Общината > Енергийна ефективностПринтирай

Докладна записка с изх.№Д-27/27.03.2023г. относно приемане на Краткосрочна и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ

Докладната записка и програмите са достъпни в прикачените файлове.