НовиниПринтирай

Обява на Заповед № РД-01-10-569/24.11.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна 1. Наименование и местонахождение на обекта на търга.

                                                                                     ОБЯВА

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №583 от Протокол №37/27.10.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-01-10-569/24.11.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна 1. Наименование и местонахождение на обекта на търга.

«Част от имот- частна общинска собственост за разполагане на преместваем търговски обект №10 с площ 12 кв.м., съгласно схема за поставяне на преместваем обект, одобрена от главния архитект на община Сапарева баня, разположен върху имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК»

2. Начална тръжна цена за отдаването под наем на частта от имота – 250,00 лв. месечно.

3. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/   години.

 

4. Размер на депозита за участие  - 10%  от  началната   тръжна   цена, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

-Краен срок за внасяне на депозита  29.12.2022г. -  17:00 часа.   

-Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 05.01.2023г. – 17:00 часа.

5. Срок за закупуване на тръжна документация –  29.12.2022г.-17:00 часа.

  -Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 120 /сто и двадесет лева/ лева с ДДС по сметката на община Сапарева баня  при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баня:  IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.                     

 6. Срок за подаване на предложения за участие в търга – 29.12.2022г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 7. Срок и условия за извършване на оглед на частта от имота – до 29.12.2022г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

 8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на частта от имота следва да внесе предварително на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора, определена пропорционално от датата на сключване на договора до края на първия месец от сключване на договора, както и наемната вноска за следващия месец и гаранцията за изпълнение.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва частта от имота.

 9. Място, ден и час на провеждане на търга: 30.12.2022г.  от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 06.01.2023г. от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  05.01.2023г., 17:00 часа.                         

12. Срок и условия за извършване на оглед на частта от имота в случай на повторен търг – до 05.01.2023г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг –  05.01.2023г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480