закрила на детето;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 655

 

 

1.Общински съвет – гр. Сапарева баня приема Общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2023 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т. 12 и ал. 2  във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 35, ал 1  от ЗСУ  и чл. 41, ал. 1 и чл. 43, ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 656

1. Общински съвет – Сапарева баня одобрява Предложение за планиране на социалните услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на база на изготвения Анализ на потребностите от социални услуги на територията на Община Сапарева баня. 

2.  Възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши всички необходими последващи действия по изпълнение на Решението.

3. Предвид социалната значимост и с цел  защита на особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда на основание чл.60 ал.1, предложение пето от АПК, Общински съвет допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Сапарева баня, проведено на [30.03.2023г],  Протокол № [43] , т [3] от дневния ред по докладна  записка № [Д-23] / [21.03.2023г.] при кворум от [10] общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници- с [10] гласа „за”, [0] гласа „против” и [0] гласа„въздържали се”, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Сапарева баня.

Гласували:

Г-н Орлин Пехливански – „ЗА”

Г-н Ивайло Станикин - „ЗА”

Г-н Иван Базиргянов - „ЗА”

Г-н Явор Дамянов – „ЗА”

Г-н Никола Фарфаров- „ЗА”

Г-жа Силвия Гладникова – „ЗА”

Г-н Иван Куйов – „ЗА”

Г-н Николай Мертекчийски- „ЗА”

Г-н Любен Кръстев – „ЗА”

Г-н Васил Маргин – „ЗА”

Приложения:

1. Предложение за планиране на социалните услуги на общинско ниво

2. Приложение 1 към Предложението

3. Анализ на на потребностите от социални услуги на територията на Община Сапарева баня

4. Приложение № 1 към Анализа/Желаещи да ползват социални услуги

5. Приложение № 2 към Анализа/Образование

6. Приложение № 3 към Анализа/Здравеопазване

7. Приложение № 4 към Анализа/Персонал

8. Приложение № 5 към Анализа/Критерии

9. Приложение № 6 към Анализа/ Схема на трансформиране

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

2023 година

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТЕЗИ УСЛУГИ (ПО ВИДОВЕ), ЗА КОИТО СЕ ОСИГУРЯВА ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Раздел 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКИ НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ОБЩИНАТА И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КРИТЕРИИ

СУ по чл.15

Място на предоставяне

Брой потребители

Статус към момента на извършването на анализа (създадена/несъздадена/ действаща по проект/планирана по ПВУ)

Необходимост от промяна на статуса (ако е приложимо) -няма промяна (нп), разкриване, закриване, промяна местоположение, промяна брой потребители

Година на промяна на статуса (ако е приложимо)

Налични

Максимален брой потребители по критерии

1. Общодостъпни социални услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

Общодостъпни социални услуги, предоставяни в комплекс

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Специализирани социални услуги

Специализирани социални услуги, предоставяни самостоятелно

 1

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

 

 25

 

 

ПРОМЯНА НА БРОЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-  40

 2023 година

Специализирани социални услуги, предоставяни в комплекс

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КРИТЕРИИ

СУ по чл.15 т.8 (резидентна грижа)

Място на предоставяне

Брой потребители

Статус към момента на извършването на анализа (създадена/несъздадена/ действаща по проект/планирана по ПВУ)

Необходимост от промяна на статуса (ако е приложимо) -разкриване, закриване, промяна местоположение, промяна брой потребители

Година на промяна на статуса (ако е приложимо)

Налични

Максимален брой потребители по критерии

Социални услуги, предоставяни самостоятелно

 

 

 

 

 

 

 

 

Социални услуги, предоставяни в комплекс

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЛИЦА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ  ПО КРИТЕРИИ

СУ или ИЗСУ

Място на предоставяне

Брой потребители

Статус към момента на извършването на анализа (създадена/несъздадена/ действаща по проект/планирана по ПВУ)

Необходимост от промяна на статуса (ако е приложимо) -разкриване, закриване, промяна местоположение, промяна брой потребители

Година на промяна на статуса (ако е приложимо)

Налични

Максимален брой потребители по критерии

Социални услуги, предоставяни самостоятелно

 

 

 

 

 

 

 

 

Социални услуги, предоставяни в комплекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неразделна част от настоящото Предложение е и Приложение № 1 (таблица в Excel)

Настоящото Предложение:

1.       е обсъдено по чл. 42 от Наредбата за планирането на социалните услуги (НПСУ);

2.       е одобрено, съгласно чл. 43, ал. 2 от НПСУ, от Общинския съвет на община Сапарева баня с Решение № 656 от Протокол №43/ 30.03.2023 г.

Предложението е изготвено от определените служители, ангажирани с процеса на планиране на СУ в община Сапарева баня, съгласно заповед № РД-01-10-604/15.12.2022 г.

Михаела Динева- директор дирекция „ЕПОПФСДХД“

Даян Иванов- гл. експерт „ЕППиСД“

 

Планиране на съществуващите социални и ИЗС услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез декомпозирането им на дейностите по чл. 15 от ЗСУ 

Наименование на съществуващата социална и/или ИЗС услуга

Място на предоставяне

Съществуващ брой места

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

САПАРЕВА БАНЯ

25

Декомпозиране на съществуващата социална или ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ

Брой места, изчислени на база % на предоставяне на дейностите по чл. 15 в съществуващата социална или ИЗС услуга

%

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

....

….

 

Декомпозиране на съществуващата социална или ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ

Брой места, изчислени на база % на предоставяне на дейностите по чл. 15 в съществуващата социална или ИЗС услуга

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

....

….

 

Декомпозиране на съществуващата социална или ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ

Брой места, изчислени на база %  на предоставяне на дейностите по чл. 15 в съществуващата социална или ИЗС услуга

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….

...

….

 

 

Планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги*, необходими при закриване на специализираните институции (с предвиден финансов ресурс по ПВУ - подкомпонент 1.1)

 

 

Определена за закриване специализирана институция

  Брой места

 

 

…..

….

 

 

Планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги, съгласно чл. 15 от ЗСУ, съобразно броя места  на специализираната институция

Брой места

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планиране на съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания **

 

 

 

 

Наименование на услугата

Брой места

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Съгласно Закона за социалните услуги, в Националната карта на социалните услуги се включват социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица, които са необходими при закриването на специализираните институции, финансирани по ПВУ.

 

 

**Аналогични на сега функциониращите дневни центрове и центрове за социална рехабилитация и интеграция - дневна грижа; информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения; подкрепа за придобиване на трудови умения. За същите в работен лист " Предложение СУ и ИЗСУ" в колона "Година на промяна на статуса" се изписва годината, в която ще се закрие специлизираната институция.

 

 

Социални и интегрирани здравно-социални услуги

Брой обезпечени места

Максимален  брой потребители по критерии

Поле за развитие

Действия от страна на общината: не предприема/промяна броя на потребителите (увеличаване, намаляване)/закриване на СУ/ създаване на СУ

Планиран брой места

 

Съществуващи

По проекти

ПВУ

 

информиране и консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения и мобилна превантивна общностна работа

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

информиране и консултиране (специализирано)

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

застъпничество и посредничество

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

терапия и рехабилитация

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

обучение за придобиване на умения

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

подкрепа за придобиване на трудови умения

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

дневна грижа за деца с трайни увреждания

0

 

 

 

 0

 

 

 

 

дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания

0

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

резидентна грижа за деца без увреждания

0

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

резидентна грижа за деца с трайни увреждания

0

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства

0

 

 

 

 

 

 

 

резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения

0

 

 

 

 

 

 

 

резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания

0

 

 

 

 0

 

 

 

 

резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция

0

 

 

 

 0

 

 

 

 

резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания

0

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания

0

 

 

 

 0

 

 

 

 

здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи

0

 

 

 

 

 

 

 

здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи

0

 

 

 

 0

 

 

 

 

здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи

0

 

 

 

 0

 

 

 

 

осигуряване на подслон за бездомни лица

0

 

 

 

 0

 

 

 

 

осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация

0

 

 

 

 0

 

 

 

 

осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие и деца, жертви на трафик

0

 

 

 

картата

 

 

не предприема

 

 

 

осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно  насилие и лица, жертви на трафик

0

 

 

 

 0

 

 

 

 

резидентна грижа за младежи до 25 години

0

 

 

 

 0

 

 

 

 

здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с агресивно и проблемно (високорисково) поведение, включително младежи до 20 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация - бременни жени и майки в риск

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 


Начин на управление на социалните и интегрираните здравно-социални услуги (самостоятелно/в комплекс)

 

 СУ  на общинско ниво за предоставянето на които съответната община е установила потребност, въз основа анализирането на критериите по Глава II от Наредбата

 

САМОСТОЯТЕЛНИ СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ

КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

Наименование на услугата

Място на предоставяне

Брой места

Наименование на услугата

Място на предоставяне

Брой места

 

1

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

САПАРЕВА БАНЯ

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СУ на областно ниво, които ще се предоставят на територията на общината след съгласуване с областна управа, съгласно чл. 40 от Наредбата

 

САМОСТОЯТЕЛНИ СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ

КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

Наименование на услугата

Място на предоставяне

Брой места

Наименование на услугата

Място на предоставяне

Брой места

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУ и ИЗСУ на областно ниво, които ще се предоставят на територията на общината за потребители от цялата страна

САМОСТОЯТЕЛНИ СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Наименование на услугата

Място на предоставяне

Брой места

Наименование на услугата

Място на предоставяне

Брой места

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТЕЗИ УСЛУГИ (ПО ВИДОВЕ), ЗА КОИТО СЕ ОСИГУРЯВА ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  САПАРЕВА БАНЯ

 

Раздел 1

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКИ НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ОБЩИНАТА И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КРИТЕРИИ

 

СУ по чл.15

Място на предоставяне

Брой потребители

Статус към момента на извършването на анализа (създадена/несъздадена/ действаща по проект/планирана по ПВУ)

Необходимост от промяна на статуса (ако е приложимо) -няма промяна (нп), разкриване, закриване, промяна местоположение, промяна брой потребители

Година на промяна на статуса (ако е приложимо)

 

Налични*

Максимален брой потребители по критерии

 

1. Общодостъпни социални услуги **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общодостъпни социални услуги, предоставяни в комплекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Специализирани социални услуги

 

Специализирани социални услуги, предоставяни самостоятелно

 

1

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

САПАРЕВА БАНЯ

25

 

 

ПРОМЯНА НА БРОЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-  40

2023 година

 

Специализирани социални услуги, предоставяни в комплекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ  ОБЛАСТ  КЮСТЕНДИЛ И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КРИТЕРИИ

 

СУ по чл.15 т.8 (резидентна грижа)

Място на предоставяне

Брой потребители

Статус към момента на извършването на анализа (създадена/несъздадена/ действаща по проект/планирана по ПВУ)

Необходимост от промяна на статуса (ако е приложимо) -разкриване, закриване, промяна местоположение, промяна брой потребители

Година на промяна на статуса (ако е приложимо)

 

Налични

Максимален брой потребители по критерии

     

 

Социални услуги, предоставяни самостоятелно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социални услуги, предоставяни в комплекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ  И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЛИЦА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ  ПО КРИТЕРИИ

 

 

 

 

Необходимост от промяна на статуса (ако е приложимо) -разкриване, закриване, промяна местоположение, промяна брой потребители

Година на промяна на статуса (ако е приложимо)

 

СУ или ИЗСУ

Място на предоставяне

Брой потребители

Статус към момента на извършването на анализа (създадена/несъздадена/ действаща по проект/планирана по ПВУ)

Необходимост от промяна на статуса (ако е приложимо) -разкриване, закриване, промяна местоположение, промяна брой потребители

Година на промяна на статуса (ако е приложимо)

 

 

Налични

Максимален брой потребители по критерии

     

 

Социални услуги, предоставяни самостоятелно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социални услуги, предоставяни в комплекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание:  чл.21, ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 657

 

1.    Дава съгласие на община Сапарева баня да кандидатства с проектни предложения „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за спорт, находящ се в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня“ и „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване - кметство, находящ се в с. Ресилово, община Сапарева баня“ по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на пуличен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и  устойчивост.

2.   Упълномощава кмета на община Сапарева баня да подготви документацията за кандидатстване по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на пуличен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, както и да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.8 и т.24 във връзка с 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, и чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.83, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 658

 

            1.Общински съвет гр.Сапарева баня приема изготвения Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управлението по видове и категории обекти за 2022 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 659

 

           І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. приета с Решение №644 от Протокол №42/23.02.2023 година, както следва:

            В раздел V. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ се добавя № 904    

- № 904 - поземлен имот с идентификатор 53254.20.77 в местността „Горица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, с площ от 860 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 020077.

  ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 10 години недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 53254.20.77 в местността „Горица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, с площ от 860 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 020077, съседи: ПИ с идентификатори 53254.500.65, 53254.500.64, 53254.500.526, 53254.500.524, 53254.20.76, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІIІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  27,00 лв. / дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 660

 

           І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. приета с Решение №644 от Протокол №42/23.02.2023 година, както следва:

            В раздел V. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ се добавя № 905    

- № 905 - поземлен имот с идентификатор 65365.34.82 в местността „Джуганица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, с площ от 12 030 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 8, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 034082.

  ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 10 години недвижим имот – частна общинска собственост: 700 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 65365.34.82 в местността „Джуганица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сапарева баня, която част от имота е индивидуализирана в приложение към настоящата докладна, представляващо скица с отразената площ за наемане, целия с площ от 12 030 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 8, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 034082, съседи: ПИ с идентификатори 65365.34.58, 65365.34.59, 65365.34.116, 65365.34.154, 65365.34.102, 65365.210.995, 65365.34.75, 65365.210.28, 65365.34.141, 65365.34.153, 65365.34.49, 65365.34.101, 65365.34.152, 65365.34.97, 65365.34.151, 65365.34.77, 65365.34.76, 65365.34.87, 65365.34.56, 65365.34.57, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІIІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  27,00лв. / дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 661

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на кабелна линия НН с приблизителна дължина 10 м., изпълнена с кабел тип САВТ 4х35 мм2 от съществуващо ТЕПО – 2ПВ пред ПИ с идентификатор 65365.601.244, ел. захранено от БКТП Стадиона, KN_0676, до ново ел.табло  пред имотната граница на имот с идентификатор 65365.601.1121 на фирма „ЕРМ Запад” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлен имот – общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 65365.601.819 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, представляващ улица с осови точки  404-404А по регулационния план /ул. „Малина“/.

            2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

            3.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.79, ал.1, т.1 и ал.3, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква «а» от Закона за водите,  § 133, ал.9, т.1, букви «б» и «в»  от ПЗР на ЗИД на  Закона за водите и чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 662

 

           1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде прекратено действието на  Разрешително за водовземане от минерална вода №14/02.01.2019 г.  с титуляр   "О.П. Елос Транспорт" ООД гр. Дупница,  същото изменено със Заповед № РД- 08-67/16.02.2021 година и Заповед №РД-08-651/17.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня.  

2.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си  да бъде преиздадено разрешително за водовземане от минерална вода, с титуляр "О.П. ЕЛОС" ЕООД, с ЕИК 109574008, със седалище и адрес на управление  гр. Дупница, ул. „Ботьо Петков“№7, представлявано от Управителя на дружеството Олег  Кирилов Петров  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня" при същите параметри, включително и по отношение на срока на действие в Разрешително за водовземане от минерална вода № 14 / 02.01.2019 г.  издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

  3.За разрешеното ползване по т.2 от настоящото решение, след преиздаване на разрешителното  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение № 463   взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр. Сапарева баня Тарифа за таксите за  водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, област Кюстендил, изменена с Решение №401, взето по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.72, ал.1, т.2 ,  във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 663

 

1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено Решение за изменение на  издадено от Кмета на Община Сапарева баня Разрешително за водовземане от минерална  вода №40/20.05.2020 година  издадено от Кмета на Община Сапарева баня,  изменено със Заповед №РД-08-67/16.02.2021 година и Заповед №РД-08-651/17.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня от Сондаж  1ХГ на НМВ „Сапарева баня“– изключителна  държавна собственост  на името на  „Рила Спа енд Клуб“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул.“Малина“№6, ЕИК 202403094, касаещо увеличение  на разрешеното количество  по Разрешително №40/20.05.2020 година, като след промяната новите параметри на водовземане са следните:

·         Проектен средногодишен дебит   – до 0,10 л/сек. 

·         Проектно денонощно водно количество  - до 8,62   куб.м. за 365 дни.

·         Проектно годишно водно количество       - до 3 148,00    куб.м. / год.

2. За разрешеното ползване, след издаване на Решението  за изменение  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39 / 31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.72, ал.1, т.2 ,  във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 664

 

1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено Решение за изменение на  издадено от Кмета на Община Сапарева баня Разрешително за водовземане от минерална  вода №41/26.06.2020 година  издадено от Кмета на Община Сапарева баня,  изменено със Заповед №РД-08-67/16.02.2021 година и Заповед №РД-08-651/17.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня от Сондаж  1ХГ на НМВ „Сапарева баня“– изключителна  държавна собственост  на името на  „Коко Хилс Инвестмънт“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул.“Развигор“№3, ЕИК 206035501 и „Коко Хилс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул.“Развигор“№3, ЕИК 205952924  касаещо увеличение  на разрешеното количество  по Разрешително №41/26.06.2020 година, като след промяната новите параметри на водовземане са следните:

·         Проектен средногодишен дебит   – до 0,21 л/сек. 

·         Проектно денонощно водно количество  - до 18,4   куб.м. за 365 дни.

·         Проектно годишно водно количество       - до 6 699,51    куб.м. / год.

2. За разрешеното ползване, след издаване на Решението  за изменение  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39 / 31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 665

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 13 / 02.01.2019   година , издадено от Кмета на Община Сапарева баня   на  „Викея Вилидж“ ЕООД, с ЕИК 201704753, със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул.”Света Богородица“ №26  с 12  /дванадесет/ години,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг от срока на действие на Решение №25/02.02.2011 година  на Министерство на околната среда и водите  за предоставяне на  Община Сапарева баня  за срок от 25 години  за управление и ползване находището на минерална вода, изключителна държавна собственост  - №67 от Приложение №2 на Закона за водите „Сапарева баня ”.

          2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде изменено Разрешително за водовземане от  минерална вода №13/02.01.2019 година, издадено от Кмета на Община Сапарева баня, същото касаещо промяна в обекта на водоснабдяване, в следният смисъл: „Обект на водоснабдяване: Басейн 1 и сграда за обслужването му, построени в поземлен имот с идентификатор 65365.601.1208 /предишен идентификатор 65365.601.245/ по КККР на гр.Сапарева баня“.

           3.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение, да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня, Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 666

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 41 / 26.06.2020  година , издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляри   на разрешителното - „Коко хилс инвестмънт“ ООД, с ЕИК 206035501, със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул.”Развигор”№3  и „Коко хилс“ ЕООД,  с ЕИК 205952924,  със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул.”Развигор”№3, с 12  /дванадесет/ години,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг от срока на действие на Решение №25/02.02.2011 година  на Министерство на околната среда и водите  за предоставяне на  Община Сапарева баня  за срок от 25 години  за управление и ползване находището на минерална вода, изключителна държавна собственост - №67 от Приложение №2 на Закона за водите „Сапарева баня”.

            2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  §133 ал.9, т.1 букви „б” и „в”  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 667

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня” съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „АКВА ТРИЙТМЪНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Средец, ул.”Патриарх Евтимий” №31, ет.1,  ЕИК  202381018 от  СОНДАЖ 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня” -изключителна държавна собственост, №67 от Приложение №2 на Закона за водите за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за  лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения за един брой  лечебен басейн с хидромасажни струи /джакузи/ с кубатура 25 куб.м. в спа-зоната на хотела,  един брой минерален басейн с обем 90 куб.м., един брой лечебен басейн във ВИП вила с обем 40 куб.м., 6 броя лечебни вани към спа комплекса на хотелската част всяка с обем 1 куб.м.,  5 броя хидромасажни тангенторни вани към центъра за рехабилитация. и душове рехабилитационния център, представляващ част от обект:„ Център за рехабилитация „Преображение“, включващ следните подобекти:„Хотел категория 4 звезди“, „Вили“, „Лечебно – диагностичен център“,  „Балнеологичен център“, „Котелно и стопанска сграда“, находящ се в  поземлен имот с идентификатор  №65365.32.358  по  Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/, както следва:

·  Средногодишен дебит  за период от 365 дни / годишно  – до 0,500  л/сек. 

·  Средноденонощно водно количество  -              до 43,2   куб.м.

·  Годишно водно количество                -              до 15 768,00    куб.м. / год.

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39 / 31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и  чл.124б от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 668

1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен  имот с идентификатор №65365.30.3, местност “Джермански слог”,  по  кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

            2. РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.30.3, местност “Джермански слог”, по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на зона за Обществено обслужване - Соо, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                                          - Височина /Етажност/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

                                          - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

                                          - Интензивност на застрояване – Кинт. – 1.8

                                          - Минимална  озеленена  площ – 20%

И да се определят ограничителните линии на застрояване в имота.

3. Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройственитепланове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5. Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6. Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 669

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № 53254.50.95, местност “Ридо”, по плана на новообразуваните имоти §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с.Овчарци, одобрен със Заповед № 101 от 10.03.2009 година на Областния управител на Област Кюстендил.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № 53254.50.95 местност “Ридо”, по плана на новообразуваните имоти §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с.Овчарци, одобрен със Заповед № 101 от 10.03.2009 година на Областния управител на Област Кюстендил, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

     С цел изграждане на «Една жилищни сграда»

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане и да бъдат спазени разпоредбите на чл.108 от ЗУТ.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване, и разпоредбите на всички нормативни актове съотносими към устройство на територията в Република България  и  се представи  в  общината за провеждане  на  процедури  по  чл.128  и  сл.  от  ЗУТ.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и  чл.124б от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 670

1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен  имот с идентификатор №65365.32.294, местност “Света вода”  по  кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

            2. РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.32.294, местност “Света вода” по кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                                         - Височина /Етажност/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

                                         - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

                                         - Интензивност на застрояване – Кинт. – 1.2

                                         - Минимална  озеленена  площ – 40%

И отреждането му „За обществено обслужване“.

И да се определят ограничителните линии на застрояване в имота.

3. Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройственитепланове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5. Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6. Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21.ал.1 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.103, ал.1, т.1, чл.104, ал.1 и 2, чл.127, ал.3 и ал.6, чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Обществено обсъждане за частично изменение на ОУП на Община Сапарева баня от 22.06.2022г.  и Решение № I – 6, взето по Протокол № 1 от 24.01.2023 година на  Общински  експертен  съвет  по  устройство  на  територията при  Община Сапарева баня;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 671

 

ОДОБРЯВА Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 62520.20.40, местност „Киризлъко“ по Кадастралната карта на с. Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, предвиждащ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложител Кирил Павлов Лондрев.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4, чл.14, ал.1 във връзка чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 672

    І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, считано от 10.05.2023 г. следният недвижим имот – частна общинска собственост:

- поземлен  имот с идентификатор № 65365.11.48, местност „Блатото” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС № 913 / 28.10.2013 г./, с площ от 13445 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011048, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  27,00 лв. /дка. годишно.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 от ЗОбС и чл.14, ал.7, ал.2 и ал.8 от ЗОбС, чл.41, ал.1 и ал.2 и чл.43, ал.1 и ал.5 от ЗГ, чл.11, ал.1 и ал. 2, чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 673

           І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. приета с Решение №644 от Протокол №42/23.02.2023 година, както следва:

                     В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавя №906 

   - № 906 -  поземлен  имот с идентификатор 65365.215.16 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня /АПОС № 355 / 29.07.2019 г./ с площ 4 868 127 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Иглолистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000016;

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок от 5 години, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, части от  недвижим имот – публична общинска собственост, както следва :

-          Част от имот - поляна с площ 4,33 дка, попадаща в отдел 10, подотдел 1;

-          Част от имот - поляна с площ 6,77 дка, попадаща в отдел 10, подотдел 1;

-          Част от имот - поляна с площ 5,71 дка, попадаща в отдел 10, подотдел 3;

-          Част от имот - поляна с площ 1,8 ха, попадаща в отдел 10, подотдел 4;

-          Част от имот - голина с площ 2,1 ха, попадаща в отдел 3, подотдел 16;

-          Част от имот - голина с площ 2,57 дка, попадаща в отдел 3, подотдел 16;

-          Част от имот - поляна с площ 1,48 дка, попадаща в отдел 3, подотдел 15;

-          Част от имот - поляна с площ 4,74 дка, попадаща в отдел 3, подотдел 15;

Същите са индивидуализирани в приложенията към настоящата докладна, представляващи скици с отразената площ на наемане, с обща площ - 64.60 дка. от поземлен  имот с идентификатор 65365.215.16 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня /АПОС № 355 / 29.07.2019 г./ с площ 4 868 127 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Иглолистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000016, при съседи на целия поземлен имот, поземлени имоти с идентификатори: 65365.215.17; 65365.215.57; 65365.215.58; 65365.215.131; 65365.215.122; 65365.215.146; 65365.215.120; 65365.215.123; 65365.215.124; 65365.215.125; 65365.215.139; 65365.215.140; 65365.40.123; 65365.215.141; 65365.1.43; 65365.40.1; 65365.40.39; 65365.40.2; 65365.215.157; 65365.215.143; 65365.2.6; 65365.2.63; 65365.2.1; 65365.215.138; 65365.215.40; 65365.2.57; 65365.2.2; 65365.207.1; 65365.215.64; 65365.215.63; 65365.215.62; 65365.215.61; 65365.207.2; 65365.204.1; 65365.215.51; 65365.204.2; 65365.207.3; 65365.204.4; 65365.2.65; 65365.215.52; 65365.204.5; 65365.204.6; 65365.215.54; 65365.215.32; 65365.215.33; 65365.215.31; 65365.215.53; 65365.205.3; 65365.206.1; 65365.215.34; 65365.215.38; 65365.206.2; 65365.206.3; 65365.206.4; 65365.215.36; 65365.215.56; 65365.215.37; 65365.206.9; 65365.215.35; 65365.206.5; 65365.206.6; 65365.206.7; 65365.206.8; 65365.215.49; 65365.215.48; 65365.215.47; 65365.215.46; 65365.215.45; 65365.215.44; 65365.42.36; 65365.215.43; 65365.215.42; 65365.42.17; 65365.215.41; 65365.42.1; 65379.600.18; 65379.600.459; 65379.600.19; 65379.607.12; 65365.215.958; 65365.215.136; 65365.0.49; 65365.215.965; 65365.215.957; 65365.0.52; 65365.215.69; 65365.215.70; 65365.215.2; 65365.215.71; 65365.215.1; 65365.215.72; 65365.215.73; 65365.0.27; 57697.648.25; 65365.0.53; 57697.647.18; 57697.647.13; 65365.215.166; 57697.647.16; 57697.647.763; 65365.215.5; 57697.659.1; 65365.215.165; 65365.215.970; 65365.215.971; 57697.762.1; 65365.215.3; 37527.652.339; 65365.215.163; 65365.215.4; 65365.215.446; 65365.215.6; 65365.215.130; 37527.479.1; 37527.652.4; 65365.215.158; 37527.493.1; 65365.215.8; 65365.215.145; 65365.215.7; 65365.215.154; 65365.215.155; 65365.215.963 65365.215.962; 37527.489.2; 37527.660.3; 37527.488.855; 65365.215.11; 65365.215.967; 65365.215.30; 65365.215.29; 65365.215.28; 65365.215.27; 65365.215.26; 65365.215.25; 65365.215.24; 65365.215.23; 65365.215.22; 65365.215.21;

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на частите от имота в размер на  14,00 лв. / дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 43/ 30.03.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 и чл. 51б от Закона за общинската собственост; чл. 115 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 149 ал. 1 и 2 от ТЗ във връзка с чл. 12, ал.1, т.1 и т.4 от Наредбата за условията и реда за управляване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 674

      Общински съвет Сапарева баня

1.Увеличава капитала на „ВиК Паничище“ ЕООД, ЕИК 109578907 от 77 000 лв. на 101 000 лв., чрез увеличаване дяловете на дружеството  на 1010 дружествени дяла от по 100 лева всеки дружествен дял.

2.Задължава Кмета на Община Сапарева баня да внесе необходимата сума от 24 000 лева за увеличаване капитала на „ВиК Паничище“ ЕООД, която сума да бъде от собствените приходи на Общината.

3.Приема актуализиран Учредителен акт на „ВиК Паничище“ ЕООД с отразените в него промени.

4.Задължава Управителя на „ВиК Паничище“ ЕООД да впише увеличението на капитала и актуализирания Учредителен акт в търговския регистър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин