Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 30.03.2023 г. от 10:15 часа /четвъртък/, в залата на Общински съвет Сапарева баня

ПОКАНА

 

                На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.03.2023г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  залата на  Общински съвет Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

  

1.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-10/  08.02.2023г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Приемане на наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сапарева баня

2.   Докладна записка от инж.Васил МаргинПредседател на Общински съвет Сапарева баня с № Дз-533/  13.03.2023г.                                                                                                             

       ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2023г.

3.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. Д-23/ 21.03.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Приемане на  предложение за планиране на социалните услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на база Анализ на потребностите от социални услуги на територията на Община Сапарева баня

4.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. Д-21/ 10.03.2023г.                                                                                                             

   ОТНОСНО: Кандидатстване на община Сапарева баня с проектни предложения „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за спорт, находящ се в гр.Сапарева баня, община Сапарева баня” и „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване- кметство, находящ се в с.Ресилово, община Сапарева баня”

5.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-22/  13.03.2023г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Отчет на състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 година

6.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-405-1/ 13.03.2023г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

7.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-372-1/ 23.03.2023г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

8.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-402-1/ 13.03.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване и/или преминаване

9.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-462-1/ 14.03.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Прекратяване на разрешително за водовземане от минерална вода и преиздаването му на друг титуляр

10.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-2272-5/ 08.03.2023г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Изменение на параметри на издадено от Кмета на Община Сапарева баня Разрешително за водовземане от минерална вода № 40/ 20.05.2020г.

11.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-279/ 08.03.2023г.                                                                                                            

     ОТНОСНО: Изменение на параметри на издадено от Кмета на Община Сапарева баня Разрешително за водовземане от минерална вода № 41/ 26.06.2020г.

12.     Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-591-1/ 14.03.2023г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Изменение и  продължаване на срока на действие на  Разрешително за водовземане  от минерална вода от сондаж 1ХГ  на находище на минерална вода „Сапарева баня.

13.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-554-1/ 14.03.2023г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на  Разрешително за водовземане  от минерална вода от сондаж 1ХГ  на находище на минерална вода „Сапарева баня“

14.     Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-405-4/ 08.03.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО:  Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода

15.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-433-1/ 14.03.2023г.                                                                                                            

      ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.30.3, местност “Джермански слог”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил

16.     Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-495-3/ 23.03.2023г.                                                                                                            

      ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 53254.50.95 местност “Ридо”, по плана на новообразуваните имоти §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с.Овчарци, одобрен със Заповед № 101 от 10.03.2009 година на Областния управител на Област Кюстендил.

17.     Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-686-1/ 23.03.2023г.                                                                                                            

      ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.32.294, местност “Света вода”, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/ 19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър- Кюстендил.

18.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2490-3/ 23.03.2023г.                                                                                                             

      ОТНОСНО: Одобряване на частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 62520.20.40, местност „Киризлъко“ по Кадастралната карта на с. Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с Възложители Кирил Павлов Лондрев

19.  Други

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              инж. Васил Маргин