Профил на купувачаПринтирай

Публична покана за избор на изпълнител за обект с наименование: Повишаване на проводимостта на р. Валявица за предотвратяване на наводнения

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителство до въвеждане в експлоатация, съгласно чл.168 от Закона за устройство на територията за обект с наименование: „Повишаване на проводимостта на р. Валявица за предотвратяване на наводнения" по проект на Община Сапарева баня, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество", Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини".

Покана


Документацията за участие е достъпна в прикачените файлове.