НовиниПринтирай

Информация за начало на данъчна кампания по деклариране на доходите от физически лица получени през 2022 г.

 

ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2023 ГОДИНА  СТАРТИРА

НА 10 ЯНУАРИ

 

1.     СРОКОВЕ

 

v  Началният срок за подаване на Годишна данъчна декларация (ГДД) за облагане  доходите на физическите лица  по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, получени през 2022 година, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа е от 10 януари 2023 г.  Крайният срок е 2 май 2023 г.

 

Тук попадат лицата получили доходи: от наем; свободна професия; граждански договори; от източник в чужбина; лицата подлежащи на облагане с окончателен данък, притежаващи акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина; лицата дали или получили в заем от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или имат непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години; чуждестранни физически лица, които през предходната година са получили доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България и др.

 

Самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО  подават декларация по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС само по електронен път.

 

v  Физическите лицата, подали ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ до 31 март 2023 г. по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март 2023 г.

 

 

v  Лицата извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци (ЕТ), както и физическите лица – земеделски стопани, избрали да се облагат като ЕТ по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ (лицата  по чл. 51, ал.1 от ЗДДФЛ) подават Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. от 1 март до 30 юни на 2023 г.

 

v  За лицата получили едновременно доходи от стопанска дейност като търговци/избрали да се облагат като ЕТ и доходи подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (например доход от наем, хонорар и др.), както и доходи придобити от чужбина, облагаеми с окончателен данък:

Ø  Срокът за деклариране на придобитите доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа остава 30 април (краен срок до  2 май 2023 година).

Ø  В ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за получените доходи от стопанска дейност като търговец, която се подава до 30 юни 2023 г., лицето включва и доходите, декларирани във вече подадената до 30 април 2023 г. декларация.

Ø  Важно! Няма законова пречка всички доходи да се декларират едновременно в срок до 30 април 2023 г., като се запазват сроковете за внасяне на данъка, съответно за доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци, включително ЕТ, както и физическите лица – земеделски стопани, избрали да се облагат като ЕТ – 30 юни, а за получените други доходи /от наем, свободна професия, граждански договори и т.н./ - 30 април.

 

v  Срокът за подаване на декларации по ЗКПО -  чл. 92, ал. 2 (за корпоративен данък), по чл. 252, ал. 1 (за данък върху приходите на бюджетните предприятия) и по чл. 259, ал. 2 (за данък върху дейността от опериране на кораби) за отчетната 2022 г. е от 1 март до 30 юни на 2023 г.

 

Декларациите по ЗДДС и по ЗКПО се подават само по електронен път.

 

 

 

2.     НАЧИН НА ДЕКЛАРИРАНЕ

 

v   По електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), като получаването  му е безплатно от всеки офис на НАП, или с квалифициран електронен подпис (КЕП).

v   По пощата – с обратна разписка.

v   На място в определени пощенски станции срещу входящ номер.

v  В офис на НАП.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

от 9:00 часа до 17:30 часа  (от понеделник до петък)

офис Кюстендил  гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 55

изнесено работно място Дупница  гр. Дупница, пл. „Свобода“ № 1

 

 

ИНФОРМАЦИЯ:

 

v  Електронният портал на НАП https://portal.nra.bg/, може да бъде достъпен и от страницата на НАП в интернет : www.nap.bg

v  Eдинният телефонен номер за цялата страна  0700 18 700, на който гражданите и представителите на фирми могат да получат актуална данъчна и осигурителна информация, както и да подават сигнали за корупционни действия на служители на приходната администрация.

v  Официален електронен адрес на:

o      офис (дирекция) за обслужване Кюстендил - td_kyustendil@ro10.nra.bg

o      информационен център на НАП – infocenter@nra.bg

v  Страницата на НАП във Facebook – www.facebook.com/NationalRevenueAgency

v  Телефонни номера за информация и консултации с офис/дирекция за обслужване Кюстендил, ТД на НАП София:

 (078) 559 144 ; (078) 559 148  за офис Кюстендил

             (0701) 5 03 23 за изнесено работно място Дупница

 

 

 

СПИСЪК НА ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ, В КОИТО ПРЕЗ 2022 Г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ :

Пощ. код

Пощенска станция

Адрес

Телефон на ПС

2500

Кюстендил Централна пощенска станция (ЦПС)

бул. България № 2

078/55 11 96

2557

Трекляно

с. Трекляно

07 927/6221

2595

Невестино

с. Невестино

07 915/2222

2600

Дупница ЦПС

пл. Свобода № 1

0701/5 12 70

2670

Бобов дол ЦПС

ул. Н. Вапцаров № 29

0702/62016

2660

Бобошево

ул. Струма № 1

07 046/2257

2640

Кочериново

ул. Св. Иван Рилски

07 053/2012

2650

Сапарева баня

ул. Трети март № 1

0707/2 22 61

2630

Рила

ул. Аверки Попстоянов № 1

07    054/2084

 

 

3.     ПЛАЩАНЕ

v Срокът за внасяне на дължимия данък определен с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за физическите лица е до 2 май на 2023 г.;

v Срокът за внасяне на дължимия данък за доходите от стопанска дейност като ЕТ и за доходите от стопанска дейност по чл. 29а е до 30 юни на 2023 г.; 

v Данъците и осигурителните вноски на задължени лица с регистрация в офис на НАП Кюстендил, се заплащат по посочените банкови сметки:

 

ТД НА НАП СОФИЯ ОФИС КЮСТЕНДИЛ

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА

 ФОНД

 КОД НА СМЕТКА

КОД НА БАНКАТА

IBAN НА СМЕТКА 

 КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

ул. „Демокрация"№55

 

Сметка за приходите на централния бюджет

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД - СОФИЯ

ЦБ

7301

IABGBGSF

BG66IABG74908100782200

110000

Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД - СОФИЯ

НОИ

7315

IABGBGSF

BG60IABG74908500357900

551111

Сметка за приходите за НЗОК

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД - СОФИЯ

НЗОК

7316

IABGBGSF

BG23IABG74908600358000

561111

Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД - СОФИЯ

ДЗПО

7318

IABGBGSF

BG46IABG74908800358200

581111

Сметка за принудително събиране на публични вземания

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД - СОФИЯ

ПВ

1722

IABGBGSF

BG84IABG74903300357800

не се попълва

 

Гражданите могат да заплатят дължимите данъци и осигурителни вноски по няколко начина:

v  Без такси, по интернет, чрез виртуален ПОС терминал на НАП.

v  Без такси, с дебитни и кредитни карти, чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП.

v  Във всеки банков офис с платежно нареждане за плащане към бюджета.

v  На банково гише в офис на НАП. За плащане на данък върху доходите, осигурителни вноски и здравноосигурителни вноски от физическо лице, което не е едноличен търговец - при плащане на банково гише в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице не се събират такси.

v  По пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета.

 

4.     АКТУАЛНО

 

v Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са приети по-високи данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания, само за придобитите доходи през 2022 г. Размерът на еднократното облекчение за деца е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 6000 лв. (сума за получаване до 600 лв.), за две - 12000 (сума за получаване до 1200 лв.), а за три и повече - 18 000 лв. (сума за получаване до 1800 лв.). Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 12000 лв. (сума за получаване до 1200 лв.) Облекченията се ползват при условие, че данъчно-задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително при подаване на коригираща декларация. Лицата могат да се възползват от електронната услуга за проверка и плащане на публични задължения достъпна на  https://portal.nra.bg/, чрез ПИК.

v   След 01.03.2023 г.  в портала за електронни услуги на НАП ще са достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физическите лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получените от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица.

v   Чл. 130а на ДОПК (в сила от 01.01.2021 г.) дава право на задълженото лице посочило в годишната си декларация надвнесена сума, да заяви желание надвнесената сума да служи за следващи погасявания по реда на чл.169, ал.4  и/или за погасяване на суми по сметката за принудително събиране на публични вземания.

v   Физическите лица не прилагат служебни бележки към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 година.

v   След 01.03.2023 г. физическите лица могат да се информират дали за тях има подадени данни от предприятия и самоосигуряващи се лица, за изплатени доходи от трудови и извънтрудови правоотношения, в електронните услуги на сайта на НАП, достъпни с КЕП/ПИК.

 

 

Образите са достъпни в приначените файлове.