НовиниПринтирай

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на БА

С П И С Ъ К

на вакантните длъжности за войници от в. ф. 28860-Горна Малина за заемане след конкурс от
 лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и спецификата на длъжността и основните функции

№ по ред

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Брой

Основни изисквания на длъжността

Специфични изисквания за заемане на длъжността и основните функции на длъжността

Минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп до класифицирана информация

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Младши телефонист

редник 3-ти клас редник 2-ри клас редник 1-ви клас

28860-Горна Малина

1

Средно

Поверително

Съхранява, обслужва и експлоатира зачисленото му имущество и въоръжение. Да изгражда и поддържа полеви телефонни комуникации. Да охранява елемента от комуникационния-информационен възел.

да притежава свидетелство за правоуправление на МПС-категория "С". Да познава устройството на автомобила, да умее да управлява автомобила в различни условия на местността, времето и сезона.

1

2

3

4

5

6

7

8

2.

Младши оператор

редник 3-ти клас редник 2-ри клас редник 1-ви клас

28860-Горна Малина

2

Средно

Секретно

 NS EUS

Работи със специализирана комуникационно-информационна техника.

3.

Младши оператор

редник 3-ти клас редник 2-ри клас редник 1-ви клас

28860-Горна Малина

1

Средно

Секретно

 NS EUS

Свидетелство за правоуправление на МПС-категория "С". Да познава устройството на автомобила, да умее да управлява автомобила в различни условия на местността, времето и сезона. Поддръжка и ремонт на зачислената техника; Поддръжка (извършване на регламентни дейности) и ремонт на техника (отстраняване на елементарни повреди, които не изискват специална подготовка),

Работи със специализирана комуникационно-информационна техника.

 

4.

Техник по ремонта на АТТ

редник 3-ти клас редник 2-ри клас редник 1-ви клас

28860-Горна Малина

1

Средно

Поверително

Участва в поддържането и изправността на автомобилната техника във формированието.

5.

Техник по ремонта на КИТ

редник 3-ти клас редник 2-ри клас редник 1-ви клас

28860-Горна Малина

3

Средно

Поверително

Участва в поддържането и изправността на комуникационно-информационната техника във формированието.

1

2

3

4

5

6

7

8

6.

Младши специалист по съхранение на материални запаси

редник 3-ти клас редник 2-ри клас редник 1-ви клас

28860-Горна Малина

1

Средно

Поверително

Поддържа в изправност зачислената му техника и отговаря за наличността на поверените му материални средства, въоръжение и техника.

7

Младши шофьор

редник 1-ви клас       редник 2-ри клас       редник 3-ти клас

28860-Горна Малина

2

Средно

Поверително

Свидетелство за правоуправление на МПС-категория "С", Да познава устройството на автомобила, да умее да управлява автомобила в различни условия на местността, времето и сезона. Поддръжка и ремонт на зачислената техника; Поддръжка и отстраняване на елементарни повреди, които не изискват специална подготовка

8

Младши шофьор

редник 1-ви клас       редник 2-ри клас       редник 3-ти клас

28860-Горна Малина

1

Средно

Секретно

 NS EUS

Свидетелство за правоуправление на МПС-категория "С", Управление на моторни превозни средства. Да познава устройството на автомобила, да умее да управлява автомобила в различни условия на местността, времето и сезона. Поддръжка и ремонт на зачислената техника; Поддръжка и отстраняване на елементарни повреди, които не изискват специална подготовка.

 

 

Обявата е достъпна в прикачения файл.