НовиниПринтирай

Обява на Заповед № РД-01-10-533/26.10.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия:

 

 

                                                                                       ОБЯВА

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1 , чл.85, ал.1 и ал. 2, чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №549 от 35/25.08.2022г. и Решение №564 от Протокол №36/29.09.2022г.  на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-01-10-533/26.10.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, при следните условия:

 

 

«Част от поземлен имот- публична общинска собственост/АПОС №422/16.04.2021г./ с идентификатор 65365.25.385 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, целия с площ 22 854 кв.м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: гробищен парк, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваем обект / хладилна камера за покойници и офис фургон/, одобрена от гл. архитект на Община Сапарева баня, а именно обект №1- с площ 20,00 кв.м., за поставяне на преместваем обект- хладилна камера за покойници и офис фургон, за срок от 5 години»

 

2. Начална тръжна цена за отдаването под наем на частта от имота – 200,00 лв. без ДДС месечно.

 

3. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/   години.

 

4. Размер на депозита  - 10%  от  началната   тръжна   цена, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

 

-Краен срок за внасяне на депозита  21.11.2022г. -  17:00 часа.   

 

-Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 28.11.2022г. – 17:00 часа.

5. Срок за закупуване на тръжна документация –  21.11.2022г.-17:00 часа.

  -Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 120 /сто и двадесет лева/ лева с ДДС по сметката на община Сапарева баня  при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баня:  IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.                     

 6. Срок за подаване на предложения за участие в търга – 21.11.2022г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 7. Срок и условия за извършване на оглед на частта от имота – до 21.11.2022г. включително, като лицето желаещо оглед на имотиа само организира извършването му и е за негова сметка.

 8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на частта от имота на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора, определена пропорционално от датата на сключване на договора до края на първия месец от сключване на договора, както и наемната вноска за следващия месец.

 9. Място, ден и час на провеждане на търга: 22.11.2022г.  от 11:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 29.11.2022г. от 11:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  28.11.2022г., 17:00 часа.                          

12. Срок и условия за извършване на оглед на частта от имота в случай на повторен търг – до 28.11.2022г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг –  28.11.2022г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480