Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Дейности и постигнати резултатиПринтирай

Дейност 7. Одит

На основание чл.14,ал.5 ,т.2 от ЗОП и във връзка с изпълнението на дейност 7 по проекта, беше сключен договор №4/02.07.2012г. с фирма "Петков и партньори" ЕООД за извършване на текущ одит по време на изпълнението на дейностите по реализацията проекта.


Избраният изпълнител ще извърши и представи на Бенефициента-община Сапарева баня междинни одитни доклади към исканията за средства и окончателен одитен доклад към искането за средства.Лицензираният експерт - одитор ще проследява и законосъобразността на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекта, по които Бенефициента е извършил разходите.

Описание на дейността: Извършване на одит от лицензиран експерт-счетоводител преди подаването на окончателния доклад по проекта до УО на ОПОС. Дейността предвижда извършването на одит на проекта от независим сертифициран одитор, който ще има за задача да подготви одитен доклад който ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта.


Цел: Дейностите по провеждане на одит на проекта имат за цел да гарантират, че средствата по проекта са използвани законосъобразно и отговарят на критериите за допустимост на разходите. Извършването на текущ и окончателен одит е задължителна дейност според Насоките за кандидатстване.
Продължителност и период на изпълнение: 20 месеца - от 4ти до 24ти месец от изпълнението на проекта.