Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Дейности и постигнати резултатиПринтирай

Дейност 2. Екологични проучвания, необходими за изпълнението на проекта

Описание на дейността: Дейността включва извършване оценка на увредени природни местообитания, обект на опазване съгласно ЗБР извън границите на НП Рила на територията на общината. Фокусът ще бъде насочен върху горски екосистеми на северните склонове на Рила планина , прилежащи до границата на НП Рила. Проучването ще даде информация кои са терените, заети от ценни природни местообитания и какъв е настоящият антропогенен натиск върху тях.
Продължителност и период на изпълнение : 6 месеца, начало: трети месец от началото на проекта.

През периода 24.02.2012г - 05.04.2012г. в община Сапарева баня , по реда на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП , бе проведена процедура с три ценови оферти и бе избран изпълнител за изпълнение на обществена поръчка за услуга с предмет: „Екологични проучвания" в изпълнение на Проект № 5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня".
Комисията, назначена от Възложителя със Заповед №68 /24.02.2012г на кмета на община Сапарева баня ,отвори, разгледа и оцени офертите съгласно критерия "най-ниска предлагана цена" и класира постъпилите в общината 3 оферти.

Беше сключен договор №2/05.04.2012г. с класирания на първо място участник „МММ" ЕООД, град София.
Избраният изпълнител ще извърши серия от екологични проучвания на местообитанията - обект на изследване на територията на Община Сапарева баня извън Национален парк Рила, необходими за изпълнението на проекта.
Цялостната работа на Изпълнителя ще завърши с доклад, включващ резултатите от проведените екологични проучвания , анализ, препоръки и насоки за коригиращи действия респективно ще бъде изготвен План за действие за видове и местообитания, където това е наложително.