Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №36 от 29.09.2022г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/ 29.09.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 27, ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал. 10 и ал. 11 от Закона за автомобилните превози и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници, издадена от Министъра на транспорта

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 563

 

I. Общински съвет Сапарева баня изменя  и допълва  Решение № 392 от Протокол № 25/28.10.2021 г., както следва:

1.Общински съвет Сапарева баня изменя т.1, която придобива следния вид:

„Определя  броя на  таксиметровите  автомобили, работещи на територията на Община Сапарева баня – 3 / три/броя.

2.Общински съвет Сапарева баня изменя т.2.1 която придобива следния вид:

„Цена за един километър пробег по дневна тарифа в населено място- минимална цена 0.80 лв. и максимална – 1.80 лв.

3. Общински съвет Сапарева баня изменя т.2.2 която придобива следния вид:

„Цена за един километър пробег по нощна тарифа в населено място– минимална цена – 1 лв. и максимална цена 2. 20 лв.“

4.Общински съвет Сапарева баня изменя т.2.3 която придобива следния вид:

„Цена за един километър пробег извън населеното място- дневна тарифа- минимална цена 0,80 лв. и максимална – 1.80 лв., нощна тарифа- минимална цена – 1 лв. и максимална цена 2.20 лв.“

5.Общински съвет Сапарева баня изменя т.2.4 която придобива следния вид:

 „Първоначална такса – минимална 2 лв., максимална- 2.80 лв.“

6.Общински съвет Сапарева баня изменя т.2.5 която придобива следния вид:

„Цена за престой за една минута – минимална – 0.25лв., максимална – 0.40лв.“

7.Общински съвет Сапарева баня изменя т.3 която придобива следния вид:

„Такса повикване на адрес- минимална - 1,50лв.; максимална – 2.50лв.“

8. Общински съвет Сапарева баня изменя т.4 която придобива следния вид:

„Определя място за таксиметрова стоянка – ул. „Гейзера“ / първите места на паркинга /-2 броя места и ул. „Германея“ / първото място на паркинга пред сградата на общината/- 1 брой места.“

II. Общински съвет Сапарева баня възлага на кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е неразделна част от Решение № 392 от Протокол № 25/28.10. 2021 г.     на Общински съвет Сапарева баня.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 36/ 29.09.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12,  във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 4 и ал. 9, чл. 14, ал. 7 и ал. 8, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОбС, чл. 56, ал. 1 и ал. 8 от Закона за устройство на територията и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 564

 

 

І. Общински съвет Сапарева баня изменя и допълва т. I и т. II от Решение №549 от протокол № 35/25.08.2022 г., на Общински съвет Сапарева баня, като в т. I и т. II на същото след думите „Хладилна камера за покойници“ се добави „и офис фургон“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/ 29.09.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.10, ал.5 и ал.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 565

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сапарева баня за 2022 година, приета с Решение №429 от Протокол №28/27.01.2022 г. на ОбС гр.Сапарева баня, както следва:

 

В раздел ІХ. Имоти, които Община Сапарева баня има намерение да предостави безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури се добавя №1:

№1 - Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ една стая с площ от 15 кв.м. на партерен етаж в сграда с идентификатор 65365.602.1154.1 /сградата на Общинска администрация гр.Сапарева баня/, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65365.602.1154 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 ІI. Общински съвет гр.Сапарева баня предоставя за временно и безвъзмездно управление за срок от 10 години, считано от 01.01.2023 г. на Агенция по заетостта, ЕИК 121604974, със служебен адрес гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, представлявана от Смилен Вълов – Изпълнителен директор и Гергана Колева – и.д. директор на дирекция ФСД за нуждите на ДБТ Дупница, филиал Сапарева баня, част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ една стая с площ от 15 кв.м. на партерен етаж в сграда с идентификатор 65365.602.1154.1 /сградата на Общинска администрация гр.Сапарева баня/, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65365.602.1154 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с административен адрес: гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, обл.Кюстендил, ул. „Германея“ №1, съгласно приложената схема.

   IІІ.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи Договор за безвъзмездно управление с Агенция по заетостта, ЕИК 121604974, със служебен адрес гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, представлявана от Смилен Вълов – Изпълнителен директор и Гергана Колева – и.д. директор на дирекция ФСД за имота описан в т.ІI, при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/ 29.09.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и 12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС, във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 566

1.      ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение № 429 от Протокол № 28 / 27.01.2022 година, както следва:  

             В раздел I  ПРОДАЖБИ в колона „№ по ред” се  добавя № 163

-          № 163 - Поземлен имот с идентификатор 65379.49.21 по Кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня с площ 1 305 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Категория на земята: 9; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 049021, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65379.49.13, 65379.49.15, 65379.49.22, 65379.49.30, 65379.610.113, 65379.49.55, 65379.49.12 и 65379.49.16;

2.      Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ:

-          Поземлен имот с идентификатор 65379.49.21 по Кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня с площ 1 305 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Категория на земята: 9; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 049021, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65379.49.13, 65379.49.15, 65379.49.22, 65379.49.30, 65379.610.113, 65379.49.55, 65379.49.12 и 65379.49.16, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

3.      Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка от 2833 лв. като цяло за поземления имот,  изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

4.      Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от             13 050 лв. като цяло за поземлен имот с идентификатор 65379.49.21 по КК на с.Сапарево, общ.Сапарева баня.

5.      Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/ 29.09.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 567

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 62520.26.4, местност “Пишл.ливади”, по Кадастралната карта на с. Ресилово, одобрена със Заповед  № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с предназначение на територията – земеделска.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 62520.26.4, местност “Пишл.ливади”, по Кадастралната карта на с. Ресилово, одобрена със Заповед  № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с предназначение на територията – земеделска, с възможност за реализиране на инвестиционни намерения за строителство на две къщи за гости и жилище за собственика с установяване на устройствена зона Соо, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,8

            - Минимална  озеленена  площ – 20%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/ 29.09.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и чл.18 от Учредителния акт на „ВиК Паничище“ ЕООД, чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 568

 

 

  І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си Управителя на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр.Сапарева баня да закупи специализирана техника – мини багер, чрез сключване на договор за финансов лизинг със срок от пет години, на стойност до 60 000.00 лв./шестдесет хиляди лева/ без ДДС, при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/ 29.09.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, §1, т.20 от ДР на Закон за публичните финанси и в изпълнение на
Изисквания за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“.– Сапарева баня
;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 569

 

1.  Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд на територията на Община Сапарева баня като местна дейност по смисъла на §1, т.20 от ДР на Закон за публичните финанси.
          2.  Дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+)  
          3.  Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме всички необходими
действия за подготвяне и кандидатстване по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+), както и да извърши всички последващи действия, във връзка с изпълнението на настоящето решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/ 29.09.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: :  чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и на основание чл.4, ал.3, чл.5, ал.1, чл.7, чл.18, чл.25, ал.3, чл.28, ал.1 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи, елементите на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Сапарева баня, чл.56, ал.1, 2 от ЗУТ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 570

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение № 429 от Протокол № 28 / 27.01.2022 година, както следва:

В раздел V – Отдаване под наем се добавя № 837 

                     № 837 - част от имот, публична общинска собственост, с цел изграждане на електрозарядна станция /„точка на зареждане“/ за зареждане на превозни средства с електрически двигатели, с площ от 2 кв.м за зарядната станция и 2 броя места, с площ от 25 кв.м за зареждане на автомобилите, ситуирани на улица с о.т.229-222 по регулационният план на гр.Сапарева баня, която улица представлява поземлен имот с идентификатор 65365.601.847 по КККР на гр.Сапарева баня, който имот е с НТП за второстепенна улица, с административен адрес гр.Сапарева баня, ул.Паничище,

II. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публично оповестен търг по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следният недвижим имот общинска собственост, както следва:

-част от имот, публична общинска собственост, с цел изграждане на електрозарядна станция /„точка на зареждане“/ за зареждане на превозни средства с електрически двигатели, с площ от 2 кв.м за зарядната станция и 2 броя места, с площ от 25 кв.м за зареждане на автомобилите, ситуирани на улица с о.т.229-222 по регулационният план на гр.Сапарева баня, която улица представлява поземлен имот с идентификатор 65365.601.847 по КККР на гр.Сапарева баня, който имот е с НТП за второстепенна улица, с административен адрес гр.Сапарева баня, ул.Паничище, за срок от 5 години.

III. Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаване под наем на имота, подробно описан в т.II от настоящото решение,  в размер на 100,00 лв. без ДДС месечно, общо, за  площ от 2 кв.м за зарядната станция и 2 броя места, с площ от 25 кв.м за зареждане на автомобилите.

IV. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг и да сключи договора за наем на имота, подробно описани по-горе, при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/ 29.09.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,   във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 571

           І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение № 429 от Протокол № 28 / 27.01.2022 година, както следва:  

В раздел V  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред” се  добавя №836

- № 836 –  1 кв.м. закрита площ находящ се на партерен етаж – коридор от сграда с идентификатор № 65365.602.1154.1 по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК, изменена със заповед КД 14-10-363 / 19.09.2013 г. на Началник на СГКК –Кюстендил със застроена площ 254 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Административна, делова сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – за културен дом, административна сграда, МВР, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1154 по КК гр.Сапарева баня.

ІІ. 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, част от имот - публична общинска собственост / АПОС № 121 / 12.11.2013 год./., представляващ 1 кв.м. закрита площ находящ се на партерен етаж – коридор от сграда с идентификатор № 65365.602.1154.1 по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК, изменена със заповед КД 14-10-363 / 19.09.2013 г. на Началник на СГКК – Кюстендил със застроена площ 254 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Административна, делова сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – за културен дом, административна сграда, МВР, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1154 по КК гр.Сапарева баня за срок от пет  години, за разполагане на преместваем търговски обект – кафе-автомат, съгласно схема за поставяне, изготвена от гл.архитект на Общината.

III. Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаване под наем на описаната по-горе в т.2 от настоящото решение част от имота,  с цел разполагане на преместваем търговски обект – кафе-автомат, в размер на 70,00 лв. без ДДС месечно, за частта от  имота, описана в т.2 от настоящото решение.

IV. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договора за наем на имота, подробно описан по-горе, при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 36/ 29.09.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 22 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, и чл. 61 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет и отношенията му с общинска администрация - Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 572

 

1.Общински съвет гр. Сапарева баня удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сапарева баня“  ЙОРДАН КИРИЛОВ РАНЧОВ.

2. Възлага на Кмета на община Сапарева баня да създаде, съхранява и вписва  удостояванията в „Почетната книга на община Сапарева баня“, която да се изработи и да съдържа 200 номерирани листа, като на корицата да  се изобрази герба на община Сапарева баня и надпис: “Почетна книга на община Сапарева баня”,  том I.

3. Възлага на Кмета на община Сапарева баня да впише носителят на званието в „Почетната книга на община Сапарева баня“ и да връчи плакет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

Прикачени файлове

протокол №36 от 29.09.2022г. (3.66 MB)