Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Дейности и постигнати резултатиПринтирай

Дейност 3. Възстановяване на нарушени местообитания

Описание на дейността: Дейността включва възстановяване на нарушени местообитания в резултат от строителството на туристическа, транспортна и друга инфраструктура. Възстановяването включва: рекултивация и залесяване с местни дървесни видове.Точните площи и локации за възстановяване ще бъдат определени на базата на резултатите от Дейност 2.Възстановяването чрез залесяване с местни растителни видове включва:
а) изготвяне на технологичен план за залесяване;
б) почвоподготовка;
в) транспорт и временно съхранение на посадъчния материал;
г) закупуване на посадъчен материал;
д) разходи за труд при залесяване;
е) ограждане на залесената територия;
Цел: Залесителното мероприятие цели да ограничи някои негативни влияния от човешките действия в миналото, свързани най-вече със загуба и фрагментация на природните местообитания.
Продължителност и период на изпълнение : 10 месеца, от 12-ти до 22-ри месец от началото на проекта.