Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Дейности и постигнати резултатиПринтирай

Дейност 4. Информационна кампания

Описание на дейността:
Популяризиране на стойността и ползите от запазеното биологично разнообразие чрез следните мероприятия:

  • Информациона среща за запознаване на малки и средни туристически предприемачи и други заинтересовани страни с природната значимост на защитените видове и местообитанията;
  • Туристически табла и табели за популяризиране на екосистемните, икономически и социални ползи от опазване на биоразнообразието.
  • Образователна кампания в местни училища. Ще бъде извършена под формата на извънкласни занятия.

Цел: Информационнитe срещи ще повишат информираността на собствениците и ползватели на гори в общината и ще осигурят обществена подкрепа за устойчивото управление на територията. Информационните табла и табели ще дадат възможност за усвояване на познания за биологичното разнообразие и опазването на природните дадености от страна на посетителите. Ще бъдат специално подготвени инструкции за ограничаване на екологичното въздействие от посетителските потоци.
Продължителност и период на изпълнение: 10 месеца, от 12-ти до 22-ри месец от началото на проекта.