Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 22.12.2022 г. от 10:15 часа /четвъртък/, в залата на Общински съвет Сапарева баня.

ПОКАНА

 

                На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 22.12.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  залата на  Общински съвет Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

  

1.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-83/  08.11.2022г.                                                                                                            

      ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сапарева баня, приета от Общински съвет гр.Сапарева баня с Решение №10 по  протокол № 28/12.09.2006г., изменена и допълнена с  Решение №2 от  Протокол №13/17.09.2008г., изменена и допълнена с  решение №377 от  Протокол №31/29.12.2017г. и приемане на нова Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сапарева баня

2.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № П-1625-1/ 29.11.2022г.                                                                                                            

       ОТНОСНО:Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

3.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2304-1/  01.12.2022г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

4.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. Д-92/ 08.12.2022г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

5.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-91/ 06.12.2022г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

6.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-2216-1/ 06.12.2022г.                                                                                                             

        ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

7.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-2402-1/ 08.12.2022г.                                                                                                            

     ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена в него сграда

8.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-2137-1/ 09.12.2022г.                                                                                                            

        ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и/или преминаване

9.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-2138-1/ 09.12.2022г.                                                                                                            

        ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и/или преминаване

10.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-2378-1/ 14.12.2022г.                                                                                                            

        ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с индификатор №62520.26.179, местност „Над селото”, по Кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-272/07.10.2020година на Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър-София

11.      Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-2142-4/ 14.12.2022г.                                                                                                            

        ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с индификатор №65365.24.63, местност „Усул дере”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър-София

12.     Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-2396-1/ 14.12.2022г.                                                                                                            

        ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с индификатор №65365.58.275, местност „До Джерман”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър-София

13.  Други

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              инж. Васил Маргин