НовиниПринтирай

Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на присъединителни електропроводи 110 kv в териториалния обхват на землищата на с.Крайници, община Дупница, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня и с

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.6, ал. 10  от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / Наредбата за  ОВОС/  Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение  за „Изграждане на присъединителни електропроводи 110 kv в териториалния обхват на землищата на с.Крайници, община Дупница, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня и с.Сапарево, община Сапарева баня за нуждите на „ Фотоволтаична електрическа централа / ФЕЦ/ Крайници” с мощност 100 MW разположени на територията на две общини – Дупница и Сапарева баня , като засегнатите землища са:

. с.Крайници, ЕКАТТЕ 39339, община Дупница

. с.Сапарево,  ЕКАТТЕ 65379, община Сапарева баня

.гр.Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365, община Сапарева баня, с ВЪЗЛОЖИТЕЛ  „ БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3”ООД И ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ” ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР”ЕАД .

 

Изготвеното уведомление по чл.6, ал.10 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледано всеки работен ден в деловодството на Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 07.11.2022 година. Становища от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на РИОСВ-София или  чрез  деловодството на община Сапарева баня до РИОСВ София.