НовиниПринтирай

Обява на Заповед № РД-01-10-543/03.11.2022г. на кмета на Община Сапарева баня, с която се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия:

 

                                                                                            ОБЯВА

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №571 от 36/29.09.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-01-10-543/03.11.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия:

 

 

«Част от имот- публична общинска собственост /АПОС/ №121/12.11.2013г./, представляващ 1 кв.м. закрита площ, находящ се на партерен етаж- коридор от сграда с идентификатор №65365.602.1154.1 по кадастралната карта /КК/ на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на ИД на АГКК, изменена със заповед КД14-10-363/19.09.2013г. на Началник на СГКК- Кюстендил със застроена площ 254 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Административна, делова сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот,  представляващ парцел I – за културен дом, административна сграда МВР, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1154 по КК гр. Сапарева баня за срок от пет години, за разполагане на преместваем търговски обект- кафе-автомат, съгласно схема за поставяне, изготвена от гл. архитект на Общината»

2. Начална тръжна цена за отдаването под наем на частта от имота – 70,00 лв. без ДДС месечно за частта от имота.

 

3. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/   години.

 

4. Размер на депозита за участие  - 10%  от  началната   тръжна   цена, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

-Краен срок за внасяне на депозита  05.12.2022г. -  17:00 часа.   

-Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 12.12.2022г. – 17:00 часа.

5. Срок за закупуване на тръжна документация –  05.12.2022г.-17:00 часа.

  -Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 120 /сто и двадесет лева/ лева с ДДС по сметката на община Сапарева баня  при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баня:  IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.                     

 6. Срок за подаване на предложения за участие в търга – 05.12.2022г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 7. Срок и условия за извършване на оглед на частта от имота – до 05.12.2022г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

 8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на частта от имота на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора, определена пропорционално от датата на сключване на договора до края на първия месец от сключване на договора, както и наемната вноска за следващия месец и гаранцията за изпълнение.

 9. Място, ден и час на провеждане на търга: 06.12.2022г.  от 11:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 13.12.2022г. от 11:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  12.12.2022г., 17:00 часа.                          

12. Срок и условия за извършване на оглед на частта от имота в случай на повторен търг – до 12.12.2022г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг –  12.12.2022г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480