НовиниПринтирай

Обавя на Заповед № РД-01-10-534/27.10.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия:

                                                                                        ОБЯВА

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №570 от Протокол №36/29.09.2022г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-01-10-534/27.10.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия:

 

 

1. Наименование и местонахождение на обекта на търга.

«Част от имот- публична общинска собственост с цел изграждане на електрозарядна станция/»точка на зареждане»/ за зареждане на превозни средства с електрически двигатели, с площ от 2 кв.м за зарядна станция и 2 броя места, с площ от 25 кв.м. за зареждане на автомобилите, ситуирани на улица с о.т.229-222 по регулационния план на гр. Сапарева баня, която улица представлява поземлен имот с идентификатор 65365.601.847 по КККР на гр. Сапарева баня, който имот е с НТП за второстепенна улица, с административен адрес гр. Сапарева баня, ул. Паничище, за срок от 5 години»

 

2. Начална тръжна цена за отдаването под наем на частта от имота – 100,00 лв. без ДДС месечно общо за площ от 2 кв.м. за зарядна станция и 2 броя места, с площ от 25 кв.м. за зареждане на автомобили.

 

3. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/   години.

 

4. Размер на депозита  - 10%  от  началната   тръжна   цена, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

 

-Краен срок за внасяне на депозита за участие  22.11.2022г. -  17:00 часа.   

 

-Краен срок за внасяне на депозита за участие в случай на повторен търг - 29.11.2022г. – 17:00 часа.

5. Срок за закупуване на тръжна документация –  22.11.2022г.-17:00 часа.

  -Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 120 /сто и двадесет лева/ лева с ДДС по сметката на община Сапарева баня  при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баня:  IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.                     

 6. Срок за подаване на предложения за участие в търга – 22.11.2022г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 7. Срок и условия за извършване на оглед на частта от имота – до 22.11.2022г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

 8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на частта от имота следва да внесе предварително на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора, определена пропорционално от датата на сключване на договора до края на първия месец от сключване на договора, както и наемната вноска за следващия месец и гаранцията за изпълнение.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва частта от имота.

 9. Място, ден и час на провеждане на търга: 23.11.2022г.  от 11:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 30.11.2022г. от 11:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  29.11.2022г., 17:00 часа.                          

12. Срок и условия за извършване на оглед на частта от имота в случай на повторен търг – до 29.11.2022г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг –  29.11.2022г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480