Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед № РД – 00 – 34 / 26.10.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на

                                                                                  О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 34 / 26.10.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № 264 от 18.12.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня; Заповед № 15 от 27.01.2009 година; Заповед № 11 от 13.01.2014 година и Заповед № РД – 08 – 531 от 17.12.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІV – 74 и ХХVІІ – 74, кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.601.1084 и 65365.601.1083 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

Изменение на вътрешно регулационното линия между урегулиран поземлен имот ІV – 74, кв.95 и урегулиран поземлен имот ХХVІІ – 74, кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня, така че към урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер ІV – 74, кв.95 се придават 696 кв.м от урегулиран поземлен имот ХХVІІ – 74, кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня, съгласно представената нотариално заверена декларация и Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 от ЗУТ, като:

 Преди изменението

-          Урегулиран поземлен имот ІV – 74, кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня , представляващ имот 65365.601.1084 по КК на гр.Сапарева баня, с площ определена по графични данни – 390 кв.м и лице 18.17 м;

-          Урегулиран поземлен имот ХХVІІ – 74, кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня , представляващ имот 65365.601.1083 по КК на гр.Сапарева баня, с площ определена по графични данни –1096 кв.м и лице 17.70 м;

 

След измененито :

-          Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер ІV – 74, кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня , представляващ имот 65365.601.1084 по КК на гр.Сапарева баня, с площ определена по графични данни – 1086 кв.м и лице 18.17 м;

-          Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер ХХVІІ – 74, кв.95 по регулационния план на гр.Сапарева баня , представляващ имот 65365.601.1083 по КК на гр.Сапарева баня, с площ определена по графични данни – 400 кв.м и лице 17.70 м;

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/