Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №42 от 23.02.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 42/ 23.02.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 1, т. 22 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, и чл. 61 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет и отношенията му с общинска администрация - Сапарева баня;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 641

 

 

1.Общински съвет Сапарева баня удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сапарева баня“  ЦВЕТАН НИКОЛОВ ДИНЕВ.

2. Общински съвет Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да впише носителя на званието в „Почетната книга на община Сапарева баня“ и да връчи плакет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 42/ 23.02.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и чл.18 от Учредителния акт на „ВиК Паничище“ ЕООД, чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 642

 

 

            1. Приема Доклад за дейността и Годишен финансов отчет на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр.Сапарева баня за 2022 г.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 42/ 23.02.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.1 и чл.12, ал.1 Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 643

      І. Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив /сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина,  ремонт  и поддръжка на път до и в обекта за подотдели със следните количества лежаща маса:

Подотдел 23

Лежаща маса по сортиментен лист: дърва зимен дъб – 51 пл. куб.м, дърва габър – 38 м3, дърва цер – 3 пл. куб.м, дърва бук – 2 пл. куб.м, дърва клен 3 пл. куб.м;

Подотдел 23-е

Лежаща маса по сортиментен лист: дърва габър – 144 пл. куб.м, дърва зимен дъб – 42 пл. куб.м, дърва клен – 3 пл. куб.м; дърва бук – 22 пл. куб.м, дребна стр. дървесина бук – 3 пл. куб.м, едра стр. дървесина трепетлика – 9 куб.м, средна стр. дървесина трепетлика 1 куб.м, дърва трепетлика – 2 пл. куб.м;

Подотдел 79-о

Лежаща маса по сортиментен лист: едра стр. дървесина бял бор – 2 куб.м,  едра стр. дървесина бук – 32 куб.м, средна стр. дървесина бук –1 куб.м, дърва бук – 151 пл. куб.м, дърва габър – 3 пл. куб.м, дърва бреза – 2 пл. куб.м, дърва бяла елша – 1 пл. куб.м;

С единична цена за добив е както следва:

-          35 лв. без ДДС за 1 куб.м строителна дървесина;

-          41 лв. без ДДС за 1 пл. куб.м дърва;

И разходи за ремонт  и поддръжка на път до и в обекта   6 000 лв. без ДДС

                ІІ. Отдаване на добита дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в подотдели 23-к, 23-е, 79-о по следните начини:

1.      Продажба по ценоразпис на дървесина, съгласно Решение №75 от Протокол №9/28.04.16 г. на добита дървесина от временен склад в подотдели 23-к, 23-е, 79-о.

2.      Ползване на дървесина съгл. чл.193, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за горите, съгласно, който се заплащат  разходите за добив.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 42/ 23.02.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 644

 

    Общински съвет гр.Сапарева баня приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сапарева баня за 2023 година

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 42/ 23.02.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2  във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 26, т. 3- 7 и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗСУ;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 645

 

1. Общински съвет дава съгласие за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги -Община Сапарева баня, в следния състав:

 

- Славчо Коларски – зам.-кмет на Община Сапарева баня – Председател на Съвета

- Таня Кирилова – ДД „Социално подпомагане“, гр. Дупница

- Цветана Гладникова – Директор на ДГ „Св. Анна“, гр. Сапарева баня

- Емилия Гелева – Директор на СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня

- Снежана Чучуганова – лице ползващо социални услуги

- Даниела Кьосева – Секретар на Община Сапарева баня

- Красимир Караганов – представител на РУ на МВР - Дупница

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 42/ 23.02.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21,ал.1, т.8 и ал.2, във вр. с чл.27, ал.4 и  ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал. 1 от ЗОС и  чл.78а , ал.1 от ППЗСПЗЗ.;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 646

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде променен начина на трайно ползване от „Гори и храсти в земеделска“ в „За селскостопански, горски, ведомствен път” на имот – публична общинска собственост,  представляващ: поземлен имот с  идентификатор №65365.34.6, местност „Зад Гюргево“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, целия с площ 31  кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 034006, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 65365.34.51, 65365.34.52, 65365.34.62.

 

2. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на горното решение

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 42/ 23.02.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2, както и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА  и чл.8, ал.1 от ЗОС;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 647

 

1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава предварително съгласие за стартиране работа по инвестиционното предложение от  „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с ЕИК:130368870, с цел разширяване на ВЕЦ „Самораново“ собственост на „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, чрез учредяване на право на строеж на сгради и съоръжения в имот, собственост на Община Сапарева баня, с идентификатор 62520.101.66 по КККР на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, представляващ частна общинска  собственост, вид на територията –земеделска, начина на трайно ползване – ливада, с площ от 17499 кв.м /съгласно Акт за частна общинска собственост, вписан в СВ Дупница № 106, том 22, рег.№ 5487/2021г./.

2.Упълномощава Кмета на Сапарева баня да извърши всички правни и фактически действия по стартиране на процедурата, като изиска от „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД точните данни за сградата и съоръженията, които ще се застроят в имота, като за промяната на начина на трайно ползване, следва при необходимост да бъде дадено допълнително съгласие на Общинският съвет.

3.Упълномощава Кмета на Сапарева баня да сключи Договор с„ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за учредяване на право на строеж  в имот с идентификатор:62520.101.66, след решение на Общински съвет Сапарева баня за учредяване на правото на строеж и определяне на цената му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 42/ 23.02.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.34, ал.4, чл.36, ал.1, т.1,  ал.2 и ал.3, от Закона за общинската собственост, чл.36 от Закона за собствеността, чл.3, т.5, чл.45, ал.1, т.6,  чл.60, ал.1, т.1, чл.61, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 648

           І. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД, чрез доброволна делба, както следва:

-Община Сапарева баня получава в дял и става изключителен собственик на Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІII, кв.12 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня, обл.Кюстендил, целият с площ 724 кв.м.

-"ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД получава в дял и става изключителен собственик на Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV, кв.12 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня, обл.Кюстендил, целият с площ 9 920 кв.м.

Изготвени са оценки на съответните идеални части от инж.Надя Йорданова Великова – сертифициран оценител, със сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 100101621/14.12.2009г., както следва:

За 79,36/9920 идеални чести от урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV, кв.12 по плана на с.Паничище, целият с площ 9 920 кв.м, в размер на 7440.00 лева.

За 79,36/724 идеални части от урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІII, кв.12 по плана на с.Паничище, целият с площ 724 кв.м, в размер на 7440,00 лева, които Общинският съвет приема.

Общински съвет Сапарева баня приема, че не се налага уравняване на дяловете на двете юридически лица, тъй като имотите са съседни, съответно делът на собствеността, който ще размести своя собственик при делба, ще бъде еднакъв за Общината и дружеството, а от направените оценки на съответните идеални части е видно, че същите са равностойни.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия по финализиране на сделката, включително да сключи договор за доброволна делба на имотите, подробно описан в т. 1 от настоящото решение, при условията на същото.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 42/ 23.02.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 във вр. с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 10, ал. 5 и ал. 7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 649

 

           I.Общински съвет гр. Сапарева баня предоставя за временно и безвъзмездно управление за срок от 10 години на Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил  за нуждите на Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня, с код по Булстат 175811256, с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, представлявана от директор Йордан Домозетов, част от имот – публична общинска собственост, представляващ: три стаи с обща квадратура 50 кв. м., находящи се на партерен етаж в сграда с идентификатор 65365.602.1154.1, /сградата на Общинска администрация гр. Сапарева баня/, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65365.602.1154 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с административен адрес: гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил, ул. „Германея“ №1, съгласно приложената схема.

 

ІІ. Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи Договор за безвъзмездно управление с Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил, с код по Булстат 175811256, с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, представлявана от директор Йордан Домозетов за имота описан в т.I, при условията на настоящото решение .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 42/ 23.02.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12,  във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОбС, чл. 56, ал. 1 и ал. 8 от Закона за устройство на територията и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 650

          І. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публично оповестен конкурс по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, недвижим имот - общинска собственост, както следва:

1.    част от имот публична общинска собственост  /АПОС №287/18.08.2016г./, с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване – Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І - За парк, кв. 92 по плана на гр. Сапарева баня, която част представлява, съгласно одобрената схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, обект под номер 2, с обслужваща дейност, вид: търговски обект - павилион, с площ - 8,00 кв. м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 3 години.

2.    част от имот публична общинска собственост  /АПОС №287/18.08.2016г./, с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр. Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв. м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване – Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І - За парк, кв. 92 по плана на гр. Сапарева баня, която част представлява, съгласно одобрената схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, обект под номер 3, с обслужваща дейност, вид: търговски обект - павилион, с площ - 8,00 кв. м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от  3 години.

II. Общински съвет Сапарева баня на основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост определя начална конкурсна цена, както следва:

1.       За имота, посочен в т. 1 от т. I от настоящото решение в размер на 230,00 лв. без ДДС месечно.

2.       За имота, посочен в т. 2 от т. I от настоящото решение в размер на 230,00 лв. без ДДС месечно

III. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публично оповестен  конкурс и да сключи договори за наем на имота, подробно описан по-горе, при условията на настоящото решение.

IV.Общински съвет определя специфични условия относно начина на отдаване под наем, както следва:

- На частта от имота следва да бъдат разположени преместваеми обекти за търговия с хранителни стоки – сладолед и/или пакетирани изделия, сувенири и/или произведения на занаятите и изкуствата.

-На частта от имота следва да бъдат разположени преместваеми обекти, унифицирани като силует, вид: павилион, параметри: 8 кв.м. и материал: дърво за външно фасадно оформление, съгласно одобрена от гл. архитект проектна документация.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 42/ 23.02.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,   §133  ал.9, т.1, буква „б“    от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 буква „ а „  от Закона за  водите;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 651

 

1.Общински съвет Сапарева баня възобновява процедурите по издаване на разрешителни за водовземане от  Сондаж 1 ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня“- изключителна държавна собственост  - №67 от Приложение №2 на Закона за водите „Сапарева баня ”, предоставено на Община Сапарева баня  с   Решение №25/02.02.2011 година  на Министерство на околната среда и водите  за управление и ползване  на    Община Сапарева баня  за срок от 25 години.

 

2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 42/ 23.02.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 652

 

Общински съвет Сапарева баня изменя т. 1 от Решение № 145 от протокол № 9 от 25.06.2020 г. на Общински съвет Сапарева баня като заменя думите „съгласно представения проект за присъединяване“ с думите „съгласно представен нов проект от 01.2023 г.“

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 42/ 23.02.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21.ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.2, чл.124а и чл. 134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ , във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 653

I.Дава предварително съгласие за изменение на действащ Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, изменен с одобрена със Заповед № РД - 01 – 10 - 329 от 22.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, одобрена със Заповед № РД - 01 – 10 - 329 от 22.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня, третиращ отреждане на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I – „За обществено обслужване“, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня.

  II. Възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши необходимите последващи действия по реда на Българското законодателство за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

Прикачени файлове

Протокол №42 от 23.02.2023г. (3.68 MB)