Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 23.02.2023 г. от 10:15 часа /четвъртък/, в залата на Общински съвет Сапарева баня

ПОКАНА

 

                На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 23.02.2023г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  залата на  Общински съвет Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

  

1.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-16/  16.02.2023г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр.Сапарева баня”- Цветан Николов Динев

2.   Докладна записка от инж.Петър ВасилевУправител на „ВиК Паничище” ЕООД с изх. 31/  06.02.2023г.                                                                                                             

      ОТНОСНО: Доклад за дейността и Годишен финансов отчет на „ВиК Паничище” ЕООД за 2022г.

3.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. Д-12/ 13.02.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив/сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина, ремонт  и поддръжка на път до и в обекта подотдели 23-к, 23-е и 79-о

4.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-17/  17.02.2023г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Сапарева баня за 2023г.

5.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-15/ 15.02.2023г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Сапарева баня

6.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-14/ 15.02.2023г.                                                                                                            

        ОТНОСНО:  Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост

7.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-141-1/ 15.02.2023г.                                                                                                            

ОТНОСНО:Даване на предварително съгласие за стартиране работата по инвестиционно предложение от  „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД С ЕИК:130368870, с цел разширяване на ВЕЦ „Самораново“, собственост на дружеството, чрез учредяване на право на строеж на сгради и съоръжения в имот собственост на Община Сапарева баня с идентификатор: 62520.101.66.

8.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. Д-13/ 15.02.2023г.                                                                                                            

     ОТНОСНО: Делба на имоти, съсобствени между Община Сапарева баня и "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД

9.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. П-97-1/ 17.02.2023г.                                                                                                            

     ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот-публична общинска собственост на юридическо лице на бюджетна издръжка Областна дирекция „Земеделие”-Кюстендил за нуждите на Общинска служба по земеделие-Дупница  с офис Сапарева баня

10.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. Д-18/ 17.02.2023г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост

11.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-11/ 13.02.2023г.                                                                                                            

       ОТНОСНО:Възобновяване на  процедури по издаване на Разрешителни за водовземане от минерална вода по реда на ЗВ

12.  Други

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              инж. Васил Маргин