Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 10 - 329 от 22.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински

                                                                                      ОБЯВЛЕНИЕ

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на „ЕКО БУЛИНВЕСТ“ ЕООД – гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ № 9А, ет.8, ап.31, че със Заповед № РД – 00 – 10 - 329 от 22.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на улица с осеви точки 198 – 197 – 187; улица с осеви точки 187 – 205 и улица с осеви точки 205 - 204 – 203; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.14 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, предвиждащ както следва:

За улица с осеви точки 198 – 197 – 187 по регулационния план на с.Паничище

 • Обособяване на 11 паркоместа от които 3 за автобуси и 8 за леки автомобили върху площ от 235,90 кв.м., които са от, както следва:

- 160,61 кв.м от озелена площ 

- 38,96 кв.м от улично пространство на улица за достъп до паркинг 

- 36,33 кв.м. от паркинг, по регулационния план на с.Паничище.

 • Обособяване на 3 озеленени острова до паркингите,  както следва:

 • озеленен остров на ъгъла на улица с осеви точки 198 – 197 – 187  и  улица с осеви точки 187 - 205 с площ 15,92 кв.м от които 14,36 кв.м. от озелена площ , 0,30 кв.м. от улица с осеви точки 187 – 205 и 1,26 кв.м. от паркинг

 • озеленен остров на ъгъла на улица с осеви точки 198 – 197 – 187  и  новопредвидена улица с осеви точки 270 – 271 от към паркинга за леки автомобили с площ 17,30 кв.м от които 17,30 кв.м. от озелена площ;

 • озеленен остров на ъгъла на улица с осеви точки 198 – 197 – 187  и  новопредвидена улица с осеви точки 270 – 271 от към паркинга за автобуси с площ 25,94 кв.м от които 25,94 кв.м. от озелена площ;

 • За улица с осеви точки 187 - 205 по регулационния план на с.Паничище:

 • Увеличаване ширината на улицата при осева точка 205 от 6.60м на 10.00 м, чрез придаване на 9 кв.м от УПИ I, кв.14 по регулационния план на с.Паничище и образуване на нов завой с радиус 15.00 м;

 • За улица с осеви точки 205 – 204 – 203 по регулационния план на с.Паничище:

 • Закриване на част от улицата между осеви точки 205 – 204 по регулационния план на с.Паничище с площ от 411,39 кв.м;

 • Обособяване на нова улица с осеви точки 270 – 271 с паркинг с 12 бр. паркоместа с обща площ 625,49 кв.м.,от които 194,98 кв.м от озелена площ; 203,83 кв.м от улично пространство и паркинг, и 226,68 кв.м от  УПИ /п-л/ I, кв.14 по регулационния план на с.Паничище.

 • Обособените 12 бр. паркоместа са върху 57,55 кв.м от УПИ /п-л/ I, кв.14; 33,88 кв.м от улично пространство и 101,53 кв.м от озелена площ.

 • Обособяване на озелена площ върху 281,03 кв.м. от 37,07 кв.м от озелена площ,  130,33 кв.м от улично пространство и 113,63 кв.м от  УПИ /п-л/ I, кв.14 по регулационния план на с.Паничище.

 • Обособяване на нов урегулиран поземлен имот с площ от 2 588 кв.м, пледставляващ парцел I, кв.12 по плана с.Паничище чрез обединяване на:

 • 12,53 кв.м от озелена площ;

 • 539,14 кв.м от улично пространство и паркинг;

 • 498,94 кв.м от УПИ /п-л/ I, кв.14 ;

 • 411,39  кв.м. от улица с осеви точки 205 – 204

 • 1126 кв.м от УПИ /п-л/ I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище.

         Обособяването на паркоместата, съгласно мотивираното предложение, се налага с цел обслужване на съществуваща сграда – Посетителски център към Национален парк „Рила“, както и Храм „Свети Иван Рилски“ с.Паничище.

          С Възложител «О.П.- ЕЛОС» ЕООД, като изготвен на основание чл.110, ал.1, т.2, чл.124а и чл. 134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Решение № 411, взето по Протокол № 26 от 25.11.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.


На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.