Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на е издадена Заповед № РД – 00 – 29 / 14.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 128 от 22.10.1999 година

 

                                                                             О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 29 / 14.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 128 от 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, изменена със Заповед № РД – 08 – 32 от 26.01.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ – 3013, 3014 „За обществено обслужване“, кв.118 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1195 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ – 3013, 3014 „За обществено обслужване“, кв.118 по регулационния план на гр.Сапарева баня от „За обществено обслужване“ в „За жилищно строителство“ и разделянето му на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер ІІІ – 3013, кв.118 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор  № 653654.602.1330 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер ІV – 3014, кв.118 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор  № 653654.602.1331 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

С Възложители Йордан Николаев Николов и Надежда Йорданова Петкова.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/