Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Дейности и постигнати резултатиПринтирай

Дейност 6. Задължителни мерки за информация и публичност

Описание на дейността: Изработване на материалите за визуализация и популяризация на дейностите и резултатите от проекта ще бъдат съобразени с изискванията за публичност, съгласно Регламент на Съвета ЕО № 1083/2006 г., Рекламент на ЕК № 1828/2006 г. и включват:
- огранизиране и провеждане на пресконференция;
- изработване на 1000 дипляни - цветни, А5, 8 страници, на български език. В дипляните ще бъдат упоменати целите, изпълнените дейности и резултатите от проекта, както и инфорамция за забележителностите в района и богатото биологично разнообразие.
- Изработване и поставяне на 2 броя постоянна обяснителна табела.
- 3 съобщения на интернет страницата на Община Сапарева баня;
- 4 публикации в местни и регионални медии;
Цел: Чрез публикации и изяви в медиите и разпространените информационни материали, ще се повиши обществената информираност и участие в проекта. Публикуването на текуща информация за хода на проекта в сайта на общината ще осигурява обратна връзка с обществеността.
Продължителност и период на изпълнение: 20 месеца - от 4ти до 24ти месец от изпълнението на проекта.

На основание чл.14,ал.7 ЗОП и във връзка с изпълнението на Дейност 6. Задължителни мерки за информация и публичност по проекта, беше сключен договор за извършване на услуга №5/21.02.2013г. с фирма „ОМЕГА КОНСУЛТ Д" ЕООД, гр. Дупница за осигуряването на информация и публичност по проекта.

Избраният Изпълнител ще извърши дейности, осигуряващи информация и публичност по проекта за популяризирането на стойността и ползите от запазеното биологично разнообразие на територията на общината.