Общинска администрация > Административни услугиПринтирай

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ДОИ/ 2022 г.. В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

 

ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  /ДОИ/ 2022 г.. В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

1.      Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2022 г

 

 

Брой постъпили заявления за ДОИ

Брой заявления за ДОИ, оставени без разглеждане

От граждани на Република България

3

 

От чужденци и лица без гражданство

   

От журналисти

   

От фирми

1

 

От неправителствени организации

1

 

Общ брой

5.00

0.00


2.Заявления за ДОИ през 2022 г., оставени без да се разглеждат

 Няма заявления оставени без разглеждане

 

Брой

Допълнително описание на причините

Трите имена/наименование

   

Седалището на заявителя

   

Точно описание на исканата

   

Адрес за кореспонденция

   

Други данни - посочете:

   

Общ брой

0.00

 

 

3. Постъпили заявления за ДОИ по начин на поискване през 2022 г.

 

Начин на поискване на ДОИ

Брой

Писмени заявления

1

Устни заявления

 

Електронни заявления (e-mail)

4

Платформа за достъп до обществена информация

 

Общ брой

5.00

4.  Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията през 2022 г.

 

Вид на информацията

Брой

Официална информация

1

Служебна информация

4

Общ брой

5.00

 

5. Постъпили заявления за ДОИ през 2022 г. по теми на исканата информация

 

Теми по които е искана обществена информациия

Брой

Упражняване на права или законни интереси

0

Отчетност на институцията

       0

Процес на вземане на решения

0

Изразходване на публични стредства

       0

Контролна дейност на администрацията

0

Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности

0

Проекти на нормативни актове

0

Нормативни актове

1

Други теми

       4

Общ брой

5.00

 

6. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2022 г.

 

Решения за:

Брой

1. Предоставяне на свободен ДОИ

5

2. Предоставяне на частичен ДОИ

 

3. Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес

 

4. Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение

 

5. Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация

0

6. Отказ за предоставяне на ДОИ

0

 

7. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2022 г.

 

Удължаване на срока за предоставяне на ДОИ поради:

Брой

Уточняване предмета на исканата информация

0

Исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка

0

Исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й

 

Други причини

 

 

8.  Основания за отказ за предоставяне на ДОИ през 2022 г.

 

Основания за отказ за предоставяне на ДОИ

Брой

1. Исканата информация е класифицирана информация, представляваща служебна тайна

 

2. Исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна тайна

 

3. Исканата информация представлява търговска тайна, и нейното предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци

 

4. Достъпът засяга интересите на трето лице (фирма) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

 

5. Достъпът засяга интересите на трето лице (физическо лице) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

 

6. Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца

 

7. Служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации)

 

8. Служебната обществена информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи

 

9. Други основания

 

Общ брой

0.00


9. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ през 2022 г.

Срок

Брой решения

Веднага

 

В 14 дневен срок

5

В законноустановения срок след удължаването му

                   0

След срока

 

Общо

5.00

 

 

 

 

10. Отказ на заявителя от предоставения му достъп

 Няма случаи на отказ на заявителя от предоставения му достъп

Отказ на заявителя

Брой

Заявителят не се е явил в определения срок (до 30дни)

 

Заявителят не е платил определените разходи

 

Отказ на заявителя от предоставения му достъп

 

Общ брой

0.00

 

11. Жалби през 2022 г. срещу решения и откази за предоставяне на ДОИ

 

Жалби

Брой

Срещу решения за предоставяне на обществена информация

0

Срещу отказ за предоставяне на обществена информация

0

 

12. Случаи през 2022 г., при които при установена незаконосъобразност съдът:

 

 

Брой

Изцяло отменя решението

0

Частично отменя решението

0

Изменя обжалваното решение

0

При обжалване на отказ – иска необходимите доказателства за това

0

 

 

13. Административни нарушения и наказания на длъжностни лица по ЗДОИ

 Няма установени нарушения на длъжностни лица по ЗДОИ през 2022 г.

 

Брой

1. Издадени наказателни постановления на длъжностни лица, които не са се произнесли в срок по заявление за ДОИ

 

2. Наложени наказания на длъжностни лица, които не са се произнесли в срок по заявление за ДОИ

 

3. Издадени наказателни постановления на длъжностни лица, които не са изпълнили предписание на съда за предоставяне на ДОИ

 

4. Наложени наказания на длъжностни лица, които не са изпълнили предписание на съда за предоставяне на ДОИ

 

5. Издадени наказателни постановления на длъжностни лица, неизпълнили задълженията по чл. 31, ал. 3 от ЗДОИ

 

6. Наложени наказания на длъжностни лица, неизпълнили задълженията по чл. 31, ал. 3 от ЗДОИ