Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 26.01.2023 г. от 10:15 часа /четвъртък/, в залата на Общински съвет Сапарева баня.

ПОКАНА

 

                На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 26.01.2023г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  залата на  Общински съвет Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

  

1.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-1/  12.01.2023г.                                                                                                            

      ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 559, обективирано в Протокол  № 35/25.08.2022 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и приемане на Програма за управление на отпадъците в община Сапарева баня за периода 2021-2028 година

2.        Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-2/ 12.01.2023г.                                                                                                            

       ОТНОСНО:Вземане на решение за предоставяне на временен безлихвен заем и прехвърляне на средства от бюджет на Община Сапарева баня по извънбюджетни сметки за средства от Европейския съюз за финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства на Европейския съюз

3.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. Д-4/ 18.01.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Приемане на решение за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.001-„Грижа в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г.

4.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-3/  16.01.2023г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023-2024 година

5.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-5/ 18.01.2023г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Ползването на дървесина по ценоразпис за физически лица от Общинска горска територия  в подотдели с проектирани отгледни сечи /прореждане и пробирка/ във високостъблени гори с възраст до 60 год.

6.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-6/ 18.01.2023г.                                                                                                            

        ОТНОСНО:  Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 63 „а”

7.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. Д-7/ 18.01.2023г.                                                                                                            

     ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 58 „а”;

подотдел 59 „а”

8.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. Д-8/ 18.01.2023г.                                                                                                            

     ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 51б”;

подотдел 51в

9.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. Д-9/ 18.01.2023г.                                                                                                            

     ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 25е”;

подотдел 25з; подотдел 25ж;

10.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-2508-1/ 19.01.2023г.                                                                                                            

        ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с индификатор №62520.26.267, местност „Карагюр”, по Кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-272/07.10.2020година на Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър-София

11.      Докладна записка от инж. Васил МаргинПредседател на Общински съвет Сапарева баня с № Дз-503/ 10.01.2023г.                                                                                                            

        ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет Сапарева баня и неговите комисии за периода м.юли до м.декември вкл.

12.  Други

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              инж. Васил Маргин