Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 24.11.2022 г. от 10:15 часа /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня

ПОКАНА

 

                На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 24.11.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

  

1.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-64/  12.10.2022г.                                                                                                            

      ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня, приета с решение № 
399 от  Протокол № 26/25.11.2021г. на Общински съвет Сапарева баня.

2.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-86/  16.11.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Приемане на Предложения за осъществяване на дейността на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за 2023г.

3.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № П-1548/ 15.11.2022г.                                                                                                             

       ОТНОСНО:Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

4.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-84/  15.11.2022г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Обявяване на имот - публична общинска собственост за имот – частна общинска собственост

5.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-85/ 16.11.2022г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Преразглеждане и отмяна на Решение №580 от Протокол №37 от проведено на 27.10.2022 г. заседание на Общински съвет – Сапарева баня, върнато от Областния управител на област Кюстендил, за ново обсъждане и отмяна от Общински съвет-Сапарева баня, като нищожно, поради противоречието му с императивните норми на чл.7, ал.2 от ЗОС

6.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. П-1497-1/ 17.11.2022г.                                                                                                             

        ОТНОСНО: Одобряване на проект на Споразумение с Община Кюстендил за извършване на ветеринарномедицински дейности за овладяване на популацията на безстопанствените кучета

7.      Други

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              инж. Васил Маргин