НовиниПринтирай

Обява на Заповед № РД-01-10-451/21.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение № 561 от Протокол

                                                                                           ОБЯВА

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 561 от Протокол №35/25.08.2022г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-01-10-451/21.09.2022г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от  недвижим имот – публична общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение 561 от Протокол №35/25.08.2022г.   схема, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

              1.1. «Част от имот – публична   общинска   собственост    с цел поставяне на преместваем търговски обект- 1 брой кафе автомат, на територията на община Сапарева баня, който имот- общинска собственост представлява част от улица с о.т. 486-485-340 по регулационния план на община Сапарева баня с  идентификатор 65365.602.1021 по КК на гр. Сапарева баня, която част е с площ от 1 кв.м., за срок от 5 години «

 

 

2. Начална конкурсна цена за отдаване под наем на имота, посочен в т.1.1.  25.00лв. (двадесет и пет лева) месечно без ДДС.

           3. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/  години, считано от датата на подписване на договор.

 

           4. Размер на депозита  - 10% от началната конкурсна цена, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

-Краен срок за внасяне на депозита  18.10.2022г. -  17:00 часа.   

-Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен конкурс - 25.10.2022г. – 17:00 часа.

           5. Срок за закупуване на конкурсна документация –  18.10.2022г., 17:00 часа.

                  Място на получаване на конкурсните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 100лв. /сто лева/ без ДДС или 120лв. /сто и двадесет лева/ с ДДС по сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баня:  IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.                    

            6. Срок за подаване на предложения за участие в конкурса – 18.10.2022г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

           7. Срок и условия за извършване на оглед на имота – до 18.10.2022г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

           8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на имота на конкурса следва да внесе предварително на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора, определена пропорционално от датата на сключване на договора до края на първия месец от сключване на договора, както и наемната вноска за следващия месец.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва имота.

           9. Място, ден и час на провеждане на конкурса: 19.10.2022г. от 11:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           10. Място, ден и час на провеждане на повторен конкурс: 26.10.2022г. от 11:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           11. Срок за закупуване на конкурсни документи в случай на повторен конкурс  25.10.2022г., 17:00 часа.                         

           12. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен конкурс – до 25.10.2022г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

          13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен конкурс –  25.10.2022г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480