Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 29.09.2022 г. от 10:15 часа /четвъртък/, в малкия салон на Обшина Сапарева баня

 

ПОКАНА

 

                На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.09.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

  

1.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-52/  23.08.2022г.                                                                                                            

      ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №392 от Протокол №25/28.10.2021г. на Общински съвет - Сапарева баня

2.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-59/  20.09.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение №549 от Протокол №35/25.08.2022г. прието от Общински съвет Сапарева баня

3.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № П-1113-1/  21.09.2022г.                                                                                                            

     ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот-публична общинска собственост на юридическо лице на бюджетната издръжка-Агенция по заетостта за нуждите на ДБТ Дупница, филиал Сапарева баня

4.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-58/  20.09.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

5.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-57/  20.09.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 62520.26.4, местност “Пишл.ливади”, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед  № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПИ извън границите на урбанизираната територия.

6.      Други

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

              инж. Васил Маргин