НовиниПринтирай

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 25.10.2022 г. и 26.10.2022 г. в Националната гвардейска част – гр. София

НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

в.ф. 54 800, София 1113, бул. „Асен Йорданов” № 2, тел: 02/97144924, факс: 02/9228948

Official website: guards-bg.com, Е-mail: ngch@guards-bg.comО Б Я В А


за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 25.10.2022 г. и 26.10.2022 г. в Националната гвардейска част – гр. София 


1. Със заповед № РД-356/15.08.2022 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част – военно формирование   54 800 - гр. София за 60 (шестдесет) вакантни длъжности за войници, както следва:

1.1.  ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54800 - София (60 длъжности);

1.1.1. Гвардеец – 52 броя;

          / Ръст 175 - 185 см, БМИ от 20 – 30 %, без белези и татуировки по видимите части на тялото/

1.1.2. Номер от разчет – 1 брой;

1.1.3. Младши охранител – 1 брой;

1.1.4. Младши шофьор– 2 броя /с валидна категория Д;

1.1.5. Младши шофьор– 1 брой /с валидна категория С+Е;

1.1.6. Младши шофьор– 3 броя /с валидна категория С ;


2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания: 

- да имат средно или по-високо образование; 

- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 44 години; 

- да са годни за военна служба; 

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 

- да нямат друго гражданство; 

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; 

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната; 

- да са психологично пригодни за военна служба.


3. Кандидатите за приемане на военна служба на длъжности в Националната гвардейска част, следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централното военно окръжие в срок до 03.10.2022 г.


Заявленията на кандидатите да бъдат попълнени четливо, като задължително се посочва адрес за кореспонденция, телефонен номер и е-mail. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности.