НовиниПринтирай

Съобщение

Относно: Отваряне на плика с предлаганата цена на участниците в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Повишаване на проводимостта на р. Валявица за предотвратяване от наводнения" по проект на Община Сапарева баня, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество", Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини"

Уведомяваме Ви, че на 16.05.2012 година (сряда) от 11.00 часа в заседателната зала на етаж трети в Общинска Администрация - гр. Сапарева баня ще бъде отворен плик №3 с предлаганата цена за обект с наименование: "Повишаване на проводимостта на р. Валявица за предотвратяване от наводнения".


Общинска администрация Сапарева баня