НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-23/04.05.2012

Oбщина Сапарева баня на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-23/04.05.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвянето на проект за Подробен устройствен план - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти , представляващи парцели L- 407, LІ-404, ХLV-408, ХLVІ-403, ХLVІІ-404 и ХLVІІІ-405, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори 65365.601.501, 65365.601.502, 65365.601.503, 65365.601.508 и 65365.601.499 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХLVІІ-404 и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел ХLVІ-403 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.502 по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София, поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХLVІІ-404 и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел ХLVІІІ-405 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.502 по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХLVІІ-404 и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел L-407 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.502 по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХLVІІ-404 и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел ХLV-408 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.502 по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LІ-404 и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел L-407 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.502 по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, с Възложители Иванка Костадинова Михалкова, Ивайло Костадинов Михалков и Райна Костадинова Пешина.

* Заповедта е достъпна в прикачените файлове. Поставена е за обществен достъп и на информационното табло на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.