Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 27.10.2022 г. от 10:15 часа /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня

 

ПОКАНА

 

                На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.10.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

  

1.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-56/  15.09.2022г.                                                                                                            

      ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на на Общински съвет Сапарева баня.

2.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-66/  18.10.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Сапарева баня пред Фонд „Социална закрила” за отпускане на финансови средства, съгласно чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане и осигуряване на 10 % съфинансиране от общинския бюджет

3.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-73/  18.10.2022г.                                                                                                             

       ОТНОСНО: Кандидатстване на община Сапарева баня с проектно предложение  „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в община Сапарева баня“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

4.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-76/ 19.10.2022г.                                                                                                             

       ОТНОСНО: Кандидатстване на община Сапарева баня пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

5.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-77/ 19.10.2022г.                                                                                                             

       ОТНОСНО: Кандидатстване на община Сапарева баня с проектно предложение  за пред „Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

6.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-65/  18.10.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Даване на съгласие за финансово подпомагане на спортист с изявени дарби в областта на спорта за постигнати резултати на световно ниво.

7.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1870-1/  18.10.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба дела на Общината

8.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1902-1/  18.10.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба дела на Общината

9.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-75/  19.10.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Изменение на Решение №198 от протокол № 13/ 29.10.2020г. на Общински съвет Сапарева баня

10.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1695-3/  19.10.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване, без провеждане на търг или конкурс

11.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-74/  19.10.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от поземлен имот в горска територия-общинска собственост

12.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-72/  18.10.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване и/или преминаване

13.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-70/  18.10.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване

14.     Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-71/  18.10.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/- изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №213/12.09.1989г. на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, изменен със Заповед №122/08.08.2000г. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  V-369, кв.51 по плана на с.Ресилово и улица с о.т. 198-151, публична общинска собственост

15.     Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-67/  18.10.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план/ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и учредяване право на прокарване и сервитут на елемент от техническата инфраструктура- „Външно ел. захранване (подземен електропровод)- средно напрежение на обект: „Жилищна сграда”, находяща се в поземлен имот с индификатор №65365.44.188, местност „Челяковото” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД 18-15/19.02.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, в обхват на поземлени имоти с индификатори №65365.35.55, №65365.35.47, №65365.35.95, №65365.44.69 и №65365.44.51 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

16.     Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-68/  18.10.2022г.                                                                                                            

     ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с индификатор № 62520.06.104, местност „Над селото”, по кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-272/07.10.2020г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър- София

17.     Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-69/  18.10.2022г.                                                                                                            

     ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 62520.26.7, местност “Пишл. ливади”, по Кадастралната карта на с. Ресилово, общ. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София

18.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1993-1/  19.10.2022г.                                                                                                            

     ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.32.605, по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София

19.     Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1993-1/  19.10.2022г.                                                                                                             

   ОТНОСНО: Провеждане на процедура/и за извършване на обществен превоз на пътници по  автобусните линии от областната и републиканската транспортни схеми  по реда на ЗОП.

20. Други

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              инж. Васил Маргин