Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Уведомление, че със Заповед № РД – 01 – 10 - 404/01.09.2022 год. на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцел

 У В Е Д О М Л Е Н И Е

  

       Община Сапарева баня на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/, Ви уведомява, че със Заповед № РД – 01 – 10 - 404/01.09.2022 год. на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване З), в  обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели LXV – 469, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031 от 16.07.1982 г. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров с идентификатори №65365.602.103 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,  одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с Възложител: „ДИ ЕМ ГРУП 2011“ ЕООД.

 

 

Заповедта  може  да  бъде  обжалвана  по  реда  на  чл.215  от  ЗУТ  пред  Административен  съд - Кюстендил  в  14-дневен  срок  от  съобщаването.

 

 

Жалбите и протестите се подават до Административен съд – Кюстендил чрез Община Сапарева баня.

 

 

Приложение: Копие от Заповед № РД – 01 – 10 - 404/01.09.2022 год.  

                       на Кмета на Община Сапарева баня.                                                                                                                                                             

        

 

 

 

 

 

 

Д –Р АРХ.ВЛАДИМИР ЧАНГУЛЕВ

Главен архитект на Община Сапарева баня